Oferta acadèmica

 

  2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 % de variació
Graus 65 64 66 67 71 73 12,3%
Títol propi 1 1 1 1 1 1 -
Màsters universitaris 150 138 139 141 145 151 0,7%
Nombre de programes Erasmus Mundus 5 5 7 7   7 40,0%
Doctorats 71 71 73 48 48 48 -32,4%
Màsters propis 137 167 256 253 252 273 99,3%
Postgraus propis* 169 200 371 401 452 476 181,7%
Extensió universitària 53 49 122 97 86 93 75,5%
La Universitat de l'Experiència 5 7 9 11 12 13 160,0%
Cursos IL3 470 408 471 599 514 540 14,9%
* Inclou: Cursos superiors universitaris, Cursos d'expert i Diplomes d'especialització o postgrau