Les recerques desenvolupades en el marc de GRITS es realitzen a partir de metodologies participatives, que posen l’accent en què el procés d’investigació social sigui un escenari on es construeixi la participació.

Es tracta d’una perspectiva de recerca que modifica les dinàmiques de treball tradicionals i qüestiona les relacions de poder que subjacent al mateix procés de producció de coneixement. Valora la contribució i l’experiència de tots els actors, alhora que es pot copsar el seu caràcter emancipador en garantir que la veu de tots els grups estigui reconeguda (professionals, persones i investigadors/es).

Constitueix un procés reflexiu compartit, entre participants i investigadors, per comprendre i millorar les pràctiques en les quals s’està participant (Baum, MacDougall i Smith, 2006). Des d’aquest punt de vista, els actors es converteixin en protagonistes en la coproducció de sabers, essent l’autoria sempre col·lectiva.