Presentació

El Grup de Recerca en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies va ser constituït l’any 1999 pel Dr. Carlos J. Maluquer de Motes Bernet. Format en els seus inicis per juristes privatistes de la Universitat de Barcelona, va eixamplar ben aviat la seva dimensió territorial per incorporar professors de les Universitats de Lleida, Salamanca i de l’Instituto de Derecho Comprado (Universitat Complutense) i de les Universitats de Perugia (Centro di Studi Giuridici sui Diritti dei Consumatori) i de Tor Vergata (Roma 2).

El GREDINT és grup consolidat per la Generalitat de Catalunya en el quinquenni 2005-2009 i grup consolidat i finançat en el quinquenni 2009-2013.

Actualment el GREDINT ha guanyat transversalitat, en incorporar especialistes en dret laboral, dret eclesiàstic de l’Estat i en economia i ha enriquit la col·laboració amb Universitats catalanes i internacionals.

Les línies de recerca del GREDINT tenen com denominador comú la construcció jurídica de la societat contemporània, caracteritzada per desigualtats o asimetries intrínseques. Actualment, les relacions patrimonials, familiars, socials o tecnològiques rarament plantegen vincles entre iguals; són més aviat relacions entre qui té capacitat de decisió i negociació i qui, d’alguna manera, resta subjecte al poder d’aquell. El Dret té una capacitat de protecció que ha de ser avaluada i orientada i que planteja el repte de trobar un equilibri entre l’autonomia de les persones i la intervenció de la llei amb finalitat protectora.

Les línies de recerca del GREDINT s’articulen en tres grans àmbits temàtics, a partir dels quals s’articulen diverses línies de desenvolupament, que orienten i flexibilitzen la recerca.
 

 1. 1. Àmbit temàtic sobre Asimetries en la societat de béns i serveis: Dret de consum i patrimonial.

Aquest àmbit de recerca resulta de l’especialització del grup de en el dret de Consum i en la regulació de la societat de béns i serveis. Es desenvolupa en les Línies de recerca següents:

  1. 1.1. Protecció del consumidor i de la clientela: anàlisi dels instruments jurídics que garanteixen la protecció de la part feble d’una relació jurídica contractual).

1.2. Codificació del dret de consum i del dret privat: anàlisi de la forma de legislar o incorporar aquests instruments en la legislació actual, en particular en el Codi civil català.
1.3. Protecció del client de serveis financers.
1.4. Resolució alternativa de conflictes (ADR): anàlisi de l’autorregulació, la mediació i l’arbitratge de consum.

 1. 2. Àmbit temàtic “Ciutadania i Estat social”. Les sinèrgies entre diverses línies que conformen la trajectòria del GREDINT (Tercer sector, serveis d’interès general i protecció de la persona i la família) ha convergit en l’anàlisi transversal d’instruments de reequilibri de les asimetries a l’àmbit social. S’estructura en les línies següents:


2.1. Protecció de la persona i de la família: anàlisi dels drets de la personalitat i de l’organització de la família en el sentit més ample, reflectit en el Codi civil de Catalunya.
2.2. Generalització dels instruments de reequilibri negocial en àmbits de dret privat.
2.3. Atenció a la dependència, salut i serveis socials.
2.4. Dret a l’habitatge, en particular en temps de crisi.

3. Àmbit temàtic “Ciutadà i Noves Tecnologies”. El tractament dels aspectes legals de les TICs és imprescindible per completar el coneixement legal sobre la societat de les asimetries. Es desenvolupa en les línies de recerca següents:

  1. 3.1. Privacitat i noves tecnologies: anàlisi dels mitjans jurídics i tècnics per protegir la vida privada en l’àmbit de les TIC.

3.2. Comerç electrònic i comunicacions electròniques.
3.3. Online Dispute resolution (ODR).
3.4. Internet of things i smart cities. Enfoca  els reptes jurídics que planteja la introducció d’enginys que interactuen amb els humans en l’entorn urbà.

excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Entorns Web
 • adreça electrònica
 • 934 035 428
 • ┌ltima actualitzaciˇ: 11-06-2014