11. Self-study language centre

Centre d'autoaprenentatge d'idiomes

Centre d'autoaprendissatge d'idiòmes

advisor
assessor, assessora
assessor, assessora
book
llibre
libre
book (to)
reservar
reservar
bookcase
prestatgeria
estatgères
card
fitxa
ficha
cassette
cinta de casset
caisheta
CD-ROM
CD-ROM (ce de rom)
CD-ROM (ce de ròm)
composition
redacció
redaccion
computer
ordinador
ordinador
conversation
conversa
convèrsa
correction
correcció
correccion
correspondence
correspondència
correspondéncia
curriculum vitae
currículum
curriculum vitae
dictation
dictat
dictat
dictionary
diccionari
diccionari
exam
examen
examen
exchange
intercanvi
escambi
exercise
exercici
exercici
grammar
gramàtica
gramatica
headphones
auriculars
escotaders
keyboard
teclat
teclat
level
nivell
nivèu
loans
préstec
prèst
magazine
revista
revista
mock exam
model d'examen
modèl d'examen
morphosyntax
morfosintaxi
morfosintaxi
newspaper
diari
diari
practise (to)
practicar
practicar
press
premsa
premsa
printer
impressora
impressora
screen
pantalla
pantalha
shelf
prestatge
estatgèra
spelling
ortografia
ortografia
tape-recorder
casset
caisheta
test
prova
pròva
text
text
tèxte
tray, rack
safata
plata
video
vídeo
vidèo
video tape
cinta de vídeo
videocaisheta

Self-study language centre resources

Recursos del centre d'autoaprenentatge

Recorsi deth centre d'autoaprendissatge

Do I have to bring any identification card to be able to work?
Per treballar, he de portar algun carnet?
Me cau portar eth carnet tà trabalhar?
I would like to know how the Self-Study language Centre works
Voldria saber com funciona el centre d'autoaprenentatge
Voleria saber coma foncione eth centre d'autoaprendissatge
How is the material organized?
Com estan organitzats els materials?
Com ei organizat eth materiau?
What languages can I learn?
Quines llengües s'hi poden aprendre?
Quines lengües se i pòt apréner?
How can I know what my language level is?
Com puc saber el nivell de llengua que tinc?
Com pogui saber eth nivèu de lengua qu'è?
May I take some of the material home?
Em puc emportar materials a casa?
Me pogui emportar materiau entà casa?
May I take out books on loan?
Puc demanar llibres en préstec?
Pogui demanar libres en prèst?
Could I make some photocopies of the material?
Puc fer fotocòpies dels materials?
Pogui hèr fotocòpies deth materiau?
Could I do a Conversational language exchange?
Puc fer intercanvi de conversa?
Pogui hèr escambi de convèrsa?
May I put my name down in the list for conversation exchange?
Em puc apuntar al fitxer d'intercanvi de conversa?
Me pogui apuntar ena lista d'escambi de convèrsa?
May I use
- the video?
- the tape-recorder?
- the computer?
- the CD-ROM?
Puc fer servir
- el vídeo?
- el casset?
- l'ordinador?
- el CD-ROM? (ce de rom)
Pogui hèr a servir
- eth vidèo?
- era caisheta?
- er ordinador?
- eth CD-ROM? (ce de ròm)
Are there any instructions for using
- the video?
- the CD-ROM?
- the tape-recorder?
Hi ha instruccions per fer servir
- el vídeo?
- el CD-ROM? (ce de rom)
- el casset?
I a instruccions entà hèr a foncionar
- eth vidèo?
- eth CD-ROM? (ce de ròm)
- era caisheta?
Is there any material to prepare level number...?
Hi ha material per preparar el nivell...?
I a materiau entà premanir eth nivèu...?
Have you got any mock exams?
Tenen models d'exàmens?
Auetz modèls d'examens?
May I see a mock exam for level...?
Podria veure un model d'examen del nivell...?
Poderia veir un modèl d'examen deth nivèu...?
Is there a correction service for compositions?
Hi ha servei de correcció de redaccions?
I a servici de correccion de redaccions?

