Publicacions

Macià, Xavier i Núria Alturo (2022): “La visió del pastoralisme en l’obra poètica d’Anton Navarro”. Curs La visió pastoral. Memòria del paisatge pirinenc. Alta Ribagorça, 2-3 de setembre de 2022. Conferència.

Alturo, Núria (2022): “Pragmatics and discourse analysis”. Pradilla, Miquel Àngel (ed.). Catalan Sociolinguistics: state of the art and future challenges. Amsterdam: John Benjamins. 297-312.

enllaç

Clemente, Ignasi (2022): “A l’entorn de la lingüística i la multimodalitat: notes introductòries”. Estudis Romànics, 44: 331-340.

enllaç

Francesch Sabaté, Pau (2022): “El focus contrastiu en traduccions anglès-català: equivalències de traducció i estudi de corpus”. Caplletra, 72: 109-149.

enllaç

Fortuny, Jordi (2022): “Deducing the Coordinand Constraint”. Linguistic Inquiry. 1-62.

enllaç

Neus Nogué, Josep Besa, Lluís Payrató, Montserrat Sendra (eds.) (2021): Els sistemes de tractament: una visió interlingüística i aplicada. Col·lecció Lingüística Catalana, 20. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Nogué, Neus (2021): “Els sistemes de tractament del català”. Nogué, Neus; Josep Besa, Lluís Payrató, Montserrat Sendra (eds.) (2021): Els sistemes de tractament: una visió interlingüística i aplicada. Col·lecció Lingüística Catalana, 20. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 13-32.

enllaç

Benavent Llinares, Laia (2021): “Sobre la concepció de l’estàndard en paratextos de gramàtiques: les introduccions”. Treballs de Sociolingüística Catalana, 31: 31-45.

enllaç

Payrató, L. (2021)Argenter, Joan A.; Lüdtke, Jens (ed.) (2020): Manual of Catalan Linguistics. Berlin/Boston, De Gruyter. 784 pàgs. Estudis Romànics, 43, pp. 455 – 460 .

enllaç

Royo, Carles (2021): “Experimentador acusatiu i experimentador datiu: un contrast entre oracions alternants”. Estudis Romànics, 43: 35-58.

enllaç

Payrató, Lluís i Ignasi Clemente (2020): Gestures We Live By.  The Pragmatics of Emblematic Gestures. Berlin: De Gruyter Mouton.

enllaç

Payrató, Lluís i Neus Nogué (2020): “Els corpus orals en català i el català corrent: els corpus de conversa i de varietats funcionals del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)”. Caplletra, 69: 155-199.

enllaç

Alturo, Núria (2020): Investigar al batxillerat. La tutorització de treballs de recerca de llengua i literatura catalanes. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2020): “Pragmatics and Text Linguistics”. Argenté, Joan A. i Jens Lüdtke (ed.): Manual of Catalan Linguistics. Berlin i Boston: De Gruyter. 287-310.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2020): “Defective Connective Constructions: Some Cases in Catalan and Spanish”. Corpus Pragmatics, 4: 423–448.

enllaç

Payrató, Lluís i Neus Nogué (2020): “Els corpus orals en català i el català corrent: els corpus de conversa i de varietats funcionals del Corpus de Català Contemporani de la Universitat de Barcelona (CCCUB)”. Caplletra, 69: 155-199.

enllaç

Royo, Carles (2019): “L’accepció causativa del verb interessar amb complement preposicional”. Caplletra, 67: 65-91.

enllaç

Ribera, Josep E. (2019): “Els pronoms clítics de datiu plural en català antic. Evolució diacrònica i estat de la qüestió entre els segles XV i XVI”. Estudis Romànics, 41: 117-145.

enllaç

Payrató, Lluís (2019): “Llengua oral i models de parla: el ‘grau zero’ en l’oralitat?”. Els Marges, 119: 38-51.

enllaç

Fortuny, Jordi (2019): Elements de sintaxi generativa. Editorial UOC.

enllaç

Alturo, Núria (2019): “Wikis de lectura: llegir per comprendre i per fer”. Turull Rubinat, Max (coord.), Experiències de lectura acadèmica intensiva amb estudiants de Grau (Ciències de l’Educació, Ciències Socials i Humanitats). Col·lecció Quaderns de Docència Universitària, 37. Barcelona: IDP/ICE i Ediciones OCTAEDRO, S.L. 10-14.

enllaç

Ribera, Josep E.; Maria Josep Marín i Núria Alturo (ed.) (2018): Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, 23. Universitat de València.

enllaç

Ribera i Condomina, Josep E.; Marín Jordà, Maria Josep; Alturo Monné, Núria (2018): “Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició” (Article d’introducció al volum monogràfic del mateix títol). Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics. Vol. 23: 9-32.

enllaç

Alturo, Núria i Josep Besa (2018): “L’aspectualitat de les situacions condiciona la selecció del tipus d’expressió referencial (lèxica o gramatical)?”. Josep E. Ribera i Condomina, Maria Josep Marín Jordà i Núria Alturo Monné (ed.) Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició. Quaderns de Filologia, Estudis Lingüístics, 23: 129-153.

enllaç

Crible, Ludivine i Maria Josep Cuenca (2018): “Co-occurrence of discourse markers: from juxtaposition to composition”. Cross-Linguistic Discourse Annotation: applications and perspectives (Tolosa, 19-21.3.2018).

enllaç

Royo, Carles (2018): “Els verbs psicològics pronominals catalans i l’alternança emotiva/volitiva”. Études Romanes de Brno, 39 (1): 115-138.

 

enllaç

Payrató, Lluís (2018): Introducción a la pragmática. Madrid: Síntesis.

enllaç

Bonet, Sebastià; Neus Nogué i Eulàlia Salvat (ed.) (2018): Joan Solà, una memòria viva. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Nogué, Neus i Lluís Payrató (2018): “Joan Solà, escriptor”. Bonet, Sebastià; Neus Nogué i Eulàlia Salvat (ed.): Joan Solà, una memòria viva. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. 77-96.

enllaç

Fortuny, Jordi (2018): “Sobre el lligam sintàctic de variables i la relació de c-comandament”. Ribera, Josep E.; Maria Josep Marín i Núria Alturo (eds.), Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició. Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics, 23: 227-246.

enllaç

Fortuny, Jordi (2018): Structure dependence and linear order. Clarifications and foundationsLanguage, 94, 3: 611-628.

 

enllaç

Ribera, Josep E. & Marín, Maria Josep (2018): “Lexical encapsulation and evaluation in parliamentary debate”. ELUA. Estudios de Lingüística de la Universidad de Alicante, 32: 295-315.

enllaç

Ribera, Josep E. (2018): “’Açò és veritat, y·n fas memòria per a l’esdevenidor.’ Una introducció a la sintaxi del pronom adverbial en en valencià modern (1601-1832)”. eHumanista IVITRA, 14: 621-645.

enllaç

Ribera, Josep E. (2018): “’Déu lo í perdó tot ý·l tinga en la sua santa glòria’. Al·lomorfia i reanàlisi en el pronom de datiu singular li i en el neutre ho en català antic”. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 8: 103-135.

http://www.ub.edu/grepad/bipad_cat/2314/

enllaç

Ribera, Josep E. (2018): “‘Aquells que hic parteixen e en van en altres parts no moren d’aquest mal’. La decadència del clític adverbial hic durant els segles xv i xvi”. Dins Manuel Pérez Saldanya i Rafael Roca (eds.)  Del manuscrit a la paraula digital. Estudis de llengua i literatura catalanes / From Manuscript to Digital Word: Studies of Catalan Language and Literature. Amsterdam: John Benjamins, 2018. 112-133.

enllaç

Marín, Maria Josep i Josep E. Ribera (2018): “Estructures encapsuladores amb valor metadiscursiu en el debat parlamentari: De l’estructuració a la modalitat”. Caplletra, 64: 227-252.

enllaç

Marín, Maria Josep i Josep E. Ribera (ed.) (2018): L’encapsulació lèxica: cohesió, coherència i metadiscurs , Caplletra, 64 (monogràfic).

enllaç

Besa, Josep (2018): “Actividad metadiscursiva y segmentación paragráfica”, Tonos digital. Revista electrónica de filología, 35.

enllaç

Besa, Josep (2018): Ressenya d’Enric Portalés, Argumentació i educació discursiva: el gènere cartes al director en l’ensenyament (Benicarló, Onada Edicions, 2017), Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 78: 82-83.

enllaç

Besa, Josep (2018): Ressenya de Luis Alberto Hernando Cuadrado i Jesús Sánchez Lobato (eds.) La configuración lingüístico-discursiva en el periodismo científico (Madrid, Iberoamericana-Verbuert, 2017, 308 p.), Els Marges, 114: 123-125.

enllaç

Besa, Josep (2018): Ressenya de Laure Sarda, Denis Vigier i Bernard Combettes (dir.) Connexion et indexation. Ces liens qui tissen le texte (Lió, Ens Éditions, 2016, 224 p.), Caplletra, 64: 253-258.

enllaç

Alturo, Núria (2017):  L’auxiliar de passat ‘anar’ en català (Pragmàtica del Català. Teories de la gramaticalització. Cas 1). Barcelona: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Col·lecció OMADO (Objectes i Materials Docents).

enllaç

Royo, Carles (2017): “Verbs psicològics catalans: el cas de «agradar» i «interessar». Caplletra, 62: 65-88.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2017): “Conjunciones causales de origen participial en español y en catalán”. Arroyo Hernández, Ignacio (ed.): La expresión de la causa en español. Madrid: Visor. 161-198.

