[:ca]

L’equip del GROP, en la seva llarga trajectòria, ha col·laborat i intervingut en diferents medis de comunicació, com a conseqüència dels projectes i investigacions que s’han dut a terme. Entre les intervencions, aquí recollim les realitzades a la premsa, tant digital com escrita, la televisió i la ràdio, en els que s’ha parlat d’educació emocional, intel·ligència emocional, competències emocionals, entre altres temes.

Els posem a la seva disposició, per a que puguin ser una aportació significativa per a un treball sistemàtic i permanent sobre l’educació emocional  i el benestar tant personal com social, en l’educació.

VÍDEOS

PREMSA

TELEVISIÓ

RÀDIO

[:es]

El equipo del GROP, en su larga trayectoria, ha colaborado e intervenido en diferentes medios de comunicación, como consecuencia de los proyectos e investigaciones que se han llevado a cabo. Entre las intervenciones, aquí recogemos las realizadas a la prensa, tanto digital como escrita, la televisión y la radio, en los que se ha hablado de educación emocional, inteligencia emocional, competencias emocionales, entre otros temas.

Los ponemos a su disposición, para que puedan ser una aportación significativa para un trabajo sistemático y permanente sobre la educación emocional y el bienestar tanto personal como social, en la educación.

 

VÍDEOS

PRENSA

TELEVISIÓN

RADIO

[:en]

The team of the group, in his long career, has collaborated and participated in different media, as a result of research projects carried out. Among the interventions made here to collect the press, both digital media, television and radio, in which talked of emotional education, emotional intelligence, emotional competence, among other topics.

We put at your disposal, so that they can be a significant contribution to a systematic and permanent emotional education and welfare both personal and social education.

 

VIDEOS

PRESS

TELEVISION

RADIO

[:]