UB  

SETZE ANYS EN LÍNIA
(1997-2013)Congrés Internacional
Barcelona - Tarragona, 20-24 de març de 2012
PROGRAMA:

English
Español
Català


Jordina Sales, el GRAT i la UB, semàfor verd a
La Vanguardia
de diumenge 20 de març de 2011:

J. SALES, Las construcciones cristianas de la "Tarraconensis" durante la Antigüedad Tardía: topografía, arqueología e historia, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2012, 464 pàg.
ISBN: 978-84-475-3608-5

La implantación de edificios cristianos en los paisajes urbanos y rurales de la provincia romana de la Tarraconensis no es un proceso lineal ni uniforme, sino que se desarrolla a lo largo de varios siglos y bajo una gran diversidad de formas y circunstancias, afectando a la topografía, el urbanismo y las arquitecturas del mundo clásico pagano. El estudio de este fenómeno resulta básico para entender el primer cristianismo peninsular, ya que las transformaciones que se producen a partir de la Paz de la Iglesia son variadas y ricas en formas y matices. Lo cierto es que los pocos testimonios seguros actualmente conocidos de edilicia cristiana tardoantigua en Hispania constituyen necesariamente, partiendo de las referencias disponibles para el resto del Imperio, una parte muy residual de las iglesias y edificios cristianos que con toda seguridad ya debían de existir antes de la llegada de los musulmanes a la península Ibérica. Por ello, el catálogo clásico de estos ítems se amplía notablemente mediante el estudio exhaustivo de las fuentes literarias de la época y de los restos de determinados yacimientos. A partir del inventario comentado y crítico que se ha elaborado en este libro es posible observar una serie de regularidades significativas que permiten llegar a unas conclusiones regionales extensibles al resto del Imperio.

J. SALES, Arqueologia de les seus episcopals tardoantigues al territori català (259-713), Barcelona, Societat Catalana d'Arqueologia, 2011, 151 pàg.
Premi d'Arqueologia "Memorial Josep Barberà i Farràs".
ISBN: 978-84-934796-9-5

Quantes i quines eren les seus episcopals que van existir al llevant de l’antiga Tarraconensis (actual Catalunya) abans de l’arribada dels musulmans a la Península Ibèrica a inicis del segle VIII? On s’ubicaven les primeres catedrals i esglésies que s’articulaven al voltant del cristianisme dels segles premedievals? En aquest llibre es recull de forma crítica i exhaustiva la informació existent sobre l’arqueologia i història d’aquestes primeres ciutats mitrades pel que fa als seus edificis de culte i representació, i s’assaja una restitució topogràfica per cadascuna de les seus episcopals, de tal manera que al final es proposa un esquema cronològic que permet teoritzar sobre el quan i com es produeix la introducció del cristianisme en aquests nuclis i de quina manera es transforma el paisatge urbà clàssic que amb tant d’èxit havia implantat l’Imperi Romà.

Pseudo-Próspero de Aquitania. Sobre la providencia de Dios. Introducción, texto latino revisado, traducción y comentario de Raúl Villegas Marín, Barcelona, Universitat de Barcelona, 2010, 346 pàg.
ISBN: 978-84-4753-486-9

En aquest llibre, Raúl Villegas Marín realitza una contextualització històrica del Carmen de prouidentia Dei, una composició poètica cristiana escrita en època de les primeres grans onades de pobles germànics i comunament atribuïda a Pròsper d’Aquitània. L’autor d’aquest poema, testimoni de l’impacte de les invasions bàrbares i possible lector del De ciuitate Dei d’Augustí, va sentir la necessitat de separar els destins de l’Església dels de l’Imperi romà d’Occident, ja en crisi. El poeta defensava l’abast universal del designi salvífic diví, el qual s’estenia per igual a romans i a bàrbars. Així, es tractava de preparar a la comunitat eclesiàstica per continuar el seu camí un cop desapareguda l’estructura política de l’Imperi.
Índex: Introducción: El contexto histórico. La obra. Ámbito geográfico de composición y cronología del CdP. La cuestión de la autoría. La atribución a Hilario a Heladio, obispos de Arlés. El autor del CdP: ¿Lupo, monje de San Víctor de Marsella? Posterioridad. Ediciones y traducciones. Nuestro texto latino, traducción y comentario / Sigla / Carmen de prouidentia Dei / Comentario / Fuentes / Bibliografía.