- Can I ask the advisor
- Can I ask the advisor
some questions?
Puc fer consultes
- a l'assessor?
- a l'assessora?
Pogui hèr consultes
- ar assessor?
- ara assessora?

Use of the Self-Study Language Centre

Ús del centre d'autoaprenentatge

Us deth centre d'autoaprendissatge

I would like some material for
- Catalan
- French
- English
beginners
Voldria materials de nivell inicial
- de català
- de francès
- d'anglès
Voleria materiau de nivèu elementau
- de catalan
- de francés
- d'anglés
I need some exercises
- on oral comprehension
- on written comprehension
- on conversation
- on pronunciation
Necessito exercicis
- de comprensió oral
- de comprensió escrita
- de conversa
- de pronunciació
È de besonh exercicis
- de comprenença orau
- de comprenença escrita
- de convèrsa
- de prononciacion
Where can I find some
- topics for compositions?
- topics for conversations?
On puc trobar
- temes de redacció?
- temes de conversa?
A on pogui trapar
- tèmes de redaccion?
- tèmes de convèrsa?
Have you got any manuals
- on composition?
- on grammar?
- on correspondence?
Tenen algun manual de
- redacció?
- gramàtica?
- correspondència?
Auetz quauque manuau de
- redaccion?
- gramatica?
- correspondéncia?
I would like to revise
- spelling rules
- morphological rules
- syntax rules
- lexical rules
Vull repassar temes
- d'ortografia
- de morfologia
- de sintaxi
- de lèxic
Voi repassar tèmes
- d'ortografia
- de morfologia
- de sintaxi
- de lexic
I would like to read
- a newspaper
- a magazine
- a book
Vull llegir
- un diari
- una revista
- un llibre
Voi liéger
- un diari
- ua revista
- un libre
Where are
- the dictionaries?
- the reading books?
- the manuals for beginners?
On són
- els diccionaris?
- els llibres de lectura?
- els manuals de nivell inicial?
A on son
- es diccionaris?
- es libres de lectura?
- es manuaus de nivèu elementau?
Are there any other press publications?
Què més hi ha de premsa?
Auetz d'auti diaris?
Where can I find the index cards on...?
On hi ha fitxes de...?
A on son es fiches de...?
Where can I find some information on...?
On puc trobar informació sobre...?
A on pogui trapar informacion de...?
I need more information on the subject of...
Necessito ampliar el tema de...
Me calerie saber mès sus...
I would like to increase my vocabulary
Voldria ampliar vocabulari
Voleria mielhorar eth mèn vocabulari
Are there any model curricula vitae?
Hi ha algun model de currículum?
I a quauque modèl de curriculum vitae?
I would like to ask you a question
Voldria fer-li una pregunta
Voleria hèr-vos ua pregunta
Could you please clear something up for me?
Em pot aclarir un dubte, sisplau?
Me podetz explicar un dobte, se vos platz?
I would like to prepare
- a... exam
- a... test
Voldria preparar
- un examen de...
- una prova de...
Voleria premanir
- un examen de...
- ua pròva de...
I would like to take an oral test
Voldria fer una prova oral
Voleria hèr ua pròva orau
I would like to work with
- the computer
- the tape-recorder
- the video
Voldria treballar amb
- l'ordinador
- el casset
- el vídeo
Voleria trabalhar damb
- er ordinador
- era radiocaisheta
- eth vidèo
What software is available?
Quins programes d'ordinador tenen?
Quini programes auetz d'informatica?
May I take the cassette from the shelf?
Puc agafar la cinta del prestatge?
Pogui préner era caisheta dera estatgèra?
Could you give me some headphones, please?
Doni'm uns auriculars, sisplau
Deishatz-me uns escotaders, se vos platz
How are the dictations done?
Com es fan els dictats?
Coma se hèn es dictats?
I would like to do a dictation
- for beginners
- at intermediate level
- at advanced level
Voldria fer un dictat
- de nivell elemental
- de nivell mitjà
- de nivell avançat
Voleria hèr un dictat
- de nivèu elementau
- de nivèu miei
- de nivèu auançat
Can I leave some texts to be corrected?
Puc deixar textos per corregir?
Pogui deishar tèxtes entà corregir?
Could you correct my composition?
Em poden corregir aquesta redacció?
Me podetz corregir aguesta redaccion?
Where should I leave
- the card
- the cassette
- the video tape
- the headphones
when I have finished?
Quan acabi, on he de deixar
- la fitxa?
- la cinta?
- el vídeo?
- els auriculars?
Quan acaba, a on è de deishar
- era ficha?
- era caisheta?
- eth vidèo?
- es escotaders?
Should I put the material back on the shelves?
He de tornar els materials a la prestatgeria?
Cau que torna a deishar eth materiau ena estatgèra?

