12. Sport

Servei d'esports

Es espòrts

(gold) chain
cadena
cadia
(membership) card
carnet
carnet
adventure sports
esports d'aventura
espòrts d'aventura
aerobics
aeròbic
aerobic
armband
braçalet
braçalet
athletics
atletisme
atletisme
bag
bossa
bossa
ball
pilota
pilòta
bar
barra
barra
basket
cistella
basquet
basketball
bàsquet
basquet
bathing suit
banyador
vestit de banh
be defeated (to), lose (to)
perdre
pèrder
bicycle
bicicleta
biciclèta
bodybuilding
musculació
musculacion
book (to)
reservar
reservar
cap
gorra
casqueta
caretaker, superintendent
conserge
portèr portèra
climbing
escalada
escalada
closet
armari
armari
coordinator
coordinador, coordinadora
coordinador, coordinadora
cycling
ciclisme
ciclisme
director
director, directora
director, directora
earrings
arracada
plendenga
field, pitch
terreny de joc
terrenh de jòc
folder
carpeta
carpeta
football
futbol
fotbòl
game
joc
jòc
glasses (spectacles)
ulleres
lunetes
goal
porteria
porteria
gym apparatus
aparells de gimnàstica
aparelhs de gimnastica
gymnasium
gimnàs
gimnàs
gymnastics
gimnàstica
gimnastica
hall
sala
sala
handball
handbol
handbòl
hockey
hoquei
hòquei
hurdle
tanca
obstacle
instructor
monitor, monitora
monitor, monitora
jacket
jaqueta
giqueta
keep-fit area
àrea de manteniment
airau de manteniment
key
clau
clau
leave (to)
deixar-se
deishar-se
light
llum
lum
line
línia
linha
locker room
vestidors
vestiaris
mat
matalàs
matalàs
match
partit
partit
medical attention
servei mèdic
servici medicau
medicine cabinet
farmaciola
armari de farmàcia
mountaineering
muntanyisme
montanhisme
net
xarxa
hilat
parallel bars
paral·leles
parallèles
person in charge
encarregat, encarregada
encargat, encargada
play (to)
jugar
jogar
pole
perxa
pèrcha
practise (to)
practicar
practicar
race
cursa
corsa
racket
raqueta
raqueta
recover (to)
recuperar-se
recuperar
referee
àrbitre, àrbitra
arbitre
rhythmic gymnastics
gimnàstica rítmica
gimnastica ritmica
ring
anell
anèth
roller hockey
hoquei sobre patins
hòquei sus patins
rope
corda
còrda
sail
vela
vela
satchel, sack
cartera
pòrtabilhets
sauna
sauna
sauna
shoes
sabates
sabates
shorts
pantalons curts
pantalons cuerti
shower
dutxa
docha
skates
patins
patins
ski
esquí
esquí
sneakers
sabatilles
caucèr esportiu
soap
sabó
sabon
socks
mitjons
michons
sports
esport
espòrt
sports field
camp d'esports
camp d'espòrts
sports hall
pavelló
palai d'espòrts
stick
estic
estic
stopwatch
cronòmetre
cronomètre
swim (to)
nedar
nadar
swimming
natació
natacion
swimming pool
piscina
piscina
T-shirt
samarreta
samarreta
table tennis
tennis de taula
tenis de taula
team
equip
equip
tennis
tennis
tenis
towel
tovallola
tovalhòla
track, court
pista
pista
tracksuit
xandall
vestit d'espòrt
train (to)
entrenar-se
entrainar-se
trainer
entrenador, entrenadora
entrainador, entrainadora
volleyball
voleibol
voleibòl
wall bars
espatlleres
espatlères
watch
rellotge
relòtge
whistle
xiulet
shiulet
yoga
ioga
iòga

