14. At the post office

Correus

Servici postau

acknowledgement of receipt
justificant de recepció
acusat de recepcion
address
adreça
adreça
addressee
destinatari, destinatària
destinatari, destinatària
buy (to)
comprar
crompar
collect (to)
recollir
recuélher, remassar
collection
col·lecció
colleccion
envelope
sobre
envolòpa
express, urgent
urgent
urgent
fill in (to)
omplir
aumplir
form
imprès
formulari
letter
carta
carta
mail
correu
corrèu
money order
gir
mandat postau
notice
avís
avís
parcel
paquet
paquet
parcel collection
recollida de paquets
remassada (de paquets)
plane
avió
avion
post box
bústia
boèta
postage
franqueig
afranquiment
postcard
postal
postau
postcode
codi postal
còdi postau
postman / postwoman
carter, cartera
cartèr, cartèra
rate
tarifa
tarifa
receive (to)
rebre
recéber
receiver
receptor, receptora
receptor, receptora
refund
reembossament
remborsament
registered
certificat
certificat
seal
precinte
precinte
seal (to)
precintar
barrar
sell (to)
vendre
véner
send (to)
enviar
enviar
sender
remitent
enviaire, enviaira
special delivery
tramesa urgent
enviament urgent
stamp
segell
sagèth
telegram
telegrama
telegrama
weigh (to)
pesar
pesar
weight
pes
pes
window
finestreta
hiestreta

Sending and receiving letters or parcels

Enviar i rebre cartes o paquets

Enviar e recéber cartes o paquets

I want to send
- a letter by express post
- a registered letter
- a parcel
- a registered parcel with acknowledgement of receipt
- a telegram
Vull enviar
- una carta urgent
- una carta certificada
- un paquet
- un certificat amb justificant de recepció
- un telegrama
Voi enviar
- ua carta per corrèu urgent
- ua carta certificada
- un paquet
- un certificat damb acusat de recepcion
- un telegrama
How long will it take to arrive?
Quants dies tardarà?
Guairi dies tardarà?
I would like to register
- this parcel
- this letter
Voldria certificar
- aquest paquet
- aquesta carta
Voleria enviar
- aguest paquet
- aguesta carta
certificat, certificada
I have to send this book
He d'enviar aquest llibre
Me cau enviar aguest libre
I would like to send
- this letter
by air-mail
special delivery
- this parcel
by air-mail
special delivery
Voldria enviar
- aquesta carta
per avió
per correu urgent
- aquest paquet
per avió
per correu urgent
Voleria enviar
- aguesta carta
per avion
per corrèu urgent
- aguest paquet
per avion
per corrèu urgent
What is
- the cheapest
- the safest
- the quickest
way?
Quina és la manera
- més barata?
- més segura?
- més ràpida?
Quina ei era manèra
- mès abarata?
- mès segura?
- mès rapida?
I have to send something by express delivery
He de fer una tramesa urgent
Me cau hèr un enviament urgent
Do I have to write the sender's name
- on this letter?
- on this delivery?
- on this parcel?

- En aquesta carta
- En aquesta tramesa
- En aquest paquet
hi he de posar el nom del remitent?
- En aguesta carta
- En aguest enviament
- En aguest paquet
me i cau méter eth nòm der enviaire?
Do I have to seal the envelope?
He de precintar el sobre?
È de barrar era envolòpa?
I don't know what the postcode is
No sé el codi postal
Non me sabi pas eth còdi postau
Could you please tell me what the postcode is?
Em pot dir el codi postal, sisplau?
Me podetz díder eth còdi postau, se vos platz?
I would like to consult the postcode catalogue
Voldria consultar l'índex de codis postals
Voleria consultar era lista de còdis postaus
I am expecting
- a cash on delivery parcel
- a registered parcel
Will you notify me at home?
Espero
- un reembossament.
- un certificat.
M'avisaran a casa?
Demori
- un remborsament
- un certificat
Me haràn arribar un avís en casa?
I have received notice that I have a registered parcel
He rebut notificació d'un certificat
È recebut notificacion d'un certificat
I am here to pick up
- a registered parcel
- a parcel
- a registered letter
Vinc a recollir
- un certificat
- un paquet
- una carta certificada
Vengui a remassar
- un certificat
- un paquet
- ua carta certificada
Do I have to bring my passport?
He de portar el passaport?
È de portar eth passapòrt?
Do I need any other credentials?
Necessito alguna altra acreditació?
Me cau bèra auta acreditacion mès?
May another person come to fetch
- a registered letter for me?
- a parcel for me?
Pot venir una altra persona a recollir
- una carta certificada?
- un paquet?
Pòt vier ua auta persona a remassar
- ua carta certificada?
- un paquet?

