Presentació

GRECUB és l’acrònim (Grup de Recerca en Ecdòtica de la Universitat de Barcelona) per designar convencionalment el projecte de recerca que, subvencionat pel Ministeri d’Educació i Ciència, s’inscriu amb el títol, primer, els anys 2000-2003, d’«Ecdòtica: problemes, mètodes i aplicació a la literatura catalana dels segles XIX i XX» (BFF2000-0751) i, després, els anys 2004-2007, amb el d’“Ecdòtica aplicada a repertoris de manuscrits i de fons hemerogràfics catalans: 1833-1975” (HUM2004-02819/FILO).

Membres

Constituït com a tal l’any 2000, integren a hores d’ara (2006) el GRECUB els professors del Departament de Filologia Catalana de la UB Glòria Casals, Pere Farrés, Marina Gustà i, en qualitat d’investigador principal, Josep Murgades. En formen part, amb un grau d’implicació divers, els professors de la Universitat de Lleida Josep Maria Domingo i Joan Ramon Veny, la professora Antònia Tayadella, jubilada, i les doctorandes Maria Dasca i Maria Àngels Verdaguer.

En tant que col·laboradors externs, hi estan també vinculats Maria Cabrera, Carola Duran, Imma Farré, Jordi Manent, Lluís Marquet, Maria Carme Mas, Jordi Rourera, Joan Ignasi Servera, Maria Toldrà i Pep Vila.

Objectius

L’objectiu primordial del GRECUB és el de localitzar, inventariar i editar, d’acord amb criteris ecdòtics pertinents, manuscrits, obra desconeguda èdita o inèdita, i textos periodístics catalans, d’interès tant literari com lingüístic, amb vista a llur ulterior publicació en el marc de col·leccions editorials, d’actes de congressos científics, de revistes especialitzades, o bé en suport informàtic.

Destinataris

Els destinataris naturals de la feina realitzada pel GRECUB són la comunitat acadèmica, sempre necessitada d’edicions especialitzades, així com també, en un radi de difusió de més abast, el conjunt de l’àmplia comunitat lectora catalana, a la qual importa subministrar, en edicions acurades, textos fiables com a referents tant literaris com lingüístics.

Línies de recerca

  • Segle XIX: Jacint Verdaguer, Picó i Campamar, Dolors Montserdà, Apel·les Mestres, Pere Aldavert, teatre.
  • Segle XX: Miquel Martí i Pol, Mercè Rodoreda, Joan Maragall, Eugeni d’Ors, Pompeu Fabra, J. V. Foix.