El grup

GRECUB és l’acrònim (Grup de Recerca en Ecdòtica de la Universitat de Barcelona) per designar convencionalment un projecte de recerca en filologia catalana.

Iniciat d’antuvi els anys 2000-2003, amb el títol d’«Ecdòtica: problemes, mètodes i aplicació a la literatura catalana dels segles XIX i XX» (BFF2000-0751). Prosseguit, després, els anys 2004-2007, amb el d’«Ecdòtica aplicada a repertoris de manuscrits i de fons hemerogràfics catalans: 1833-1975» (HUM2004-02819/FILO). Tots dos finançats pel Ministerio de Educación y Ciencia. Entre els anys 2005 i 2008, el projecte s’intitula «Literatura catalana: repertori, ecdòtica, poètica» (2005SGR01057), i és finançat per la Generalitat de Catalunya. A hores d’ara continua en ple vigor amb el títol «Ecdótica, lengua literaria y poéticas: creación y crítica catalanas de los siglos XIX y XX» (FFI2011-24539) i és subvencionat pel Ministerio de Economía y Competitividad.

Membres

De bon començament, el GRECUB és integrat pels professors del Departament de Filologia Catalana de la UB Pere Farrés (traspassat el 2008), Antònia Tayadella (jubilada el 2007), Glòria Casals i Marina Gustà i, en qualitat d’investigador principal, Josep Murgades.

Hi col·laboren, amb un grau d’implicació divers, els professors de la Universitat de Lleida Josep Maria Domingo (des del curs 2014-2015 en comissió de serveis per tres anys a la UB) i Joan Ramon Veny, i les doctorandes Maria Dasca i Maria Àngels Verdaguer, actualment ja doctores.

En qualitat de becaris doctorands, en formen part Jordi Pujol Pardell, Meritxell Talavera i Muntané, Núria León Mercader i Maria Sevilla Paris.

En tant que col·laboradors externs, hi han estat també vinculats Maria Cabrera, Carola Duran, Imma Farré, Jordi Manent, Lluís Marquet (traspassat el 2012), Maria Carme Mas, Jordi Rourera, Joan Ignasi Servera, Maria Toldrà, Pep Vila, Anna Moreno, Jordi Larios i Assumpta Terés.

Objectius

L’objectiu primordial del GRECUB és de difondre el coneixement de textos literaris i paraliteraris, dels segles XIX-XX, a través d’edicions crítiques solvents; cosa per a la qual es tracta de localitzar, inventariar i editar, d’acord amb criteris ecdòtics pertinents, manuscrits, obra desconeguda èdita o inèdita, i escrits periodístics catalans, d’interès tant literari com lingüístic; amb vista a llur ulterior publicació en el marc de col·leccions editorials, d’actes de congressos científics, de revistes especialitzades, o bé en suport informàtic.

Objectius subsidiaris són, eventualment, analitzar les funcions genètiques de documents de diferents autors i destriar-ne les respectives poètiques, així com celebrar regularment trobades de discussió de les diferents recerques en curs.

Destinataris

Els destinataris naturals de la feina realitzada pel GRECUB són la comunitat acadèmica, sempre necessitada d’edicions especialitzades, així com també, en un radi de difusió de més abast, el conjunt de l’àmplia comunitat lectora, a la qual importa subministrar, en edicions acurades, textos fiables com a referents tant literaris com lingüístics i culturals lato sensu.

Línies de recerca

  • Autors: Pere Aldavert, Maria Àngels Anglada, Pompeu Fabra, J. V. Foix, Joan Maragall, Maria-Mercè Marçal, Miquel Martí i Pol, Apel·les Mestres, Dolors Monserdà, Eugeni d’Ors, Ramon Picó i Campamar, Carles Riba, Mercè Rodoreda, Marià Vayreda, Jacint Verdaguer.
  • Gèneres:poesia, narrativa, teatre, literatura del jo, paròdia, cultura de la llengua.
  • Mètodes d’estudi: història de la literatura, història de la cultura, crítica literària, crítica textual, crítica genètica, retòrica.