Forms

Impresos

Formularis

Do I have to fill in a form?
He d'omplir algun imprès?
Me cau aumplir quauque formulari?
Where are the forms?
On hi ha els impresos?
A on son es formularis?
I would like some
- registered mail
- special delivery
- cash on delivery
forms
Voldria impresos
- per a correu certificat
- per a correu urgent
- per a reembossament
Voleria formularis
- entà corrèu certificat
- entà corrèu urgent
- entà remborsaments
Can I take some forms home?
Em puc emportar uns quants impresos a casa?
Me pogui emportar quauqui formularis entà casa?
I can't understand what's written on this form
No entenc què hi diu, en aquest imprès
Non compreni cap qué i ditz, en aguest formulari
Could you please help me?
Em pot ajudar, sisplau?
Me pòt ajudar, se vos platz?
Where it says...
- what does that mean?
- what do I have to write?
On diu...,
- què vol dir?
- què hi he de posar?
A on i ditz...,
- qué vò díder?
- qué me i cau méter?

Buying stamps

Comprar segells

Crompar sagèths

Do you have stamps?
Tenen segells?
Auetz sagèths?
Where can I buy some stamps, please?
On puc comprar segells, sisplau?
A on pogui crompar sagèths, se vos platz?
At which window do they sell stamps?
A quina finestreta venen segells?
En quina hiestreta venen sagèths?
I want a stamp
- for this postcard
- for this letter
- for this parcel
- for this special delivery
Vull un segell
- per a aquesta postal
- per a aquesta carta
- per a aquest paquet
- per a aquesta tramesa urgent
Voi un sagèth
- entad aguesta postau
- entad aguesta carta
- entad aguest paquet
- entad aguest enviament urgent
I would like some stamps
- for local mail
- for national mail
- for international mail
Voldria segells per a correu
- local
- interprovincial
- internacional
Voleria sagèths entath corrèu
- locau
- interprovinciau
- internacionau
I would like some
- 25 cent stamps
- 50 cent stamps
- 75 cent stamps
Voldria segells
- de 25 (vint-i-cinc)
- de 50 (cinquanta)
- de 75 (setanta-cinc)
cèntims
Voleria sagèths
- de 25 (vint-e-cinc)
- de 50 (cinquanta)
- de 75 (setanta cinc)
centims
Do you sell collectors' stamps?
Venen segells per a col·leccionistes?
Venetz sagèths entà colleccionaires?
I collect stamps. I would like two of each
Faig col·lecció de segells. En voldria dos exemplars de cada
Hèsqui colleccion de sagèths. Ne voleria dus exemplars de cadun
How much are they?
Quant valen?
Guaire còsten?

Period of time

Terminis

Tèrmes

How long will it take to be delivered?
Quants dies tardarà a arribar?
Guairi dies trigarà a arribar?
When will they receive it?
Quin dia ho rebran?
Quin dia ac receberàn?
It is very urgent
És molt urgent
Qu'ei fòrça urgent
Can I be sure that it will arrive by...?
Necessito garanties
Me podetz garantir qu'arribarà eth dia...

Signs

Rètols

Panèus

Stamps for sale
Venda de segells
Venta de sagèths
Forms
Impresos
Formularis
Registered parcels
Certificats
Certificats
Parcel collection
Recollida de paquets
Remassada de paquets
Opening hours on working days
Horari de recollida dies laborables
Orari de remassada dies obrèrs
Opening hours for public holidays
Horari de recollida dies festius
Orari de remassada dies de hèsta
Local mail
Correu urbà
Corrèu locau
National and international mail
Correu provincial i internacional
Corrèu provinciau e internacionau
EU countries
Països UE
Union Europèa