 

 

enllaç

Crible, Ludivine i Maria Josep Cuenca (2017): “Discourse markers in speech: Characteristics and challenges for corpus annotation”. Dialogue and Discourse, 8 (2): 149-166.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2017): “Organització discursiva i estructuració de la informació en el nivell textual: el cas de l’argumentació oral planificada”. L’estructura informativa en alemany, espanyol i català (València, 5-7. 10. 2017).

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2017): “Contrastive markers in contrast in Spanish and Catalan”. Discourse Markers in Romance Languages: Boundaries and Interface (Lovaina, 8-10.11.2017).

 

 

enllaç

Nogué-Serrano, Neus i Lluís Payrató (2017): “The evolution of person deixis and politeness in Catalan parliamentary debate (1932-2013)”. Contribució al panel “The Diachronic Aspect of Politeness: Value and Form”. International Pragmatics Conference. Ulster University, Belfast, Irlanda. 17-21 de juliol de 2017.

Cuenca, M. Josep i Jacqueline Visconti (2017): “Suspended and isolated uses of Discourse Markers: Some cases in Italian, Catalan and Spanish”. Contribució al panel From models of discourse units to interactional construction grammar. International Pragmatics Conference. Ulster University, Belfast, Irlanda. 17-21 juliol 2017.

Soares da Silva, Augusto; Maria Josep Cuenca i Manuela Romano (2017): “The conceptualization of austerity in the Portuguese, Spanish and Irish Press”. Sharifian, Farzad (ed.): Advances in Cultural Linguistics. Singapur: Springer. 345-368.

 

Estellés Arguedas, Maria i Maria Josep Cuenca (2017): “Ans y antes: de la anterioridad a la refutación en catalán y en español”. Zeitschrift für Katalanistik, 30: 165-184.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2017): “Connectors gramaticals i connectors lèxics en la construcció discursiva del debat parlamentari”. Zeitschrift für Katalanistik, 30: 91-121.

enllaç

Alturo, Núria (en premsa): “Pragmatics and discourse analysis”. Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.): Catalan Sociolinguistics. State of the Art and Future Challenges. Amsterdam: John Benjamins. 233-249.

Fortuny, Jordi (2017): “Sobre la creatividad lingüística”.  Gustavo Ariel Schwartz & Víctor E. Bermúdez, eds., #NodosNext Door Publishers S.L. Traducció anglesa: “On linguistic creativity”. Dins Gustavo Ariel Schwartz & Víctor E. Bermúdez, eds., #Nodes. Intellect Books.

enllaç

De Cock, Barbara i Neus Nogué (2017): “The pragmatics of person reference: A comparative study of Catalan and Spanish parliamentary discourse”. Languages in Contrast, 17, 1: 96-127.

enllaç

Carles Royo (2017): “Verbs psicològics catalans: el cas de agradar i interessar“. Caplletra, 62: 65-88.

http://www.ub.edu/grepad/bipad_cat/2324/

enllaç

Carles Royo (2017): Alternança acusatiu/datiu i flexibilitat semàntica i sintàctica dels verbs psicològics catalans. Tesi doctoral, Universitat de Barcelona.

enllaç

Josep E. Ribera i Maria Josep Marín (2017): “Encapsulació, atribució i estructura informativa. Anàlisi contrastiva de dos patrons copulatius en debat parlamentari”. Comunicació. INFOSTRUKTUR, ¿SIN ORDEN NI CONCIERTO? L’estructura informativa en alemany, espanyol i català. València, Universitat de València, 4-6 d’octubre de 2017.

Anna Pineda; Carles Royo (2017). «Differential Indirect Object Marking in Romance (and How to Get Rid of it)». Revue Roumaine de Linguistique, LXII, 4: 445-462.

enllaç

Marín, Maria Josep i Josep E. Ribera (2017): “Cohesión referencial y cohesión conectiva: los nombres encapsuladores como elementos de conexión”. Comunicació. DISROM 2017, Discourse Markers in Romance Languages: Boundaries and Interfaces. Louvain-La-Neuve, Université Catholique de Louvain, 8-10 de novembre de 2017.

http://www.ub.edu/grepad/bipad_cat/2320/

Besa, Josep (2017): Ressenya d’Ernesto Martín Peris (dir.) Diccionario de términos clave de ELE (Instituto Cervantes 1997-2017, web). Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 75: 79-80.

enllaç

Besa, Josep. Ressenya d’Enric Serra, Com escriure bé una ressenya (Vic, Eumo, 2016, 254 p.). Els Marges, 113: 127-129.

enllaç

Pineda, Anna; Royo, Carles (2017): “Differential Indirect Object Marking in Romance (and How to Get Rid of it)”. Revue Roumaine de Linguistique, LXII, 4: 445-462.

http://www.ub.edu/grepad/bipad_cat/2304/

enllaç

Carles Royo (2017): “Verbs psicològics catalans: el cas de agradar i interessar”. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 62: 65-88.

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Jacqueline Visconti (2017): “De la precedencia temporal al contraste: el marcador del discurso ans en catalán y anzi en italiano”. Pragmalingüística, Núm. 1 Monográfico: 89-107.

enllaç

Alturo, Núria (2016): “Testing dependent and equipollent relations in discourse”. 4th International Conference on Functional Discourse Grammar. Universitat de Viena, 31/08 a 03/09 de 2016.

enllaç

Alturo, Núria; Ignasi Clemente i Lluís Payrató (2016): “Notes for a Multilingual and Multimodal Functional Discourse Grammar”.  Fernández-Villanueva, Marta i Konstanze Jungbluth (ed.): Beyond language boundaries. Multimodal use in multilingual contexts. Berlín: Walter de Gruyter. 3-33.

enllaçenllaç

Bladas, Òscar i Neus Nogué (2016): “ ‘Que bé, tu!’ (‘That’s great, you!’): An emerging emphatic use of the second person singular pronoun tu (you) in spoken Catalan”.  De Cock, Barbara i Bettina Kluge (ed.): The referential ambiguity of personal pronouns and its pragmatic consequences. Pragmatics, 26, 3: 473-500.

enllaç

Casals, Daniel i Neus Nogué (ed.) (2016): Cent anys de Normes ortogràfiques. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Fernández-Villanueva, Marta and Jungbluth, Konstanze (eds.) (2016): Beyond Language Boundaries. Multimodal Use in Multilingual Contexts. Berlin: Walter de Gruyter.

enllaç

Isaeva, Elena i Marta Fernández-Villanueva (2016): “Gestures as Lexical Access Problems in German as Second Language”. Fernández-Villanueva, Marta and Jungbluth, Konstanze (eds.): Beyond Language Boundaries. Multimodal Use in Multilingual Contexts. Berlin: Walter de Gruyter. 93-113.

enllaç

Mestre, Martí i Maria Josep Cuenca (2016): “Use of Connectives and Argumentation in Catalan Parliamentary Debate”. Fernández-Villanueva, Marta i Jungbluth, Konstanze (ed.): Beyond Language Boundaries. Multimodal Use in Multilingual Contexts. Berlin: Walter de Gruyter. 162-178.

enllaç

Nogué, Neus (2016). Ressenya de Joan S. Beltran i Cavaller (2014): Les preposicions per i per a. Recapitulem i afegim-hi alguna cosa més. Lleida: Pagès. Estudis Romànics, 38: 423-425.

Payrató, Lluís (2016): “Estudis de pragmàtica i anàlisi del discurs sobre la llengua catalana: un repàs de l’etapa 1997-2012”. Estudis Romànics, 38: 55-88.

enllaç

Payrató, Lluís (2016): “Multimodalitat i llengua oral. Ensenyant les fronteres del llenguatge”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 70: 43-49. (Versió espanyola: “Multimodalidad y lengua oral. Enseñando las fronteras del lenguaje”. Textos. Didáctica de la Lengua y de la Literatura, 73: 43-49.)

enllaç

Payrató, Lluís (2016):  “Es pot normativitzar la pragmàtica?”. Els Marges, 108: 12-32.

enllaç

Repiso, Marta i Marta Fernández-Villanueva(2016): “Analysing German Teachers’ Identities through Multimodal and Multilingual Use”. Fernández-Villanueva, Marta and Jungbluth, Konstanze (eds.): Beyond Language Boundaries. Multimodal Use in Multilingual Contexts. Berlin: Walter de Gruyter. 114-133.

enllaç

Ribera, Josep E. (2016): “Encapsulació i estructura informativa en el debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català-espanyol-anglès)”. Studia Romanica Posnaniensia, 43, 2: 29-50.

enllaç

Nogué, Neus, taula rodona “Deu anys d’Ésadir: una eina viva per a una llengua viva”, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Institut d’Estudis Catalans, 2/2016.

Nogué, Neus, ponència “Aprofitar les semblances i distingir bé les diferències. Propostes per millorar l’aprenentatge de llengües a l’ensenyament secundari”, III Jornades GrOC, L’ensenyament de la gramàtica en contextos multilingües. Associació GrOC (Gramàtica Orientada a les Competències) & Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, Universitat de Barcelona, 02/2016.