J. A. JIMÉNEZ, Los juegos paganos en la Roma cristiana, Treviso - Roma, Fondazione Benetton Studi Ricerche - Viella, 2010, 442 pàg., 42 il.
ISBN: 978-88-8334-494-7

En aquest volum, l’autor presenta, des de diversos punts de vista, el món dels espectacles romans de tradició pagana dins d’un Imperi que esdevé progressivament cristià. El segle iv va suposar un moment clau per a la cristianització de l’Imperi romà, però, tanmateix, el mateix període va representar també el màxim esplendor dels espectacles romans. Els ludi circenses i els scaenici, juntament amb els munera i les uenationes, despertaven autèntiques passions entre els homes i dones de totes les edats i condicions socials. Els seus protagonistes gaudien d’una gran popularitat i apareixien representats sovint en pintures i mosaics. Malgrat les crítiques que les autoritats eclesiàstiques van formular contra els espectacles a causa de les seves connotacions idolàtriques i de corrupció moral, el poder imperial els va protegir sempre perquè va veure en ells un dels mitjans de propaganda política més eficaç al mateix temps que una poderosa arma de distracció de masses. Els monarques dels regnes germànics també es van preocupar de la preservació dels espectacles, signe inequívoc de la importància que van concedir a aquestes manifestacions lúdiques. Índex: Prólogo / Abreviaturas / Introducción / Los ludi circenses / Los ludi scaenici / Los munera gladiatoria / Las venationes / Los edificios de espectáculos durante la Antiguedad Tardía / El calendario lúdico / Los espectáculos y la teología de la victoria imperial / La organización de los espectáculos en Roma: el prefecto urbano y el tribunus voluptatum / Las editiones senatoriales / Los espectáculos en los municipios / La Iglesia y los espectáculos / La secularización de los juegos romanos / El declive de los juegos romanos / Conclusión / Bibliografía / Índice onomástico / Índice geográfico / Listado de ilustraciones

Grup de Recerques en Antiguitat Tardana

Grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya

Universitat de Barcelona

Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia

Àrea d'Història Antiga

Director: Prof. Dr. Josep Vilella Masana
Adreça e-mail: vilella@ub.edu

 Late Antiquity constitutes a long and original historical period of metamorphosis connecting the classical with the medieval world. Too much time eclipsed by philoclassicism, the III-VII centuries are nowadays valued and studied by scholars in all its polichromy and complexity, in all its changing continuity. Impassioned, rich, and varied historical phenomenons which happen, during the Late Antiquity, in the three great structures (mental, socio-politic, and economic) of human past are the ambit of research in which GRAT is included, paying special attention to the Iberic Peninsula, formerly Hispania.
Within the research carried out by GRAT we can mention -among others- the making of two works. First, the volume corresponding to Hispania of the Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire (PCBE), an international project under the auspices of the Académie des inscriptions et belles-lettres of France and the Institut d'Estudis Catalans that, together with the Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE), sponsored by the British academy and published by the University of Cambridge, let us know Late Antiquity through its men and women. The second is that fixing and studying the whole letters written or received in Hispania since III to VII century, including either preserved letters as well as those mentioned only in the contemporary correspondence. We do expect to provide two instrumenta allowing to advance in the knowledge of Late Antiquity, specially of that Hispanic. Besides these two works, the GRAT members have developped studies in other aspects of that period a selection of which can be found in these pages.

GRAT research has received in the last years the finantial support of the University of Barcelona, the Generalitat de Catalunya, the Ministry of Education and Science of Spain, and the Centre National de la Recherche Scientifique of France.L'Antiquité Tardive constitue une époque historique longue et originale placée sous le signe du changement et se trouvant à la charnière de deux mondes: le monde classique et le monde médiéval.
Trop longtemps éclipsée par le classicisme, la période comprise entre le III
e et le VIIe siècle, est de nos jours valorisée, et devient l'objet d'une recherche scientifique poussée qui vise à découvrir toute sa polychromie et complexité, toute sa continuité changeante.
Ces phénomènes passionnants, riches et variés qui ont lieu pendant l'Antiquité Tardive et qui se produisent dans les trois grandes structures du passé de l'homme (structure mentale, sociopolitique et économique) c'est le domaine où s'inscrit la recherche faite par l'équipe du GRAT, qui privilégie les études concernant la Péninsule Ibérique, l'ancienne Hispania.
Parmi les travaux menés à présent par le GRAT, on peut citer notamment l'élaboration de deux ouvrages. D'un côté, il s'agit de préparer le volume correspondant à Hispania de la Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire (PCBE), ouvrage international sous les auspices de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de France et de l'Institut d'Estudis Catalans, qui, tout comme la Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE), patronnée par la British academy et publiée par l'Université de Cambridge, nous permet de mieux connaître l'Antiquité Tardive par le biais des hommes et des femmes de cette époque-là.
D'un autre côté, ajoutons à ce projet celui qui a pour objet de fixer et d'étudier le corpus épistolaire qui comprend les lettres écrites ou reçues en Hispania depuis le III
e siècle jusqu'au VIIe siècle, aussi bien celles qui nous sont parvenues que celles qui ne nous sont connues que grâce à la documentation datant de cette époque.
De cette façon, nous nous donnons pour but d'offrir des instruments de travail qui permettent de faire des progrès dans l'état de nos connaissances sur l'Antiquité Tardive, et en particulier sur l'Hispania de cette période. Outre ces deux ouvrages, les membres qui font partie du GRAT ont développé des études concernant d'autres aspects de l'Antiquité Tardive, dont une partie se trouve dans ces pages.