Asking for information

Demanar informació

Demanar informacion

I would like some information about sports activities
Voldria informació sobre activitats esportives
Voleria informacion sus activitats esportives
What sports can I do?
Quins esports puc practicar?
Quini espòrts pogui practicar?
Do I need
- a card?
- a medical certificate?
Necessito
- algun carnet?
- algun certificat mèdic?
Me cau
- quauque carnet?
- quauque certificat medicau?
Do I have to enrol?
He de fer alguna matrícula especial?
Me cau hèr ua inscripcion especiau?
Does the course registration entitle me to practise sports?
Amb la matrícula del curs, tinc dret a fer esports?
È dret a hèr espòrt damb era inscripcion deth cors?
Do I have to pay a fee?
He de pagar alguna quota?
È de pagar bèra quòta?
I want to practise
- athletics
- basketball
- cycling
- football
Vull practicar
- atletisme
- bàsquet
- ciclisme
- futbol
Voi practicar
- atletisme
- basquet
- ciclisme
- fotbòl
May I practise on my own?
Puc practicar pel meu compte?
Pogui practicar peth mèn compde?
Do I have to do an introductory session?
He de fer alguna sessió d'aprenentatge?
È de hèr quauqua session d'iniciacion?
May I
- train on my own?
- join the... team ?
Em puc
- entrenar sol?
- integrar en algun equip de...?
Pogui
- entrainar-me solet?
- integrar-me en quauque equip?
Are there any
- aerobics
- yoga
- keep-fit
classes?
Hi ha classes
- d'aeròbic?
- de ioga?
- de gimnàstica de manteniment?
I a corsi
- d'aerobic?
- de iòga?
- de gimnastica de manteniment?
Where do I have to go
- to swim?
- to play tennis?
- to sail?
On he d'anar per fer
- natació?
- tennis?
- vela?
A on è d'anar entà hèr
- natacion?
- tenis?
- vela?
Where can I get information about
- adventure sports?
- hockey?
- rhythmic gymnastics?
On m'informaran per fer
- esports d'aventura?
- hoquei?
- gimnàstica rítmica?
A on me pòden informar entà hèr
- espòrts d'aventura?
- hòquei?
- gimnastica ritmica?
Can I bring
- a friend with me?
- a friend with me?
Puc portar
- un amic?
- una amiga?
Pogui portar
- un amic?
- ua amiga?
Do people accompanying members have to pay admission?
Els acompanyants, han de pagar entrada?
Cau que paguen entrada es que m'acompanhen?
How can I get to
- the marina?
- the stadium?
- the swimming pool?
- the hall?
Com es va
- al port?
- a l'estadi?
- a la piscina?
- al pavelló?
Com pogui anar
- entath pòrt?
- entar estadi?
- entara piscina?
- entath palai d'espòrts?
What is the best means of transport to go to...?
Quin és el millor mitjà de transport per anar a...?
Quin ei eth melhor mejan de transpòrt entà anar entà...?
Could you give me the exact address, please?
Em pot donar l'adreça exacta, sisplau?
Me podetz dar era adreça exacta, se vos platz?
Do you offer medical attention?
Hi ha servei mèdic?
I a servici medicau?

Sports facilities

Instal·lacions

Installacions

Where is
- the football field?
- the swimming pool?
- the tennis court?
- the sports hall?
- the gymnasium?
On és
- el camp de futbol?
- la piscina?
- la pista de tennis?
- el pavelló d'esports?
- el gimnàs?
A on ei
- eth camp de fotbòl?
- era piscina?
- era pista de tenis?
- eth palai d'espòrts?
- eth gimnàs?
I am enrolled
- in swimming
- in football
- in athletics
Estic apuntat
- a natació
- a futbol
- a atletisme
M'è inscrit
- en natacion
- en fotbòl
- en atletisme
I am enrolled
- in swimming
- in football
- in athletics
Estic apuntada
- a natació
- a futbol
- a atletisme
M'è inscrit
- en natacion
- en fotbòl
- en atletisme
Where are the changing rooms, please?
On són els vestidors, sisplau?
A on son es vestiaris, se vos platz?
Where is the shower?
On és la dutxa?
A on ei era docha?
Is there hot water?
Hi ha aigua calenta?
I a aigua cauda?
I want a locker to keep my clothes in
Vull un armari per a la roba
Voi un armari entara ròba
Are there any lockers to leave my belongings in?
Hi ha armariets per deixar les coses?
I a casièrs entà deishar-i es causes?
Can I leave my things in the locker until tomorrow?
Puc deixar les meves coses a l'armari per demà?
Pogui deishar es mies causes en armari entà deman?
Where do I leave the key?
On deixo la clau?
A on dèishi era clau?
If I lose the key, what do I have to do?
Si perdo la clau, què he de fer?
Se pèrdi era clau, que pogui hèr?
Are the courts floodlit in the evenings?
Al vespre, les pistes estan il·luminades?
Ath vespe, i a illuminacion enes pistes?
What time do you switch the track lights on?
A quina hora encenen els llums de les pistes?
Tà quina ora aluguen es lums des pistes?
Is it compulsory to wear a swimming cap in the pool?
Per fer natació, és obligatori portar gorra de bany?
Ei obligatòri portar gòrro de banh entà hèr natacion?
Do I have to wear sneakers to walk around the hall?
He de caminar amb sabatilles pel pavelló?
È de portar caucèr esportiu entà caminar peth palai d'espòrts?
May I wear shoes?
Puc anar amb sabates?
Pogui anar damb sabates?
Until what time can I train?
Fins a quina hora puc practicar?
Enquia quina ora pogui practicar espòrt enes installacions?
What time do you close?
A quina hora tanquen?
Tà quina ora barren?
I would like to talk to
- the person in charge of the locker rooms
- the track coordinator
- the hall manager
- the referee
Voldria parlar amb
- l'encarregat de vestidors
- la coordinadora de pistes
- la directora del pavelló
- l'àrbitre
Voleria parlar damb
- er encargat des vestiaris
- era coordinadora de pistes
- era directora deth palai d'espòrts
- er arbitre