Marín, M. Josep & Josep E. Ribera, comunicació, “Construcciones encapsuladoras en el debate parlamentario: De la estructuración a la modalidad. Un análisis contrastivo catalán-español-inglés”, Congreso de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva (AELCO), 2016.

Ribera, Josep E. (en premsa), “Els pronoms de datiu plural en català antic. Evolució diacrònica i estat de la qüestió entre els segles xv i xvi”. Estudis Romànics.

 

Cuenca, Maria Josep (2015): “Beyond compare: similes in interaction”. Review Of Cognitive Linguistics, 13.1: 140-166.

 

enllaç

Fortuny, Jordi i Bernat Corominas (eds.) (2015): The locus of ambiguity and the design of language. The Linguistic Review, 32, 1 (Monogràfic).

enllaç

Corominas-Murtra,  Bernat & Jordi Fortuny (2015): “Introduction. On the locus of ambiguity and the design of grammar”. Dins Jordi Fortuny & Bernat Corominas (eds.). The locus of ambiguity and the design of language. The Linguistic Review, 32, 1: 1 – 4.

enllaç

Fortuny, Jordi (2015): “Topic and focus”. Fábregas, Antonio; Jaume Mateu & Michael Putnam (eds.), Contemporary Linguistic Parameters.  Bloomsbury Academic / Bloomsbury Publishing PLC.

enllaç

Fortuny, Jordi (2015): Comentaris a ‘La inacusativitat i la selecció de l’auxiliar en català antic’, de Jaume Mateu’. Dins Maria Rosa Lloret, Clàudia Pons & Eva Bosch, (eds.) Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català. Col·lecció Lingüística Catalana, 15. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2015): “Evidentiality (and epistemicity) in Catalan parliamentary debate”. eHumanista/IVITRA, 8: 362-382.

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2015): “La representación discursiva del adversario en el debate electoral”. Oralia 18: 45-79.

enllaç

Nogué Serrano, Neus (2015): “Catalan”. Konstanze Jungbluth i Federica da Milano (eds.). Manual of Deixis in Romance Languages. Berlín/Boston: De Gruyter. 206-239.

enllaç

Nogué, Neus, taula rodona, “De la paraula viva a la paraula digital” con la intervención “La paraula digital i els usos lingüístics escrits”, 17è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), València, 07/2015.

Nogué, Neus i Lluís Payrató, comunicació, “The reference to participants in Catalan parliamentary debate (1932-2013)”, 14th International Pragmatics Conference (IPrA), Antwerp, 07/2015.

Nogué, Neus, comunicació, “Contrastive pragmatics: person reference in Catalan and Spanish parliamentary debates” (amb Barbara De Cock), International Linguistics Conference on Ibero-Romance Languages: Iberian-Romantic languages in Contact and in Contrast (IberCon), Gante, 12/2015.

Nogué, Neus, ponencia (con Lluís Payrató) “Joan Solà, escriptor”, I Jornada Joan Solà, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, 12/11/2015.

Payrató, Lluís, ponencia, “Lo cuantitativo y lo cualitativo en el análisis del discurso”, III Foro Internacional de la Asociación Lingüística del Discurso (ALD), Sevilla, 06/2015.

Payrató, Lluís, mesa de debate, “Estudio de datos multimodales y uso de tecnologías para analizar el discurso”, II Simposio Internacional Ediso, Universidade de Coimbra, 06/2015.

Payrató, Lluís, coordinación del panel “De la paraula viva a la paraula digital”, 17è Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), València, 07/2015.

Ribera, Josep E. i M. Josep Marín, comunicación, “La encapsulación en el debate parlamentario: estructuración, evaluación y persuasión”, 14th International Pragmatics Conference, University of Antwerp, 26-31/07/2015

Soares da Silva, Augusto, Maria Josep Cuenca & Manuela Romano, comunicación, “The Conceptualization of ‘austerity’ in the Portuguese, Spanish and Irish Press”, 13th Cognitive Linguistics Conference, Northumbria University, Newcastle, 20-27/07/2015.

Cuenca, Maria Josep, póster, “Spoken Discourse Marking”, DISPOL 2015, Identification and Annotation of Discourse Relations in Spoken Language, Saarbrucken, 1-2/10/2015.

Cuenca, Maria Josep, comunicació, “Lexical connectives as grounding devices in political discourse”, 14th International Pragmatics Conference, Amberes, 26-31/07/2015.

Alturo, Núria; Evelien Keizer i Lluís Payrató (ed.) (2014): The interaction between context and grammar in Functional Discourse Grammar. Special Issue. Pragmatics, 24.

enllaç

Alturo, Núria; Evelien Keizer, Lluís Payrató (2014): “The interaction between context and grammar in Functional Discourse Grammar: Introduction”. Pragmatics 24, 2: 185-201.

enllaç

Alturo, Núria i Lluís Payrató (2014): “Bases per a una Gramàtica Discursiva Funcional (FDG) multilingüe i multimodal”. 22è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-22). Universitat de Barcelona, 7 de novembre. Ponència.

Alturo, Núria i Lluís Payrató (2014): “Gestures and grammar units: the non-verbal output of grammar”. III International Conference on Functional Discourse Grammar, Universidad de Jaén, 17-20 de setembre de 2014.

Cuenca, Maria Josep (2014): “Dixi espacial no situacional: anàlisi descriptiva i contrastiva”. Recherches sur la langue catalane. 35-58.

 

 

 

enllaç

Besa, Josep (2014): ““És que Déu fa diferències de sexe?” Interrogació retòrica i argumentació en un corpus de cartes al director amb motiu de la visita de Benet XVI a Barcelona (2010)”. Beyond language boundaries: Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts. Seminari Internacional. Universitat de Barcelona i Europa Universität Viadrina (Frankfurt Oder, Alemanya). Universitat de Barcelona, 6 de novembre.

Besa, Josep (2014): Els textos argumentatius. Barcelona: Santillana.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2014): “The use of demonstratives and context activation in Catalan parliamentary debate”. Discourse Studies, 16729752.

enllaç

Fernández-Villanueva, Marta (2014), “Relevanz des Gestischen, Akustischen und Imaginalen in einem argumentativen Streitgespräch”. Siguan, Vilar, Zancas (ed.): Wortkulturen, Tonwelten. Marburg: Tectum Verlag. 167-189.

Fernández-Villanueva, Marta (2014): “Posicionament i estructura informativa en textos argumentatius de parlants multilingües”. 22è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-22). Universitat de Barcelona, 7 de novembre. Ponència.

Mestre, Martí i M. Josep Cuenca (2014): “Argumentació en el debat parlamentari i ús de connectors”. Beyond language boundaries: Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts. Seminari Internacional. Universitat de Barcelona i Europa Universität Viadrina (Frankfurt Oder, Alemanya). Universitat de Barcelona, 6 de novembre.

Nogué Serrano, Neus (2014): “«M’encantaria poder venir a l’estadi a jugar contra el meu equip»: dixi de persona, footing i identitat, una entrevista a Pep Guardiola”. Treballs de Sociolingüística Catalana, 23: 375-390.

enllaç

Nogué, Neus i Lluís Payrató (2014): “La referència als participants en el debat parlamentari català (1932-2013)”. Beyond language boundaries: Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts. Seminari Internacional. Universitat de Barcelona i Europa Universität Viadrina (Frankfurt Oder, Alemanya). Universitat de Barcelona, 6 de novembre. Comunicació.

Payrató, Lluís (2014): “Emblems or quotable gestures: Structures, categories and functions” / “Pragmatic gestures” (amb Tessendorf, S.) / “Gestures in Southwest Europe: Catalonia”. Müeller, C. et al. (eds.): Body – Language – Communication. An International Handbook on Multimodality in Human Interaction. Berlin: De Gruyter Mouton.

enllaç

Payrató, Lluís (2014): “Sobre el discurso y la multimodalidad: de los estilos a la traducción”. Jullion, M.-C.; Cattani, P. (ed.): Le lingue, le culture e la traduzione per la mediazione / Les langues, les cultures et la traduction pour la médiation. Torino/Paris: L’Harmattan.

enllaç

Ribera, Josep (2014): “Encapsulation as a strategy of persuasion in Catalan parliamentary debate”. Comunicació presentada al 47th Annual Meeting of Societas Linguistica Europaea (SLE), Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland, 10-14 de setembre de 2014.

Ribera, Josep (2014): ” ‘L’ambaixador dels Estats Units a Espanya no solta una en castellà’. Gènesi i mort de l’adverbial partitiu en“. Braçal, 50: 17-30.

enllaç

Ribera, Josep (2014): “Les expressions demostratives no situacionals i l’estat cognitiu dels seus referents”. Caplletra, 57: 61-93.

enllaç

Ribera, Josep (2014). “La encapsulación y la anáfora léxica como mecanismo de posicionamiento ideológico en el debate parlamentario”. Comunicació presentada al IX Congrés Internacional de l’Associació Espanyola de Lingüística Cognitiva (AELCO), Universidad de Extremadura,Badajoz, 15-18 d’octubre de 2014.

Strunk, Oliver (2014): “Argumentació en alemany L1 i L2”. Beyond language boundaries: Multimodal use of L1 and L2 in multilingual contexts. Seminari Internacional. Universitat de Barcelona i Europa Universität Viadrina (Frankfurt Oder, Alemanya). Universitat de Barcelona, 6 de novembre.