Opening hours

Horari

Orari

What are the opening hours for the Self-Study Language Centre?
Quin és l'horari del centre d'autoaprenentatge?
Quin ei er orari deth centre d'autoaprendissatge?
Do I have to book a time?
S'ha de reservar hora?
Cau demanar ora?
How long can I stay here?
Quantes hores m'hi puc estar?
Guaires ores me i pogui estar?
May I come back this afternoon?
Aquesta tarda puc tornar?
Pogui tornar aguesta tarde?
Are you open on weekends?
És obert els caps de setmana?
Ei dubèrt es dimenjades?
What are the opening hours during the holidays?
Per vacances, quin horari fan?
Quin orari hèn per vacances?
Do I have to book a time to watch the video?
He de reservar hora per al vídeo?
È de demanar ora entath vidèo?
I would like to book a time to watch a film
Voldria reservar hora per veure una pel·lícula
Voleria demanar ora entà veir ua pellicula

Loans

Préstec

Prèst

Is there a loan service?
Hi ha servei de préstec?
I a servici de prèst?
Can I borrow
- this book?
- this magazine?
- this video tape?
- this exam?
Em puc emportar
- aquest llibre?
- aquesta revista?
- aquest vídeo?
- aquest examen?
Me pogui emportar
- aguest libre?
- aguesta revista?
- aguest vidèo?
- aguest examen?
What is the loan period?
De quin termini disposo?
Guaire temps è entà tornà'c?
Do I have to give you a deposit?
He de deixar algun dipòsit?
È de deishar quauque depòsit?
Do I have to have a card?
M'he de fer algun carnet?
M'è de hèr un carnet?
Shall I show you my card?
Li he d'ensenyar algun carnet?
Vos è d'ensenhar eth carnet?
Can I extend the loan period?
Puc ampliar el termini de préstec?
Pogui alongar eth tèrme de prèst?
I would like to have a few more days
Voldria disposar de més dies
Ac voleria auer mès dies
I have lost
- the book you loaned me
- the deposit slip
He perdut
- el llibre que m'havien deixat
- el resguard del dipòsit
È perdut
- eth libre que m'auíetz deishat
- eth recebut deth depòsit
What do I have to do?
Què he de fer?
Qué me cau hèr?

Signs

Rètols

Panèus

Leave your materials on the tray
Deixeu els materials utilitzats a la safata
Deishatz eth materiau qu'ajatz hèt a servir ena plata
Texts to be corrected
Textos per corregir
Tèxtes entà corregir
Notices
Anuncis
Anoncis
Languages
Llengües
Lengües
Levels
Nivells
Nivèus
Please do not rewind the cassettes
No rebobineu les cintes, sisplau
Non tornetz a bobinar es caishetes, se vos platz
Recycled paper
Paper reciclat
Papèr reciclat
Attendance register
Registre d'assistència
Registre d'assisténcia
Rack for texts to be corrected
Safata de textos per corregir
Plata de tèxtes entà corregir
Timetable
Horari
Orari