Desenvolupament d’eines bioinformàtiques de suport a la medicina de sistemes (medicina personalitzada)

Objectius de Recerca:

Darrerament s’ha vist la necessitat de tenir en compte la organització supramolecular del metabolisme, pel que fa a complexos làbils entre enzims i a l’efecte del crowding molecular sobre la compartimentalització i difusió restringida i sobre les propietats cinètiques dels enzims in situ, per tal de dissenyar inhibidors metabòlics específics que tinguin en compte tots aquests aspectes. Amb aquest motiu, aquesta linea de recerca té per objectiu:

  • Caracterització de l’organització supramolecular del metabolisme (interaccions proteïna-proteïna i complexos enzim-enzim).

 

  • Caracterització, en condicions que reprodueixen el crowding molecular, de la cinètica enzimàtica dels enzims identificats com a sobreexpressats en càncer. Aquesta caracterització és clau pel disseny d’inhibidors enzimàtics amb finalitats terapèutiques, degut al canvi substancial de la inhibició pel crowding molecular.

 

  • Modelització del metabolisme tumoral a escala genòmica integrant les dades obtingudes experimentalment.

Investigadors involucrats:

  • M. Cascante

  • P. de Atauri

  • S. Madurga

  • F. Mas

  • J. Rubio

  • E. Vilaseca

  • P. Blanco