Besa, Josep (2014): Ressenya de Pilar Alonso, A multi-dimensional approach to discourse coherence: from standardness to creativity (Berna, Peter Lang, 2014, 247 p.). Caplletra, 57: 267-271.

enllaç

Cots, Josep Maria, Lluís Payrató (2013): “Introduction. Catalan pragmatics and the pragmatics of Catalan”. Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.): The Pragmatics of Catalan. Berlín/Boston: De Gruyter Mouton. 1-13.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2013): «Causal constructions in speech». Bolly, C. i Degand, L. (eds.), Text-Structuring. Across the Line of Speech and Writing Variation. Corpora and Language in Use – Proceedings of the 2nd International Conference on Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (LPTS 2011). Louvain-la-Neuve: Presses Universitaires de Louvain. 17-31.

Cuenca, Maria Josep (2013): “The fuzzy boundaries between discourse marking and modal parking”. Degand, Liesbeth, Cornillie, Bert, Pietrandrea, Paola (ed.), Discourse Markers and Modal Particles. Categorization and description. Amsterdam: John Benjamins. 191-216.

Cuenca, Maria Josep (2013): “Catalan Interjections”. Lluís Payrató i Josep M. Cots (ed.). The Pragmatics of Catalan. Berlin/Boston: The Gruyter / Mouton. 173-211.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2013): “Uso del vocativo en la entrevista política: género discursivo y (des)cortesía”. Discurso y Sociedad 7, 3: 522-552.

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Josep Ribera i Condomina (2013): “Usos y estrategias de traducción inglés-español de los demostrativos en narrativa de ficción”. Anuario de Letras. Lingüística y Filología, I, 2: 39-84.

enllaç

Fernández-Villanueva, Marta (en prensa): “Bewegungsverben: Regelhafte und Idiosynkratische Aspekte in der Interaktion”. Meliss / Eichinger (ed.): Argumentstrukturen zwischen Valenz und Konstruktionen.

Lloberes, Marina i Lluís Payrató (2013): “Pragmatic coherence as a multimodal feature: Illustrative cospeech gestures, events, and states”. Payrató, Lluís i Cots, Josep Maria (ed.) The Pragmatics of Catalan. Berlín: De Gruyter Mouton. 215-246.

Nogué Serrano, Neus (2013): “Sexe, gènere i gramàtica“. Carme Junyent (ed.) Visibilitzar o marcar. Repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries. 47-66.

enllaç

Nogué Serrano, Neus (2013): “Els ‘criteris de visibilització de les dones’ en català: límits sintacticosemàntics i discursius”. Caplletra, 54: 213-234.

enllaç

Nogué, Neus (2013): “Person Deixis in Catalan”. Payrató, Lluís i Cots, Josep Maria (ed.) The Pragmatics of Catalan. Berlín: De Gruyter Mouton. 115-144.

Payrató, Lluís (2013): El gest nostre de cada dia. La cultura al cos: la gestualitat emblemàtica com a patrimoni de la cultura popular [XXIV Premi de cultura popular Valeri Serra i Boldú]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Payrató, Lluís (2013): “Entre teories i pràctiques: elogi de la frontera (i alguns marges) com a metàfora del desig científic”. Els Marges, 100: 162-169.

enllaç

Payrató, Lluís i Neus Nogué (ed.) (2013): Estil i estils. Teoria i aplicacions de l’estilística. Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

enllaçenllaç

Quintero Carrillo, José Luis (2013): “’Es que estás en Estados Unidos, tienes que hablar inglés’: la introducción del discurso referido en las narrativas contadas por los migrantes de retorno nayaritas”. Memorias de XII Congreso Internacional de Lingüística del Noroeste celebrado en Hermosillo, Sonora, México, del 14 al 17 de noviembre de 2012.

Quintero Carrillo, José Luis (2013): “’Yo, al contarle esto, no tengo porque mentir’: identidades etnolingüísticas en las narrativas contadas por los migrantes de retorno nayaritas”. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 21.  Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Ribera i Condomina, Josep i Maria Josep Cuenca (2013): “Use and translation of demonstratives in fiction: A contrastive approach (English-Catalan)”. Catalan Review, 27: 27-49.

enllaç

Romano, Manuela i Cuenca, Maria Josep (2013): “Discourse markers, structure and emotionality in oral narratives”. Narrative Inquiry, 23, 2: 344-370.

enllaç

Salvador Liern, Vicent i M. Josep Marín Jordà (2013): “Preguntas y preguntas: La gestión de la interacción en la entrevista política”. Communication, Cognition and Media: Political and Economic Discourse. Publicações da Faculdade de Filosofia, Universidade Católica Portuguesa. 329-347.

enllaç

Strunk, Oliver i Weggler, T. (2013): “Parámetros lingüísticos en alemán en las reseñas sobre establecimientos hoteleros”. Val Álvaro, J.F. et al. (eds): De la unidad del lenguaje a la diversidad de las lenguas. Universidad de Zaragoza, Zaragoza. 856 – 867.

enllaç

Tullock, Brandon i Marta Fernández-Villanueva (2013): “The Role of Previous Learned Languages in the Thought Processes of Multilingual Writers at the Deutsche Schule Barcelona”. Research in The Teaching of English, 47, 4: 420-441.

enllaç

Bladas, Òscar (2012): “Conversational Routines, formulaic language and subjectification”. Journal of Pragmatics, 44, 8: 929-957.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2012): «Discourse markers: types and functions». Discourse Particles and Information Processing in Romance Languages, Heidelberg, 10-12 de juliol. Ponència.

Cuenca, Maria Josep (2012): “La gramaticalización”. Ibarretxe-Antuñano, Iraide & Javier Valenzuela (ed.): Lingüística cognitiva. Barcelona: Anthropos. 281-304.

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Bladas, Òscar (2012): «The transcription and analysis of connectives in oral corpora». Multilingual databases and corpora of connectives, University of Jena-University of Potsdam, 18-20 de octubre.  Ponència.

 

Cuenca, M. Josep i M. Josep Marín Jordà (2012): “Discourse markers and modality in Spoken Catalan: the Case of (és) clar”. Journal of Pragmatics, 44, 15: 2211-2225.

enllaç

Cuenca, M. Josep y M. Josep Marín Jordà (2012): “La representación discursiva del adversario en el debate electoral”. VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva, Universitat d’Almeria, 17-19 d’octubre de 2012. Comunicació.

Fernández-Villanueva, Marta (2012): “Lernersprache und Fehleranalyse: Wo bleibt die Kohärenz?”. Danler, Christopher; F. Laferl & B. Pöll (Ed.): Typen – Klassen – Formen. Berlin: P. Lang.

Fernández-Villanueva, Marta (2012): “Kohärenz und Konstruktion narrativer Identität in autobiografischem Erzählen: eine kontrastive Analyse Spanisch- Deutsch”. Sánchez Prieto, R./Soliño Pazó, M. (eds.) Aktuelle Forschungen zur kontrastiven Linguistik Spanisch-Deutsch. Stuttgart: Ibidem Ed.

Fernández-Villanueva, Marta (2012): “Bewegungsverben: regelhafte und idiosynkratische Aspekt”. Internationale Fachtagung der germanistiscen Linguistik: Argumentstrukturen zwischen Valenz und Konstruktionen: Empirie – Theorie – Anwendung (26—28.09.2012). Ponència.

Fernández-Villanueva, M. (2012): “Lernersprache und Fehleranalyse. Wo bleibt die Kohärenz?”. Danler, Paul; Laferl, Christopher F.; Pöll, Bernhard (ed.): Typen – Klassen – Formen. Münster u.a.: Lit Verlag.

Marín Jordà, Maria Josep i Maria Josep Cuenca (2012): “De l’atribució a la modalitat: construccions amb és que en català oral”. Caplletra, 52:  65-94.

enllaç

Payrató, Lluís (2012). “Gestos y palabras. En las fronteras del lenguaje verbal” y “Gestos: en torno a la multimodalidad”.  Seminario Permanente de Investigaciones Lingüísticas “Zaragoza Lingüística”, Grupo Sylex (Universidad de Zaragoza), 12/XII/2012. Ponència.

Payrató, Lluís (2012): “Le lingue, le culture e la traduzione per la mediazione: prospettive didattiche e di ricerca”. Università degli Studi di Milano, Milán, 3-4/XII/2012.  Ponència.

Payrató, Lluís  (2012): “Local/global, teoría/praxis, textual/multimodal. La lingüística aplicada como análisis crítico y mediación de conflictos”. XXX Congreso Internacional, Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA, Lleida, 19-1/IV/2012). Ponència.

Payrató, Lluís (2012) “L’anàlisi del discurs al segle XXI: reflexions crítiques a l’entorn del context comunicatiu i la multimodalitat”. Dins Salvador, Vicent (ed.): L’ull despert. Anàlisi crítica dels discursos d’avui. València: Edicions Tres i Quatre. 105-149.

enllaç

Payrató, Lluís (2012): “Apuntes para un análisis crítico, etnográfico y multimodal: sobre algunos géneros discursivos de presentación y oferta”. Revista de Estudos Linguísticos da Universidade do Porto, 7:  101-127.

enllaç

Quintero Carrillo, José Luis (2012). “Las narrativas de frontera, hacia una tipología de las historias de vida de los migrantes de retorno mexicanos”. Ana Cestero, Isabel Molina y Florentino Paredes (ed.), La lengua, lugar de encuentro. Actas del XVI Congreso Internacional de la Alfal (Alcalá de Henares, 6-9 de junio de 2011). Alcalá de Henares: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alcalá. Publicació en CD.

