Participació

L'any 1997 vam començar a treballar en la conceptualització d'una ciutadania activa, crítica i intercultural, que ha estat un dels nostres principals constructes d'investigació. En l'actualitat, bona part de la reflexió teòrica i dels treballs empírics en curs, se centren en un dels seus elements clau: la participació.

Els processos participatius contribueixen a generar un compromís, una responsabilitat compartida i un sentiment de pertinença a una comunitat. La participació com a element clau de construcció social afavoreix el desenvolupament de competències individuals i col·lectives. En aquest sentit, estem particularment interessades en la participació com un dret, una responsabilitat i una acció col·lectiva que busca el canvi, la transformació i la millora socioeducativa. Així mateix, contemplem com la participació intervé en la construcció de les identitats i subjectivitats, i també en l'acció col·lectiva identitària i post-identitària.