Oferta acadèmica

 

  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 % de variació
Graus 64 65 64 66 67 71 10,9%
Llicenciatures i diplomatures 6 6 - - - - -
Màsters universitaris 146 150 138 139 141 145 -0,7%
Nombre de programes Erasmus Mundus 5 5 5 7 7   -100,0%
Doctorats 71 71 71 73 48 48 -32,4%
Màsters propis 214 137 167 256 253 252 17,8%
Postgraus propis* 226 169 200 371 401 452 100,0%
Extensió universitària 56 53 49 122 97 86 53,6%
La Universitat de l'Experiència 4 5 7 9 11 12 200,0%
Cursos IL3 566 470 408 471 599 514 -9,2%
* Inclou: Cursos superiors universitaris, Cursos d'expert i Diplomes d'especialització