Ribera i Condomina, Josep (2012): “Els límits difusos entre l’anàfora lèxica i la connexió: els noms encapsuladors. Perspectiva contrastiva català/espanyol”. XLI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (València, 31 de enero-3 de febrero de 2012). Comunicació.

 

Salvador Liern, Vicent i M. Josep Marín Jordà (2012): «Preguntas y preguntas: La gestión de la interacción en la entrevista política». II International Conference on Communication, Cognition and Media: Political and Economic Discourse, Universitat Catòlica Portuguesa de Braga, 19-21 de setembre de 2012. Comunicació.

Ribera i Condomina, Josep (2012): La cohesió lèxica en seqüències narratives. Alacant/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Institut d’Estudis Catalans.

Alturo, Núria (2011): “Pragmàtica i anàlisi del discurs”. Treballs de Sociolingüística Catalana, 21: 29-42.

enllaç

Bladas, Òscar, Neus Nogué (2011): “«Que bé, tu!» («That’s great, you!»): non-prototypical uses of the personal pronoun tu (you) in Catalan”. 12th International Pragmatics Conference (IPrA), Manchester, UK, 3-8 de juliol de 2011. Comunicació.

Cuenca, M. Josep (2011): “The role of discourse markers in oral and written argumentation”, 2nd International Conference on Linguistic & Psycholinguistic Approaches to Text Structuring (LPTS 2011). Louvain-la-Neuve (Bèlgica), 16-18 de novembre. Ponència.

Cuenca, M. Josep (2011): “The fuzzy limits between modal marking and discourse marking”, 12th International Pragmatics Conference, Manchester, July 3-18. Ponència.

Cuenca, Maria Josep (2011): “Causals in Speech”. 4rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Logronyo, 8-11 de setembre de 2011. Comunicació.

Cuenca, M. Josep, M. Josep Marín, M. Romano i M. D. Porto (2011):”Emotividad y marcadores del discurso en narraciones orales”. Oralia, 14: 315-144.

Cuenca, Maria Josep, Josep Ribera (2011): “Deictic neutralisation and overmarking in translating fiction (English-Catalan)”. III Congrés Internacional de Lingüística de Corpus, València, 7-9 d’abril de 2011. Comunicació.

Payrató, Lluís (2011): “Acentos y desacentos: sobre algunos prejuicios acerca de la oralidad”. Bustos, J. J. de; Cano, R.; Méndez, E.; López, A. (eds.) (2011): Sintaxis y análisis del discurso hablado en español. Sevilla: Universidad de Sevilla.

Payrató, Lluís (2011): Robert E. Vann. Materials for the Sociolinguistic Description and Corpus-Based Study of Spanish in Barcelona. Toward a Documentation of Colloquial Spanish in Naturally Occurring Groups. Lewiston, New York: Mellen, 2009, 300 pp. Ressenya a Journal of Sociolinguistics 292 – 295.

Payrató, Lluís i Josep Maria Cots (ed.) (2011): The Pragmatics of Catalan. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2010): Gramática del texto. Madrid: Arco Libros.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2010): “Coherencia discursiva: Dimensiones contextual, conceptual y gramatical”. CLAC, Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación, 41: 3-30.

enllaç

Alturo, Núria (2010): “La referència en la Gramàtica Funcional Discursiva”. Sintagma, 22: 51-67.

enllaç

Alturo, Núria i Kees Hengeveld (2010): “La motivació pragmàtica de la cohesió en la conversa”. Caplletra, 49: 9-26.

enllaç

Alturo, Núria i Neus Nogué (2010): “Background encoding in conversational Catalan”. First International Conference on Functional Discourse Grammar (IC-FDG-2010, Centro Científico e Cultural de Macau, Lisboa, 2-4 de Junio de 2010). Comunicació.

enllaç

Bladas, Òscar (2010): “You said wait? Formulaic forms and reported speech in spoken Catalan”, 4th International Formulaic Language Research Network (FLaRN) Conference, Paderborn (Alemania). Comunicació.

Cuenca, M. Josep (2010): “Dixi espacial no situacional: anàlisi descriptiva i contrastiva”, Col•loqui Internacional Llengua i Lingüística Catalanes, Nanterre, 4-5 de novembre. Ponència.

Cuenca, Maria Josep (2010): “Díctics espacials i gramàtica en narracions orals”. Estudis Romànics, 32: 101-123.

enllaç

Cuenca, M.Josep; M. Josep Marín (2010): “De l’atribució a la modalitat: construccions amb és que en català oral”. XXVI Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques, València, 6-11 de setembre de 2010. Comunicació.

Cuenca, M. Josep i Josep Ribera (2010): «Disappointing deictics. A contrastive approach to non-situational uses of demonstratives in written narratives», 43rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Vilnius, 2-5.9.2010. Comunicació.

Cuenca, Maria Josep i Josep Ribera (2010): “Disappointing deictics. A contrastive approach to non-situational uses of demonstratives in written narrative”. 43rd Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, 2-5.9.201. Comunicació.

Fernández-Villanueva, Marta (2010): “Kausalkonnektoren in der gesprochenen Sprache – ein kontrastiv-korpuslinguistischer Vergleich zwischen dem Deutschen und dem Katalanischen”. 6th International Contrastive Linguistics Conference (ICLC 2010), Freie Universität Berlin. Comunicació.

Fernández-Villanueva, Marta (2010): “Interaktive argumentative Stellen im autobiografischem Erzählen als Beitrag zur diskursiven Kohärenz”. International Conference on Conversational Analysis, Mannheim (Alemanya), 4-9 de juliol de 2010. Comunicació.

Fernández-Villanueva, Marta (2010): “¿Con o frente al interlocutor? La referencia a los interlocutores en la interacción oral en L1 y LE. Un análisis desde la perspectiva de la cortesía lingüística”. Hummel, Martin, Bettina Kluge y María Eugenia Vázquez Laslop (eds.): Formas y fórmulas de tratamiento en el mundo hispánico. México: El Colegio de México. 1081-1105.

Nogué, Neus (2010): “Sexe, gènere i gramàtica”. Jornada “Repensar el gènere en la llengua catalana”, Grup d’Estudi de les Llengües Amenaçades, Universitat de Barcelona, 19 març 2010. Ponència.

Nogué, Neus (2010): “Person deixis and identity”. Panel “Deixis” de las 40 jornadas anuales de la Sociedad Alemana de Lingüística Aplicada (Leipzig, Alemania, 15-17 setiembre 2010). Ponència.

Nogué, Neus (2010): “Person Deixis, Footing and Identity”. 40 Gesellschaft für Angewandte Linguistic Jahrtagung, Leipzig, 15-17 de setembre de 2010. Comunicació.

Nogué, Neus (2010): “La puntuación de los escritos académicos de los estudiantes universitarios”. ITL International Journal of Applied Linguistics 159: 27-51.

Nogué Serrano, Neus (2010): “La primera persona del plural en català”. Llengua i Literatura, 21: 155-198.

enllaç

Nogué, Neus, Òscar Bladas i Lluís Payrató (ed.) (2010): L’assessorament lingüístic: funcions i criteris. Barcelona: AEAU i Universitat de Barcelona.

enllaçenllaç

Payrató, Lluís (2010): Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC, 2a ed.

enllaç

Romano, M., M.D. Porto, M. J. Cuenca, M. J. Marín (2010): “Emotividad y marcadores pragmáticos en narraciones orales”. VII Congreso de la Asociación de Lingüística Cognitiva, Toledo, 30 de setembre-2 d’octubre de 2010. Comunicació.

Strunk, Oliver i C. Butcher (2010): “Variación en el uso de conectores causales en alemán según tipos textuales de la lengua hablada”. Language Windowing through Corpora. Universidade da Coruña.

Suïls, Jordi; Susanna Ariño; Núria Alturo i M. Teresa Turell (2010): “El canvi lingüístic al Pont de Suert, vint anys després (Estudi en temps real a partir de l’estudi en temps aparent de 1986)”. Imma Creus, Maite Puig i Joan R. Veny (ed.) Actes del quinzè Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Lleida Vol. 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 297-314.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2009): “The War of the Languages: Metaphors of Linguistic Conflict in Catalonia”. 11th Joan Gili Memorial Lecture. The Anglo-Catalan Society.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2009): “Aspect as (Non)Discreteness and (Non)Movement”, Lecture Series, Amsterdam Center for Language and Communication, Universiteit van Amsterdam, 18.06.2009. Ponència. DOI: 10.13140/RG.2.1.2566.8000

enllaç

Alturo, Núria i Marianna Chodorowska-Pilch (2009): “La gramaticalització de sisplau”. Els Marges, 88: 15-37.

enllaç

Bladas, Òscar (2009): Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). Disponible a: Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona, <http://hdl.handle.net/2445/106301>

enllaç

Cuenca, M. Josep i M. Josep Marín (2009): “Discourse Markers and Evidentials in Spoken Catalan”. SLE 2009 Conference: Global Languages, Local Languages, Lisboa, 08-12.07. Comunicació.

