Grits: Una mirada històrica

La formació del GRITS responia a la necessitat de dotar de grups d’investigació propis al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de Barcelona, creat per acord de la Junta de Govern d’aquesta Universitat el mes de juliol de 2008.

La formalització de la creació d’aquest grup es produeix l’any 2008 per presentar-se a la convocatòria d’ajuts per a iniciatives de recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials, convocada pel Vicerectorat de Política Científica de la Universitat de Barcelona el 29 de maig de 2008, ajut que va estar atorgat i amb el qual es va dur a terme la contractació d’una becària (alumna de 3r Cicle) amb dedicació al grup de recerca des de gener a desembre del 2009.

El grup de recerca es constitueix en un primer moment amb els següents professors i professores: Jose Fernández Barrera (coordinadora), Irene de Vicente, Rosa Alegre, Belen Parra, Virginia Matulic i Anna Novellas.  Per tenir l’oportunitat d’investigar en les diverses àrees de coneixement, es valora convenient ampliar a més membres. En aquest segon moment, s’incorporen els següents professors i professores: Mercè Tabueña, Cristina Rimbau, Josep Maria Torralba, Càndid Palacín, Adela Boixadós, Maria Mercè Rico, Neus Martorell. 

Els coneixements i les experiències professionals dels docents i investigadores del grup son principalment del Treball Social i les seves titulacions acadèmiques es corresponen a diverses àrees de coneixement: Psicologia, Dret, Antropologia, Sociologia i Psicopedagogia.

De forma consensuada el grup inicia la seva primera recerca sobre “La intervenció amb les famílies des del Treball Social”. A través d’aquesta investigació es pretén aprofundir en les metodologies que s’utilitzen, la concepció que tenen els professionals del treball amb les famílies, així com conèixer el seu nivell d’intervenció, els marcs organitzatius on es realitza, els àmbits de la família que es treballen, quins són els perfils d’aquestes famílies i amb quins altres professionals col·laboren els treballadors socials.

En el curs 2008-09, es va iniciar la col·laboració en Màsters Públics. Així mateix, l’any 2009, dintre del programa únic de Doctorat “Educació i Societat” de la Facultat de Pedagogia es va obrir una línia d’investigació denominada: Treball Social, Serveis Socials i Política Social. GRITS ha estat un referent per a aquesta línia de doctorat.

El 2009, GRITS es va presentar a la convocatòria de suport a grups de recerca de l’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i d’Investigació (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. AGAUR reconeix a GRITS com a Grup de Recerca Emergent de Catalunya sense suport econòmic.

Posteriorment, el grup es presenta a la convocatòria d’ajudes per a grups d’investigació de les Facultats de Pedagogia i Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona de l’any 2009 convocada per l’Agrupació d’Investigació en Ciències de l’Educació (ARCE), obtenint el febrer del 2010 una ajuda per a les activitats investigadores del grup. El grup d’investigació té el propòsit de presentar-se en convocatòries competitives públiques d’investigació.