Participació

L'any 1997 vam començar a treballar en la conceptualització d'una ciutadania activa, crítica i intercultural, que ha estat un dels nostres principals constructes d'investigació. En l'actualitat, bona part de la reflexió teòrica i dels treballs empírics en curs, se centren en un dels seus elements clau: la participació.

Els processos participatius contribueixen a generar un compromís, una responsabilitat compartida i un sentiment de pertinença a una comunitat. La participació com a element clau de construcció social afavoreix el desenvolupament de competències individuals i col·lectives. En aquest sentit, estem particularment interessades en la participació com un dret, una responsabilitat i una acció col·lectiva que busca el canvi, la transformació i la millora socioeducativa. Així mateix, contemplem com la participació intervé en la construcció de les identitats i subjectivitats, i també en l'acció col·lectiva identitària i post-identitària.

Contextos d'intervenció i temàtiques de la línia

El grup desenvolupa les seves investigacions en diferents institucions, entitats i organitzacions socials i educatives, des d'un enfocament comunitari. En l'actualitat, està ampliant la seva mirada cap a moviments socials. L'estudi del constructe de participació i de processos participatius per contribuir al canvi social.

  • L'anàlisi de projectes d'aprenentatge i servei i l'avaluació de projectes socioeducatius.
  • El desenvolupament d'accions participatives a partir de la identificació de necessitats i la mobilització de recursos locals i comunitaris.
  • La identificació d’"estructures" socials i personals a partir de l'anàlisi de xarxes.
  • La construcció del sentiment de pertinença a una comunitat i el desenvolupament de competències socials.
  • L'elaboració i avaluació de materials i recursos educatius per a una ciutadania activa, intercultural i crítica.
  • La resolució de conflictes per a la millora de la convivència.