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2009): “Co-occurrence of discourse markers in Catalan and Spanish oral narrative”. Journal of Pragmatics 41, 5: 899–914.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2009): “Dixi textual: paradoxes i fronteres en lingüística”. Veyrat, Montserrat i Enrique Serra Alegre (ed.): La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Madrid: Arco/Libros, vol. II. 619-627.

enllaç

Cuenca, M. Josep i Josep Ribera (2009): “Metafore metatestuali”. Paradigmi. Rivista di Critica Filosofica, 2009, fascicolo 1: 101-117.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2009): “Metàfores de conflicte lingüístic: la “guerra” del català i el castellà a Catalunya”. Quaderns de Filologia. Estudis Lingüístics, 14: 77-96.

enllaç

Fernández-Villanueva, Marta (2009): “Kohärenz und Konstruktion narrativer Identität in autobiografischem Erzählen: eine kontrastive Analyse Spanisch-Deutsch”. A Contrastivica 2009 Deutsch-iberische Tagung zur kontrastiven Linguistik, 12.-14.11.2009 Universidad de Salamanca. Comunicació.

Fernández-Villanueva, Marta (2009): “¿Conector, reformulador, partícula modal? La versatilidad de also en alemán conversacional”. C. Bretones et al (eds.). La lingüística aplicada actual: Comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería: Ed. Univ. Almería. 1241-1255.

Fernández-Villanueva, Marta (2009): “Tú, yo, nosotros… Pronombres personales y estrategias de cortesía lingüística en alemán-austríaco y español L1”. C. Bujan / M.J. Dominguez (ed.): Centros y periferias en España y Austria: perspectivas lingüísticas y traductológicas. Berlin et al: Peter Lang. 65-83.

Fernández-Villanueva, Marta (2009): “Interaktive Vorlesungen: Wie bitte? Zur Rolle des Lehrenden und des Lernenden in Vorlesungen aus der Sicht renommierter Hochschullehrender”. Lévy-Tödter, Magdalène / Meer, Dorothee (Hrsg.): Hochschulkommunikation in der Diskussion. Berlin et al: Peter Lang. 89-112.

Fernández-Villanueva, Marta (2009): “Presencia y omisión del pronombre personal en la interacción oral: un análisis pragmático-contrastivo alemán-español”. C. Bretones et al. (ed.) La lingüística aplicada actual: Comprendiendo el lenguaje y la mente. Almería: Ed. Univ. Almería. 1185-1195.

Fernández-Villanueva, Marta i Oliver Strunk (2009): “Das Korpus Varkom – Variation und Kommunikation in der gesprochenen Sprache”. Deutsch als Fremdsprache, 46.2: 67-73.

Nogué, Neus (2009): “«I’d love to come to the stadium to play against my team»: person deixis and identity: the case of a football player”. Forschungscolloquium Migration und Minderheiten, Frankfurt Oder, Europa Universität Viadrina (Alemania). Ponència

Payrató, Lluís (2009): “Metaphorical and metonymic processes in some Spanish and Catalan emblems”. RaAM 2009 workshop “Metaphor, Metonymy and Multimodality”, UvA, Amsterdam, 04-05.06.2009. Comunicació.

Payrató, Lluís (2009): “Presentació. Sobre els perquès i el com de la transcripció”. Bladas, Òscar: Manual de transcripció del discurs oral. Materials de treball. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

enllaç

Payrató, Lluís (2009): “Non-verbal communication”. Verschueren, Jef i Jan-Ola Östman (ed.): Key notions for pragmatics. Amsterdam: John  Benjamins. 163-194.

enllaç

Payrató, Lluís (2009): “Entre la lengua y la cultura: aspectos multimodales de la comunicación”. De Miguel, Elena i María Cruz Buitrago Gómez (coord.), La pluralidad lingüística: Aportaciones sociales, culturales y formativas. Madrid: Ministerio de Educación. 135 – 156.

enllaç

Payrató, Lluís (2009): “Pragmàtica i anàlisi del discurs. Els últims dotze anys (1997-2008)”. Versió revisada inèdita de la Conferència Pragmàtica (i anàlisi del discurs). Els últims dotze anys (1996-2007). II Simposi Internacional de Catalanística, Berlin, 1-2 d’octubre de 2007.

enllaç

Ribera, Josep (2009): “Trets d’oralitat en narracions escrites d’aprenents”. Caplletra, 47: 75-102.

enllaç

Strunk, Oliver (2009): “LexicTools: Una herramienta integrada para el etiquetado gramatical y el trabajo con concordancias”. Carmen M. Bretones Callejas et al. (ed.), Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind. Universidad de Almería.

Cuenca, Maria Josep (2009): “La pragmàtica en la gramàtica”. Institut d’Estudis Catalans: Memòria Curs 2007-2008. Barcelona: IEC.

 

 

enllaç

Alturo, Núria (2008): A project on Catalan discourse coherence (Work in progress). Research Colloquium. Department of Speech Communication, Argumentation Theory and Rhetoric. University van Amsterdam. DOI: 10.13140/RG.2.1.4119.7924

enllaç

Alturo, Núria i Josep Besa (2008): Unitats estructurals en la construcció de la coherència. Seminari del Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs, Universitat de Barcelona. DOI: 10.13140/RG.2.1.4139.6644

enllaç

Bladas, Òscar (2008): “Posició i funció dels connectors a més (a més), però i doncs en català escrit i oral”. Caplletra, 44: 219-248.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2008): “Pragmatic markers in contrast: The case of well”. Journal of Pragmatics, 40, 8: 1373-1391.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (ed.) (2008): Oralitat, gramàtica i pragmàtica. Caplletra, 44.

enllaç

Cuenca, Maria Josep, Josep Ribera (2008): “The role of text deixis in discourse. A contrastive approach to demonstratives in narrative sequences”. Fifth International Contrastive Linguistics Conference, Leuven, 7-9 de juliol de 2008.

Cuenca, Maria Josep i Marta Torres Vilatarsana (2008): “Usos de hombre/home y mujer/dona como marcadores del discurso en la conversación coloquial”. Verba, Anuario Galego de Filoloxía, 35: 235-256.

 

enllaç

González, Montserrat (2008): “The Role of Compound Pragmatic Markers in the Construction of Catalan Oral Narrative”. Tyler, Andrea, Yiyoung Kim i Mari Takada (ed.): Language in the Context of Use. Discourse and Cognitive Approaches to Language. Cognitive Linguistics Research Series (CLR), 37. Berlin/Nova York: Mouton de Gruyter. 53-70.

enllaç

González, Montserrat, Montserrat Ribas (2008): “The Construction of Epistemic Space via Causal Connectives”. Kecskes, Istvan, Jacob Mey (ed.): Intention, Common Ground and the Egocentric Speaker-Hearer. Mouton Series in Pragmatics, 4. Berlin/Nova York: Mouton de Gruyter. 127-150.

enllaç

Nogué Serrano, Neus (2008): “La dixi de persona en el discurs acadèmic oral en català”. Caplletra, 44: 195-218.

enllaç

Payrató, Lluís (2008): “’Past, present, and future research on emblems in the Hispanic tradition: Preliminary and methodological considerations”. Gesture, 8, 1: 5-22.

enllaç

Payrató, Lluís (2008): “Discurso, multimodalidad y plurilingüismo. Interrelaciones, interpretaciones y ejemplos”. Blas Arroyo, José Luis; Manuela Casanova Ávalos, Mónica Velando Casanova i Francisco Javier Vellón Lahoz (ed.): Discurso y sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en un contexto social. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. 43-57.

enllaç

Payrató, Lluís i Jaume Fitó (ed.) (2008): Corpus Audiovisual Plurilingüe. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Llibre i DVD.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2008): Gramàtica del text. Alzira: Bromera.

 

 

enllaç

Nogué Serrano, Neus (2008): La dixi de persona en català. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

enllaç

Alturo, Núria and Josep Besa (2008): “Unitats estructurals en la construcció de la coherència”. Seminari del GrEPAD (Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs, Departament de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 20 de juny de 2008).

enllaç

Bladas, Òscar (2007): “Los enunciados fraseológicos: una aproximación cognitiva”. Ibarretxe, Iraide, Carlos Inchurralde i Jesús-María Sánchez-García (ed.): Language, Mind, and the Lexicon. Frankfurt am Main: Peter Lang. 261-280.

 

enllaç

Bladas, Òscar (2007): “Can be formulaic language reported?”. 10th International Pragmatics Conference, Gotemburg (Suècia), juliol de 2007. Comunicació.

Cuenca, Maria Josep (2007): “Recerca en sintaxi catalana: estat de la qüestió i reptes per al futur”. II Simposi Internacional de Catalanística, Berlín, octubre de 2007. Ponència.

Cuenca, M. Josep  (ed.) (2007): Contrastive perspectives on discourse markers. Catalan Journal of Linguistics, 6.

enllaç

Cuenca, M. Josep, Montserrat González, M. Josep Marín, Marta Payà (2007): “Compound pragmatic markers in Catalan and Spanish Oral Texts”. 10th International Pragmatics Conference, Gotemburg (Suècia), juliol de 2007. Comunicació.

Fernández-Villanueva, Marta (2007): “Uses of also in oral semi-informal German”. Catalan Journal of Linguistics, 6: 95-115.

Fernández-Villanueva, M., C. Inaraja, O. Strunk (2007): “Lexik-Netz-Projekt zur rforschung des DaF-Wortschatzerwerbs”. 6º Congreso de la FAGE INVENTARIO Y PROYECCIÓN Una reflexión sobre la transmisión de la cultura y la lengua alemanas en España, Vitoria-Gasteiz, setembre de 2007.

