Indicadors de docència

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació presentació gràfica
Taxa de demanda (sol·licituds en primera preferència / oferta de places) 1,52 1,56 1,55 1,45 1,40 1,42 -6,4%
% d'estudiants matriculats que han estat assignats en primèria preferència 86,26 85,92 83,77 86,54 87,65 86,95 0,8%
% estudiants matriculats respecte alumnes preinscrits (màster universitari) 29,06 26,95 29,00 41,57 45,29 41,82 43,9%
% estudiants matriculats respecte nombre de places (màster universitari) 65,54 55,85 66,19 59,49 66,52 61,02 -6,9%
               
% d'ensenyaments de cicles i graus amb menys de 30 estudiants nous  6,7 1,56 3,51 3,45 3,51 3,28 -51,0%
Estudiants nous / Total d'estudiants (graus, cicles i màsters universitaris) 28,0 28,3 27,0 27,4 28,1 28,6 2,1%
Estudiants de màster universitari / total estudiants de cicles i graus 10,78 11,56 10,50 10,60 10,95 12,16 12,8%
% d'estudiants titulats de grau i cicles / estudiants nous de graus i cicles 68,43 54,37 69,33 70,56 71,32 69,68 1,8%
               
Ratio estudiants en pràctiques no curriculars / titulats 23,4 23,4 25,1 20,1 41,1* - -4,1%
Estudiants de l'Escola d'Idiomes Moderns / total estudiants (graus, cicles i màsters universitaris) 8,40 10,20 10,90 11,73 10,82 9,53 13,5%
* Dades provisionals  
Taxa de rendiment. Graus (crèdits ordinaris superats/ crèdits ordinaris matriculats) 75,25 78,77 83,99 84,07 84,14 83,92 11,5%
Taxa de rendiment. Màsters universitaris (crèdits ordinaris superats/ crèdits ordinaris matriculats) 94,67 92,89 92,24 91,93 90,51 90,02 -4,9%
Taxa d'abandonament el primer any (deserció). Graus (estudiants que abandonen l'ensenyament  després del primer any / estudiants totals matriculats) 19,23 18,75 15,56 18,45 17,5 - -9,0%
Taxa d'abandonament. Graus (estudiants que no es matriculen als dos cursos següents / estudiants totals matriculats) 13,65 11,39 9,03 9,08 nd nd -0,33
Taxa d'abandonament. Màsters universitaris (estudiants que no es matriculen  al curs següent  / estudiants totals matriculats) 10,24 10,86 9,45 10,70 9,30 nd -9,2%
% de concessions de beques de cicles, graus i màsters universitaris sobre sol·licituds. Convocatòria general i de mobilitat 57,1 56,5 56,2 61 62,1 61,9 8,4%
% de concessions de beques sobre total d'estudiants (cicles, graus i màsters). Convocatòria general i de mobilitat 15,7 18,3 20,4 23 24,6 25,3 61,1%
% PDI amb vinculació permament sobre total PDI 48,14 46,81 46,86 46,63 45,11 42,47 -11,8%
% PDI doctor sobre total PDI 68,90 69,15 70,86 70,13 68,44 66,97 -2,8%
Estudiants ETC / PDI ETC 10,3 10,2 10,0 10,3 10,0 9,8 -5,0%
PDI participant en projectes d'innovació docent / PDI ETC 21,9 22 33,1 13,5 16,5 29,6 35,2%
% PDI participant en formació de l'ICE 56,5 55,2 65,9 52,6 56,5 70,3 24,4%
% de professorat presentat al procés d'Avaluació Docent del Professorat en relació als professors potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 81,5 79,9 70,6 74,5 69,9 77,8 -4,5%
% de professors avaluats favorablement en el procés d'Avaluació Docent del Professorat en relació als potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 73 73,3 60,4 68,1 61 68,1 -6,7%
Valoració global del professorat en les enquestes d'opinió de l'alumnat. Graus  7,07 7,05 7,09 7,13 7,14 7,20 1,8%
Valoració global del professorat en les enquestes d'opinió de l'alumnat.
Màsters universitaris
7,60 7,51 7,55 7,53 7,56 7,62 0,3%