Asking for equipment

Demanar material

Demanar materiau

I need
- a ball
- a rope
- a hurdle
- a pole
- a net
Vull
- una pilota
- una corda
- una tanca
- una perxa
- una xarxa
Voi
- ua pilòta
- ua còrda
- un obstacle
- ua pèrcha
- un hilat
Could you please lend me
- a stopwatch?
- a whistle?
Em poden deixar
- un cronòmetre,
- un xiulet,
sisplau?
Me podetz deishar
- un cronomètre,
- un shiulet,
se vos platz?
I have left
- my shorts
- my tracksuit
- my bathing suit
- my towel
- my sneakers
at home
M'he deixat
- els pantalons curts
- el xandall
- el banyador
- la tovallola
- les sabatilles
M'è deishat
- es pantalons cuerti
- eth vestit d'espòrt
- eth vestit de banh
- era tovalhòla
- eth caucèr esportiu
May I hire some sports equipment?
Puc llogar material esportiu?
Pogui logar materiau esportiu?

Incidents

Incidències

Incidéncies

I have lost
- my bathing suit
- an earring
- a ring
- a pair of shoes
- my watch
- my bag
He perdut
- el banyador
- una arracada
- un anell
- unes sabates
- el rellotge
- la bossa
Qu'è perdut
- eth vestit de banh
- ua plendenga
- un anèth
- ues sabates
- eth relòtge
- era bossa
I left
- my card
- my jacket
- my shower gel
- my folder
- my glasses
here yesterday
Ahir em vaig deixar
- el carnet
- la jaqueta
- el sabó de la dutxa
- una carpeta
- les ulleres
Ager me deishè
- eth carnet
- era giqueta
- eth sabon de docha
- ua carpeta
- es lunetes
Is there a lost property office?
Hi ha oficina d'objectes perduts?
I a burèu d'objèctes perduts?

- Have you found a...?
- Have you found a...?
Han trobat
- algun...?
- alguna...?
An trobat
- quauque...?
- quauqua...?
How can I get my belongings back, please?
Com puc recuperar les meves coses, sisplau?
Com pogui recuperar es mies causes, se vos platz?

Booking a time

Reservar hora

Reservar ora

I would like to book
- the track
for one hour
for two hours
- the field
for one hour
for two hours
Voldria reservar
- la pista
una hora
dues hores
- el camp
una hora
dues hores
Voleria reservar
- era pista
tà ua ora
tà dues ores
- eth terrenh
tà ua ora
tà dues ores
I want to book
- for Monday
- for Tuesday
- for Wednesday
- for next week
Vull reservar hora
- per a dilluns
- per a dimarts
- per a dimecres
- per a la setmana que ve
Voi reservar ora
- entà deluns
- entà dimars
- entà dimèrcles
- entara setmana que ven
Are there any hours free
- for tomorrow?
- for the day after tomorrow?
- for today?
- for this afternoon?
Queden hores lliures
- per demà?
- per demà passat?
- per avui?
- per aquesta tarda?
I a ores liures
- entà deman?
- tà deman passat?
- entà aué?
- entad aguesta tarde?
I have a time booked for Monday and I would like to change it to Tuesday
Tinc hora reservada per dilluns i voldria canviar-la per dimarts
È ora reservada entà deluns e la voleria cambiar entath dimars
I have a time booked today and I would like to change it for tomorrow
Tinc hora reservada per avui i voldria canviar-la per demà
È ora reservada entà aué e la voleria cambiar tà deman
How many hours can I book
- per day?
- per week?
Quantes hores puc reservar
- al dia?
- a la setmana?
Guaires ores pogui reservar
- per dia?
- per setmana?