Cuenca, Maria Josep (2007): “Repetició consecutiva i idiomacitat”. Zeitschrift für Katalanistik, 189-219.

 

 

enllaç

Fernández-Villanueva, M., R. di Napoli (2007): “ED across Europe, what’s in a name?”. Congrés EARLI, Budapest, agost de 2007.

Fernández-Villanueva, Marta, Oliver Strunk (2007): “Fremdes in der deutschen Wortbildung? Wortbildungsprozesse in der Lernersprache”. Eichinger, Ludwig M., Meike Meliss, Maria José Dominguez Vázquez (ed.), Wortbildung heute. Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegenwartssprache. Tübingen: Narr (Studien zur deutschen Sprache 44).

Fitó, Jaume (2007): “La ejecución del gesto en la deíxis de espacio en catalán y en castellano”. XXV CILPR 2007, Innsbruck (Àustria), 3-8 de setembre de 2007.

Fitó, Jaume, Lluís Payrató (2007): “Verbal and Non-verbal Deictic Resources in Multilingual Speakers”. Integrating Gestures. Evanston, Chicago (Illinois), juny de 2007.

Fry, H., Marta Fernández-Villanueva (2007): “ED across Europe, what’s in a name?”. Presentació al congrés de la SRHE Society for Research into Higher Education, Brighton, desembre de 2007.

Nogué, Neus, Lluís Payrató (2007): “Multimodal person deixis from multimodal corpora”. 10th International Pragmatics Conference, Gotemburg (Suècia), juliol de 2007. Pòster.

Payrató, Lluís (2007): “Formas de comunicación no verbal”. Soler, Joan (dir.): Tradicionari: enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Vol. VII: La narrativa popular. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. 70-84.

enllaç

Payrató, Lluís (2007): “Pragmàtica”. II Simposi Internacional de Catalanística, Berlín, octubre de 2007. Ponència.

Ribera, Josep (2007): “Text deixis in narrative sequences”. Valenzuela, J., Rojo, A. i P. Cifuentes (ed.): Cognitive Linguistics: from words to discourse. International Journal of English Studies (IJES), Special Issue, 7, 1: 149-168.

enllaç

Marín Jordà, Maria Josep (2007): “Political (Im)Politeness: Discourse Power in Electoral Debates”. Catalan Review, XXI: 43-68.

 

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2007): “Modalització i text argumentatiu”. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 42: 33-43.

enllaç

Alturo, Núria, Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.) (2006): L’argumentació. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

enllaçenllaç

Besa, Josep; Núria Alturo, Montserrat Adam i Josefina Carrera (2006): “Les relacions de coherència en els textos argumentatius”. Alturo, Núria; Josep Besa, Òscar Bladas i Neus Nogué (ed.): L’argumentació. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 109-127. DOI: 10.13140/RG.2.1.3091.0888

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2006): La connexió i els connectors. Vic: Eumo.

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2006): “Estratègies d’inici de torn en el debat electoral”. Journal of Catalan Studies 2006: 20–47.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2006): “Interjections and Pragmatic Errors in Dubbing”. Meta, 51, 1: 20-35.

enllaç

Fernández-Villanueva, Marta (2006): “Wortbildung heute: Tendenzen und Kontraste in der deutschen Gegenwartssprache”. Internationale Fachtagung der germanistischen Linguistik, Santiago de Compostel·la, 8-10 de juny.

Fitó, Jaume (2006): “The PRAGMAESTIL project. Pragmatics, Style and Identities: Analysis of Verbal and Non-Verbal Properties in Multilingual Speakers Discourse”. Third International Conference on Multimodality (TICOM), Pavia (Itàlia), maig de 2006.

Fitó, Jaume (2006): “Eines d’anàlisi multimodal: ELAN”. Jornada sobre Multimodalitat i Discurs, Barcelona, desembre de 2006.

González Condom, Montserrat (2006): “Aproximaciones y propuesta de integración de los marcadores pragmáticos en un modelo de coherencia discursiva”. Casado Velarde, Manuel; Ramón González Ruiz, María Victoria Romero Gualda (ed.): Análisis del Discurso: Lengua, cultura y valores. Vol. II. Madrid: Arco Libros. 1345-1361.

enllaç

Nogué, Neus (2006): “L’étude des déictiques de personne et l’usage de corpus linguistiques”. Freiburger Arbeitstagung zur Romanistischen Korpuslinguistik, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg im Breisgau, setembre de 2006.

González, Montserrat (2006): “Ús de llavors i aleshores en el registre col·loquial”. Martí, Sadurní (coord.), Miriam Cabré, Francesc Feliu, Narcís Iglesias, David Prats (ed.): Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 8-14 de setembre de 2003). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 181-197.

enllaç

Payrató, Lluís (2006): “Discurso oral y multimodalidad: aspectos introductorios”. Oralia, 9: 259-275.

enllaç

Payrató, Lluís (2006): “Breus apunts introductoris per a un projecte de dialectologia catalana del gest”. Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, LII. Miscel•lània Joan Veny, 8. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 309-322.

Payrató, Lluís (2006): “Discurso, multimodalidad y plurilingüismo”. III Congreso Internacional sobre lengua y sociedad, Castelló. Ponència.

Payrató, Lluís, Jaume Fitó (2006): “PRAGMAESTIL. Pragmàtica, estil i identitats: anàlisi de trets verbals i no verbals en el discurs de parlants plurilingües”. VII Congrés de Lingüística General, Barcelona, abril de 2006. Pòster.

Payrató, Lluís, Neus Nogué (2006): “The Corpus Audiovisual Plurilingüe (CAP) from the Universitat de Barcelona”, Freiburger Arbeitstagung zur Romanistischen Korpuslinguistik, Albert-Ludwigs-Universität. Romanisches Seminar, Freiburg im Breisgau, setembre de 2006.

Alturo, Núria (2005): “Catalan Adpositions of ‘Movement’ as Aspectual Particles: Cap (a) and Fins (a)”. Hubert Cuyckens, Walter de Moulder i Tanja Mortelmans (ed.), Adpositions of Movement. Belgian Journal of Linguistics, 18: 197-223. Amsterdam: John Benjamins. DOI: 10.1075/bjl.18.11alt

enllaç

Alturo, Núria, Marianna Chodorowska-Pilch (2005): “Sisplau: The last stage of grammaticalization of the Catalan marker?” Congrés internacional “New Reflections on Grammaticalization 3 (NRG3)”. Universidade de Santiago de Compostela, 17-20 de juliol de 2005.

Alturo, Núria, Marianna Chodorowska-Pilch (2005): “Sisplau: Different functions of the Catalan marker”. 9th International Pragmatics Conference. Riva del Garda, Itàlia, 10-15 de juliol de 2005.

Fitó, Jaume (2005): “Spatial deixis and its non-verbal affiliates in plurilingual students”. 9th International Pragmatics Conference, Riva del Garda, Itàlia, 10-15 de juliol de 2005.

Marín, Maria Josep (2005): “Marcadors discursius procedents de verbs de percepció. Argumentació implícita en el debat electoral”. Anejo 59 de Quaderns de Filologia. València: Universitat de València.

Cuenca, Maria Josep; Àngels Campos i Gonzàlez i Maria Josep Marín (2005): “Marques gramaticals i construcció textual en textos científics d’àmbit acadèmic”. Cabré, M. Teresa i Carme Bach (ed.): Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra.

 

enllaç

Payrató, Lluís (2005): “Noves tendències en anàlisi del discurs: reflexions sobre el context comunicatiu i la multimodalitat”. Labarta Postigo, María (ed.): Approaches to Critical Discourse Analysis. València: Universitat de València. CD Rom.

enllaç

Payrató, Lluís (2005): “La relación entre el habla y el gesto”. El futuro de los sistemas de diálogo. Fundación Duques de Soria, juliol de 2005.

Schmidt, Katrin, Marta Fernández-Villanueva (2005): “Redebegleitende Geste in der L1 und L2”. 11a Arbeitstagung zur Gesprächsforschung. Mannheim: Institut für Deutsche Sprache. 6-8 d’abril.

Payrató, Lluís (2005): “Del present imperfecte i dels futurs de probabilitat, o entorn de la filologia, la lingüística, l’anàlisi crítica del discurs i les ciències de la comunicació”. Caplletra, 39: 109-133.

 

 

enllaç

Marín, Maria Josep (2005): “Gramaticalització i funció discursiva dels verbs de percepció”. Caplletra, 38: 47-71.

 

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Àngels Massip (2005): “Connectors i processos de gramaticalització”. Caplletra, 38: 259-277.

 

enllaç

Besa, Josep (2005): Anàlisi i producció de textos catalans. Barcelona: Universitat de Barcelona.

 

 

enllaç

Besa Camprubí, Josep (2005): El títol del poema. Una tipologia dels efectes del títol en el text. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

enllaç

González, Montserrat (2005): “An approach to Catalan evidentiality”. Intercultural Pragmatics, 2-4: 515-540.

enllaç

Àlamo, Marina, Marta Juanhuix (2004): “Do we speak well?”. Presentació a DeXus 2.0 – Discourse Nexus. Summer school 2004. Aalborg (Denmark): Centre for Discourse Studies, Aalborg University, 16-21 d’agost de 2004.