La recherche du GRAT a mérité ces derniers temps l'appui financier de l'Université de Barcelone, de la Generalitat de Catalunya, du Ministère de l'Éducation nationale en Espagne et du Centre National de la Recherche Scientifique en France.La Antigüedad Tardía constituye un largo y original período histórico de metamorfosis que conecta el mundo clásico con el mundo medieval. Demasiado tiempo eclipsados por el filoclasicismo, los siglos III-VII son actualmente valorados y estudiados por los investigadores, en toda su policromía y complejidad, en toda su cambiante continuidad. Son los apasionantes, ricos y variados fenómenos históricos que, durante la Antigüedad Tardía, se producen en las tres grandes estructuras del pasado humano (mental, socio-política y económica) el ámbito de investigación en que se inscribe el GRAT, con una especial atención a la Península Ibérica, la antigua Hispania.
Entre la investigación que actualmente lleva a cabo el GRAT podemos mencionar la confección de dos trabajos. Uno es la elaboración del volumen correspondiente a Hispania de la Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire (PCBE), obra internacional, bajo los auspicios de la Académie des inscriptions et belles-lettres de Francia y del Institut d'Estudis Catalans, que, junto con la Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE), patrocinada por la British academy y publicada por la Universidad de Cambridge, permite conocer la Antigüedad Tardía a través de sus hombres y mujeres. Otro es el que delimita y estudia el conjunto de cartas que, desde el siglo III hasta el VII, fueron escritas o recibidas en Hispania, incluyendo tanto las conservadas como aquellas que sólo menciona la documentación que nos ha llegado de la época. Esperamos así proporcionar dos instrumentos de trabajo que permitan avanzar en el conocimiento de la Antigüedad Tardía, particularmente de la hispana. Además de estos dos trabajos, los miembros del GRAT han desarrollado estudios en otros aspectos de la Antigüedad Tardía, una parte de los cuales puede hallarse en estas páginas.

La investigación del GRAT ha recibido, durante los últimos años, el apoyo financiero de la Universidad de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Educación y Ciencia de España y del Centre Nationale de la Recherche Scientifique de Francia.L'Antiguitat Tardana constitueix un llarg i original període històric de metamorfosi que connecta el món clàssic amb el món medieval. Massa temps eclipsats pel filoclassicisme, els segles III-VII són ja actualment valorats i estudiats pels investigadors, en tota la seva policromia i complexitat, en tota la seva canviant continuitat. Són els apassionants, rics i variats fenòmens històrics que, durant l'Antiguitat Tardana, es produeixen en les tres grans estructures del passat humà (mental, sociopolítica i econòmica) l'àmbit de recerca on s'inscriu el GRAT, amb una especial atenció a la Península Ibèrica, l'antiga Hispania.
D'entre la recerca que actualment està portant a terme el GRAT podem esmentar, entre altres, la confecció de dos treballs. Un és l'elaboració del volum corresponent a Hispania de la Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire (PCBE), obra internacional, sota els auspicis de l'Académie des inscriptions et belles-lettres de França i de l'Institut d'Estudis Catalans, que, conjuntament amb la Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE), patrocinada per la British academy i publicada per la Universitat de Cambridge, permet de conèixer l'Antiguitat Tardana a través dels seus homes i de les seves dones. L'altre és el que delimita i estudia el conjunt de cartes que, des del segle III fins al segle VII, foren escrites o rebudes a Hispania, incloent tant les conservades com aquelles que només són esmentades a la documentació que ens ha arribat de l'època. Esperem així proporcionar dos instruments de treball que permetin avançar en el coneixement de l'Antiguitat Tardana, particularment de la hispana. Més enllà d'aquestes dues tasques, els membres del GRAT han desenvolupat estudis en altres aspectes de l'Antiguitat Tardana, una part dels quals pot trobar-se en aquestes pàgines.

