Projectes:

Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs (BiPAD-cat)

La BiPAD-cat (Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs) és una base de dades bibliogràfica que conté referències de treballs publicats sobre aspectes pragmàtics i discursius de la llengua catalana, tant els que són el resultat de la recerca en els àmbits de la Pragmàtica i l’Anàlisi del Discurs com els que, des d’altres àrees, han abordat aspectes de l’estructura i l’ús de la llengua catalana que són d’interès per a la recerca en aquests àmbits —des de l’estudi sintàctic de les funcions pragmàtiques i la reflexió sobre el paper de la variació funcional en la gramàtica normativa, per exemple, a l’anàlisi crítica dels gèneres de discurs o la descripció estilística d’un text literari. En aquests casos, s’inclouen a la BiPAD-cat els treballs que analitzen dades d’ús oral o escrit de la llengua catalana.

Les referències bibliogràfiques de la BiPAD-cat inclouen l’enllaç al document en línia o, si no està disponible, a una pàgina de descripció del document (bases de dades bibliogràfiques o webs d’editorials).

La forma de cerca és similar a la de qualsevol cercador d’internet: per lletres, paraules o combinacions de paraules. Per exemple, si es volen buscar articles sobre “argumentació” en llengua catalana que s’hagin publicat en català o en anglès, es pot escriure “argum” al cercador, i immediatament s’obté una llista de les publicacions en què aquest segment apareix a la referència.

El usuaris poden fer propostes d’inclusió de publicacions a la BiPAD-cat a través del formulari disponible en aquest enllaç.

El projecte es va iniciar l’any 2017 amb el finançament del projecte GRAMPINT, del Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrEPAD). Es va partir d’una llista inicial de 251 referències publicades entre 1976 i 2017.

La BiPAD-cat no inclou els treballs d’investigadors i col·laboradors del GrEPAD que no es refereixen a la llengua catalana o que no han estat publicats. Per veure la bibliografia completa del grup GrEPAD consulteu la pàgina Publicacions.

Editors:

2020-2022: Núria Alturo

2019: Ester Seguí Brunet

2018: Núria Alturo i Ester Seguí Brunet

2017: Núria Alturo

Col·laboradors:

2021: Emily Balkwill

2020: Edgar Cotes Argelich

2018: Laia Benavent

2017: Lluís Payrató, M. Josep Cuenca, Ester Seguí Brunet

Coordinació: Núria Alturo (nalturo@ub.edu)