Alturo, Núria (2004): “Hipòtesis sobre la representació multimodal (gestual) dels esdeveniments”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 141-153. DOI: 10.13140/RG.2.1.4417.0722

enllaç

Alturo, Núria; Òscar Bladas, Marta Payà i Lluís Payrató (ed.) (2004): Corpus Oral de Registres. Materials de treball. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Llibre i CD-Rom.

enllaç

Bladas, Òscar (2004): “Los enunciados fraseológicos. Algunos ejemplos del catalán coloquial”. Oralia, 7: 7-33.

 

enllaç

Clemente, Ignasi (2004): “«Quan em clavaran allò?» Algunes consideracions sobre la gestualitat en la negociació del tractament del càncer infantil a Catalunya”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 173-184.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2004): “Translating interjections: an approach from grammaticalization theory”.  A. Soares da Silva, A. Torres y M. Gonçalves (ed.), Linguagem, Cultura e Cognição: Estudos de Linguística Cognitiva. Coimbra: Almedina. Vol. 2. 325-345.

 

Payà, Marta (2004): “Interacció del grup tonal i el gest en el discurs: una aproximació d’anàlisi multimodal”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Payrató, Lluís (2004): “Lingüística i comunicació no verbal”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 13-37.

enllaç

Payrató, Lluís, Marina Àlamo, Jaume Fitó, Marta Juanhuix (2004): “El projecte VARCOM. Variació, Comunicació Multimodal i Multilingüisme: estils discursius i consciència lingüística en la producció de textos orals”. Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 111-121.

enllaç

Payrató, Lluís; Núria Alturo i Marta Payà (ed.) (2004): Les fronteres del llenguatge. Lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.

enllaç

Alturo, Núria (2003): “Cognitive Aspect and the Narrativity of Texts”. International Datenviefalt und Perspektivenviefalt zwischen Universalität und Variation. Tübingen: Universität Tübingen, 24-25 de gener de 2003. Presentació.

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2003): “Two ways to reformulate: a contrastive analysis of reformulation markers”. Journal of Pragmatics, 35, 7: 1069-1093.

 

enllaç

Payà, Marta (2003): “Prosody and Pragmatics in Parenthetical Insertions in Catalan”. Catalan Journal of Linguistics, 2: 207-227.

enllaç

Payrató, Lluís (2003): Pragmàtica, discurs i llengua oral. Introducció a l’anàlisi funcional de textos. Barcelona: Editorial UOC, 1a edició. [2010, 2a edició]

enllaç

Payrató, Lluís (2003): “Pragmatics and non-verbal communication: variation and multimodality in language use”. International Datenviefalt und Perspektivenviefalt zwischen Universalität und Variation. Tübingen: Universität Tübingen, 24-25 de gener de 2003.

Payrató, Lluís, Núria Alturo, Marta Juanhuix (2003): “VARCOM (Variation, Multimodal Communication and Multilingualism): A Project on Discourse Styles and Language Ideologies”. Seminar on Multimodality and Applied Linguistics. British Association of Applied Linguistics / Cambridge University Press. Reading: University of Reading, UK, 18-19 de juliol de 2003.

Cuenca, Maria Josep (2003): “Cognició, pragmàtica i gramàtica”. Payrató, Lluís (ed.): El calidoscopi pragmàtic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Payrató, Lluís (2003): “L’entorn pragmàtic: de corrents i perspectives”. Payrató, Lluís (ed.): El calidoscopi pragmàtic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Payrató, Lluís (ed.) (2003): El calidoscopi pragmàtic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Alturo, Núria (2003): “La pragmàtica en la tradició (socio)lingüística catalana”. Payrató, Lluís (ed.): El calidoscopi pragmàtic. Noves SL, hivern 2003.

enllaç

Alturo, Núria (2002): “Representing (non)directional and (non)dimensional eventualities: the role of Catalan prepositions”. Presentació a International Conference on Adpositions of Movement. Katholieke Universiteit Leuven.

Alturo, Núria (2002): “Hipòtesis sobre la representació multimodal (verbal i gestual) dels esdeveniments”. Presentació a la VII Jornada sobre la variació lingüística: Línies de recerca en lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Universitat de Barcelona / Xarxa Temàtica La Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, 12 de setembre de 2002.

Alturo, Núria, Lluís Payrató (2002): “La representación de las eventualidades en el discurso. Gesticulación y habla”. Comunicació presentada al Congreso de la Asociación Española de Lingüística Cognitiva. València: Universitat de València, 2002.

Alturo, Núria i F. Xavier Vila (ed.) (2002): Variació dialectal i estandardització. Barcelona: Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2002): “Connectors i interjeccions”. Solà, Joan; Maria-Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (ed.): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Vol 3. 3173-3237.

enllaç

Payà, Marta (2002): “L’ús deliberat de la prosòdia en publicitat: el cas dels anuncis d’autopromoció de TV3”. Interlingüística, 13: 203-215.

Payà Canals, Marta (2002): “Hacia el estudio de la unidad del discurso oral, entre la fonología y la pragmática”. Luque, Juan de Dios, Antonio Pàmies, Francisco José Manjón (ed.): Nuevas tendencias en la investigación lingüística. Granada: Granada Lingvistica. 197-211.

enllaç

Payà, Marta (2002): “Incidental Clauses in Spoken Catalan: Prosodic Characteristics and Pragmatic Function”. Presentació a Speech Prosody 2002 Conference. Aix-en-Provence, 11-13 d’abril de 2002.

Payà, Marta (2002): “Interacció de la prosòdia i gest en el discurs”. Presentació a la VII Jornada sobre la variació lingüística: Línies de recerca en lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Universitat de Barcelona / Xarxa Temàtica La Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, 12 de setembre de 2002.

Payrató, Lluís (2002): “Non-verbal communication”. Verschueren, Jef, Jan-Ola Östman, Jan Blommaert, Chris Bulcaen (ed.): Handbook of pragmatics.  Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

enllaç

Payrató, Lluís (2002): “Variation, multimodal communication and multilingualism: The VARCOM project”. Presentació al congrés Gesture: The Living Medium. Austin: The University of Texas at Austin, 2002.

Payrató, Lluís, Marina Àlamo, Jaume Fitó, Marta Juanhuix (2002): “Variació, comunicació multimodal i plurilingüisme: el projecte VARCOM”. Presentació a la VII Jornada sobre la variació lingüística: Línies de recerca en lingüística i comunicació no verbal. Barcelona: Universitat de Barcelona / Xarxa Temàtica La Variació Lingüística: Dialectologia, Sociolingüística i Pragmàtica, 12 de setembre de 2002.

Payrató, Lluís i Núria Alturo (ed.) (2002): Corpus Oral de Conversa Col·loquial. Materials de treball. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. Llibre i CD-Rom.

enllaç

Payrató, Lluís (2002): “L’enunciació i la modalitat oracional”. Solà, Joan; Maria-Rosa Lloret; Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya (ed.): Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries. Vol. 2, cap. 3. 1149-1220.

 

Alturo, Núria (2001): “Les activitats no són accions (Situacions i tipus de text en anglès i en català)”. Caplletra, 30: 111-134.

enllaç

Alturo, Núria (2001): La terminologia lingüística en les gramàtiques catalanes del 1891 al 1933: el temps i l’aspecte. Zeitschrift für Katalanistik, 14: 62-91. ISSN 0932-2221

enllaç

Cuenca, Maria Josep  i Joan Rafael Ramos (coord.) (2001): Anàlisi contrastiva. Caplletra, 30.

enllaç

Lorente, Mercè, Núria Alturo, Emili Boix, Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (ed.) (2001): La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU).

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2001): “La gramaticalització com a teoria de la variació morfosintàctica”. Lorente, Mercè; Núria Alturo, Emili Boix, Maria-Rosa Lloret i Lluís Payrató (ed.): La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació. Barcelona: Universitat de Barcelona i Promociones y Publicaciones Universitarias (PPU). 151-185.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep (2001): “Anàlisi contrastiva dels marcadors de reformulació i exemplificació”. Caplletra, 30: 47-72.

 

Cuenca, Maria Josep  (2000): “Estudi estilístic i contrastiu de l’arquitectura de l’oració. Estil segmentat vs. estil cohesionat”. Caplletra, 29: 105-120.

 

enllaç

Cuenca, Maria Josep i Maria Josep Marín (2000): “Verbos de percepción gramaticalizados como conectores. Análisis contrastivo español-catalán”. Maldonado, Ricardo (ed.) Estudios Cognoscitivos del Español. Revista Española de Lingüística Aplicada, número extraordinario 1: 215-237.

enllaç

Oller, Anna; Núria Alturo, Òscar Bladas, Marta Payà, Marta Torres, Lluís Payrató (2000): “El COC del CUB: un corpus per a l’estudi de la conversa col·loquial“. Zeitschrift für Katalanistik, 13: 58-91.

enllaç

Cuenca, Maria Josep; Marín, Maria Josep (1998): “On the boundaries of grammar: linking words and grammaticalization theory”, en B. Caron (ed.) Actes du 16è. Congrès International des Linguistes. Oxford: Elsevier Sciences, publicado en CD-ROM, p144, París, 20-25 de julio, 1997.

Payrató, Lluís (1985): La interferència lingüística: comentaris i exemples català-castellà. Barcelona: Curial Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat.