15. Telephone

Telèfon

Telefòn

agenda
agenda
agenda
answer
resposta
responsa
answering machine
contestador automàtic
responedor automatic
be engaged (to)
comunicar
èster aucupat
code
codi
còdi
coin
moneda
moneda
cut off (to)
tallar
talhar
dial (to)
marcar
marcar
dialling code
prefix
prefixe
E-mail
correu electrònic
corrèu electronic
extension
extensió
extension
fax
fax
fax
hang up (to)
penjar
penjar
hold on (to)
esperar
demorar
key (to press)
tecla
tecla
line
línia
linha
long-distance call
conferència
telefonada internacionau
message
encàrrec, missatge
comission, messatge
number
número
numèro
operator
telefonista
telefonista
phone (to)
telefonar
telefonar
phone (to)
trucar
telefonar
phone call
trucada
telefonada
phonecard
targeta
tarja
pick up (to)
despenjar
despenjar
put through (to)
connectar
connectar
rate
tarifa
tarifa
receiver
auricular
escotader
reverse charge call
cobrament a destinació
a cargue deth destinatari
ring
timbre
timbre
send (to)
enviar
enviar
speak (to)
parlar
parlar
telegram
telegrama
telegrama
telephone
telèfon
telefòn
telephone booth
cabina
cabina
telephone directory
guia de telèfons
guida de telefòns
timetable
horari
orari
tone
senyal
senhau

Asking for a long-distance call

Demanar conferència

Demanar ua comunicacion

I would like to make a long-distance call
Voldria fer una conferència internacional
Voleria hèr ua telefonada internacionau
How can I get a long-distance line?
Com puc aconseguir línia internacional?
Com ac pogui hèr entà telefonar entar estrangèr?
What is the dialling code for Germany?
Per trucar a Alemanya, quin prefix he de marcar?
Tà telefonar entà Alemanha, quin prefixe me cau marcar?
How much does phoning Rome for three minutes cost?
Quant val trucar tres minuts a Roma?
Guaire còste ua telefonada de tres menutes entà Roma?
The line is crackling
Fa senyal de comunicar
Ei aucupat
I can't hear anything
No se sent res
Non s'enten arren
I can't hear properly
No ho sento bé
Non ac enteni ben
There's static on the line
Se sent molt malament
S'enten fòrça malament
We've been cut off
S'ha tallat la comunicació
Era comunicacion s'a talhat
Is there a night rate?
Hi ha tarifa nocturna?
I a tarifa de net?
What rate will I be charged at on public holidays?
Els festius, quina tarifa s'aplica?
Quina ei era tarifa tàs dies de hèsta?
Where can I buy some phonecards, please?
On venen targetes, sisplau?
A on pogui crompar targes tà telefonar, se vos platz?
How much does it cost to phone Buenos Aires for five minutes at the evening rate?
Quant val trucar cinc minuts a Buenos Aires, amb tarifa nocturna?
Guaire còste ua telefonada de cinc menutes entà Buenos Aires damb tarifa de net?

Fax

Fax

Fax

I would like to send a fax
Voldria enviar un fax
Voleria enviar un fax
I want to send this two-sheet fax to my university
Vull enviar aquest fax de dos fulls a la meva universitat
Voi enviar aguest fax de dues planes entara mia universitat
Can I send a fax at the evening rate?
Puc enviar un fax amb tarifa nocturna?
Pogui enviar un fax damb tarifa de net?
May I give your fax number to receive an answer?
Puc donar el seu número de fax perquè m'enviïn resposta?
Pogui dar eth sòn numèro de fax tà que m'envien ua responsa?
What is the dialling code from London?
Des de..., quin prefix s'ha de marcar?
Quin prefixe me cau marcar de ... estant?
My university will send me a fax
La meva universitat m'enviarà un fax
Era mia universitat m'enviarà un fax
I would like to know if you have received a fax addressed to me
Voldria saber si ha arribat un fax a nom meu
Voleria saber s'a arribat cap de fax ath mèn nòm
Until what time can I pick up a fax?
Fins a quina hora puc passar a recollir un fax?
Enquia quina ora pogui passar a recuélher un fax?

