Què és GRITS?

El Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS), nascut a l’any 2008 i reconegut des del 2009 per l’AGAUR, el formen diverses professores i professors de la Unitat de Formació i Recerca de Treball Social (UFR), de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. La creació del grup s’emmarca en la necessitat de realitzar investigacions relacionades i vinculades amb les pràctiques d’intervenció en treball social.

El punt de partida és el reconeixement de les situacions de gran complexitat amb les que es troben els i les professionals del treball social. Els canvis i les desigualtats socials derivades del context de crisi actual, requereixen de la cerca de noves eines teòriques i metodològiques, perquè puguin ser aplicables per a la millora de la intervenció social amb les famílies que pateixen més en la nostra societat.

Els coneixements i les experiències professionals, docents i investigadores dels i les diferents membres del grup comparteixen la formació en Treball Social. D’altra banda, alguns  i algunes investigadores també provenen de disciplines com la Psicologia, l’Antropologia, la Sociologia i les Ciències del Treball, aportant un valor afegit d’interdisciplinarietat i diversitat.

En les recerques realitzades es dona molta importància a la transferència de coneixement, entesa com un procés que promou la integració de nous coneixements i processos en les organitzacions i en la pràctica professional. L’estreta relació entre la recerca i la intervenció es constitueix com un element diferencial de les investigacions desenvolupades pel grup.