La recerca del GRAT ha rebut, durant els darrers anys, el suport financer de la Universitat de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya, del Ministerio de Educación y Ciencia d'Espanya i del Centre National de la Recherche Scientifique de França.
Director:
Prof. Dr. Josep Vilella Masana. Universitat de Barcelona
E-mail: vilella@ub.edu

Membres:
Prof. Dr. Pere-Enric Barreda Edo. Universitat de Barcelona
E-mail: barreda@ub.edu
Sr. Enric Beltran Rizo. Universitat de Barcelona
E-mail: enricbeltran@gmail.com
Sr. Francisco Bosch Puche
E-mail: ciscobosch@hotmail.com
Prof. Dr. Carles Buenacasa Pérez. Universitat de Barcelona
E-mail: buenacasa@ub.edu
Sr. Mattia C. Chiriatti. Universitat de Barcelona
E-mail: mchiriatti@ub.edu
Prof. Dra. Maria Victoria Escribano Paño. Universidad de Zaragoza
E-mail: vescriba@posta.unizar.es
Dr. Bruno Ferrer Higueras. Universidad de San Juan de Puerto Rico
E-mail: pepebruno@tropicweb.net
Dra. Helena Gimeno Pascual. Universidad de Alcalá de Henares
E-mail: egilq@ibm.net
Sr. Sergi Guillén Arró. Universitat de Barcelona
E-mail: sergiguillenarro@hotmail.com
Dr. Juan Antonio Jiménez Sánchez. Universitat de Barcelona
E-mail: jjimenez@ub.edu
Sr. Carles Lillo Botella. Universitat de Barcelona
E-mail: noelofis@hotmail.com
Prof. Dr. Gerard Marí Brull. Universitat de Barcelona
E-mail: gerardmaribrull@ub.edu
Sr. Carles Marty Minguet. Universitat de Barcelona
E-mail: carlesmarty@hotmail.com
Sr. Pere Maymó i Capdevila. Universitat de Barcelona
E-mail: maymo@ub.edu
Prof. Mònica Miró Vinaixa. Universitat Oberta de Catalunya
E-mail: mmiro@uoc.edu
Sr. Francesc Navarro Coma. Universitat de Barcelona
E-mail: paconavarro@terra.es
Sra. Agnès Poles Belvís. Universitat de Barcelona
E-mail: apolesbe@ub.edu
Dr. Ricard Salcedo Gómez. Universitat de Barcelona
E-mail: rsalcedo2003@yahoo.es
Dra. Jordina Sales Carbonell. Universitat de Barcelona
E-mail: jordinasales@gmail.com
Sra. Elisabet Seijo Ibañez. Universitat de Barcelona
E-mail: elisabetseijo@ub.edu
Prof. Dra. Glòria Torres Asensio. Universitat de Barcelona
E-mail: gtorres@ub.edu
Prof. Dra. Margarita Vallejo Girvés. Universidad de Alcalá de Henares.
E-mail: margarita.vallejo@uah.es
Prof. Dra. Maria Mercè Viladrich Grau. Universitat de Barcelona
E-mail: viladrich@ub.edu
Dr. Raúl Villegas Marín. Universitat de Barcelona
E-mail: r.vilmar@coac.net

Membres a l'estranger:
Prof. Janine Desmulliez. Université de Lille III
Prof. Luce Pietri. Université de Paris IV-Sorbonne
Dra. Christiane Fraisse. Ingénieur C.N.R.S. - Paris
Dra. Elisabeth Paoli. Chargée de Recherches. C.N.R.S. - Paris
E-mail: elisa.paoli@mail.cpod.fr

Options - Opciones - Opcions
Prosopography - Prosopographie - Prosopografía - Prosopografia
Hispanic Epistolography - Épistolographie Hispanique - Epistolografía hispana - Epistolografia hispana
Publications - Publicaciones - Publicacions
News - Notices - Noticiario - Noticiari

L'anagrama del GRAT procedeix d'un mosaic d'Es Fornàs de Torelló (Menorca). Cf. H. Schlunk - Th. Hauschild, Hispania Antiqua. Die Denkmäler der frühchristlichen und westgotischen Zeit, Mainz am Rhein 1978, làm. 79b.

Música de fons: ària Lascia ch'io piangia, de l'òpera Rinaldo, de Haendel.


GRAT Prosopografia Epistolografia Hispana Publicacions Noticiari

Disseny Web: Pere-Enric Barreda (Filologia Llatina), 1997-2013.

Comentaris: vilella@ub.edu. Última actualització: Barcelona, 20 de març de 2013