Metabolòmica, fluxòmica, proteòmica i transcriptòmica: desenvolupament i aplicació tècniques experimentals

Objectius de Recerca:

Contribuir al coneixement de les alteracions i mecanismes moleculars del càncer des d’una aproximació holística i orientada a la clínica. En concret ens proposem caracteritzar diferents “fenotips metabòlics tumorals” en diferents tipus de càncer, per tal d’identificar proteïnes i/o enzims candidats a ser possibles biomarcadors diagnòstics i prognòstics així com noves dianes terapèutiques. Esperem que els resultats obtinguts ens permetin identificar molècules candidates a ser possibles nous biomarcadors o dianes terapèutiques, que haurem de validar per tècniques in vitro, in situ i in vivo. Això permetrà el disseny d’estratègies personalitzades d’intervenció específiques pel “fenotip metabòlic” que presenti cada tumor. Per aconseguir-ho seguirem les següents metodologies:

 • Caracterització de la distribució dels fluxos metabòlics tumorals per espectrometria de masses i  RMN, utilitzant substrats marcats amb 13C. Les alteracions metabòliques associades a diferents fenotips caracteritzats genèticament ens permetran identificar noves dianes amb potencial utilitat en el disseny de teràpies combinades.
 • Caracterització de les alteracions de metabòlits, proteïnes i transcripció gènica al càncer, combinant l’experiència de diferents -òmiques que tenim al nostre grup de recerca i les col·laboracions que hem establert amb grups punters en aquests camps.

Investigadors involucrats :

 • M. Cascante

 • I. Baptista

 • L. Baldomà

 • M. Tarrado

 • S. Marín

 • JJ. Centelles
 • A. Calvet

 • M. Basellini

 • S.P. Santhapuri

 • C. Hernández