Calling and asking for someone

Trucar i demanar per algú

Telefonar a quauquarrés

Good morning!
Bon dia!
Bon dia!
Is
- Jaume
- Rosa
at home, please?
Que hi ha
- el Jaume,
- la Rosa,
sisplau?
Que i é
- Jaime,
- Ròsa,
se vos platz?
Could you put me through to
- Joan, please?
- the... Department, please?
Amb
- el Joan, sisplau?
- el Departament de...?
Que pogui parlar damb
- Joan, se vos platz?
- eth Departament de...?
What time
- can I find him?
- can I find her?
- will he / she be at home?
- will he / she come back?
- can I phone him / her, please?
A quina hora
- el puc trobar?
- la puc trobar?
- serà a casa?
- tornarà?
- li puc trucar, sisplau?
Tà quina ora
- lo pogui trobar?
- la pogui trobar?
- i serà, en casa?
- tornarà?
- li pogui telefonar, se vos platz?
Could I give him / her a message?
Podria donar-li un encàrrec?
Li podetz deishar ua comission?
Please tell him/her
- to phone me
- I'm going to phone him/her tomorrow
- I need to talk to him
- I need to talk to her
Digui-li que
- em telefoni, sisplau
- demà li trucaré
- necessito parlar amb ell
- necessito parlar amb ella
Didetz-li que
- me telefòne, se vos platz
- li telefonarè deman
- me cau parlar damb eth
- me cau parlar damb era
How late can I phone?
Fins a quina hora puc trucar?
Enquia quina ora pogui telefonar?
I will phone later
Ja trucaré més tard
Ja telefonarè mès tard

Speaking on the phone

Parlar per telèfon

Parlar per telefon

Hello,
- Joan!
- Rosa!
Hola
- Joan!
- Rosa!
Òla,
- Joan!
- Ròsa!
How's everything?
Com va això?
Com va?
What are you doing?
Què fas?
Qué hès?
I would like to see you
Voldria veure't
Te me cau veir
We should talk
Hauríem de parlar
Auríem de parlar
I need you to help me
Necessito que m'ajudis
Cau que m'ajudes
Are you very busy?
Tens molta feina?
As guaire trabalh?
Why don't you come?
Per què no véns?
Per qué non vies?
Do you want to come?
Vols venir?
E vòs vier?
What do you think?
Què et sembla?
Qué te semble?
Drop by for a while
Passa un moment
Passa-me a veir
I will come tomorrow
Passaré demà
Vierè deman
Come!
Vine!
Vene!
I can't believe it!
No m'ho puc creure!
Non m'ac pogui creir!
Are you sure?
Vols dir?
E vòs díder?
That's impossible!
No pot ser!
Non ei cap possible!
Of course, it is!
I tant!
Tiò, segur!
I can't
No puc
Non pogui
It's not convenient for me
No em va bé
Non me va ben
Will you come?
Vindràs?
E vieràs?
Let me think about it
Deixa-m'ho pensar
Deisha-m'ac pensar
You're right
Tens raó
As arrason
I'll be expecting you
T'espero
Te demori
We could meet
Podríem quedar
Poderíem trobar-mos
What time does it suit you?
A quina hora et va bé?
Tà quina ora t'estimes mès?
Would it be better for you
- this afternoon?
- tomorrow morning?
T'aniria bé
- aquesta tarda?
- demà al matí?
T'anarie ben
- aguest ser?
- deman maitin?
Where shall we meet?
On quedem?
A on mos trapam?
Let's meet
- at the school
- on la Rambla
Quedem
- a la facultat
- a la Rambla
Mos trapam
- ena facultat
- ena Rambla
All right
D'acord
D'acòrd
OK
Entesos
D'acòrd
I'll ring off now
- I haven't any coins left!
- My phonecard is running out
- I'm calling from a telephone booth
Penjo,
- que no em queden monedes!
- que s'acaba la targeta
- que sóc en una cabina telefònica
Pengi,
- pr'amor que non è mès monedes!
- pr'amor que s'acabe era tarja
- pr'amor que sò en ua cabina telefonica
See you tomorrow!
Fins demà!
Entà deman!
Goodbye!
Adéu!
Adiu!

Answering the phone

Respondre al telèfon

Respóner ath telefon

Hello?
Digui?
Digatz?
This is... speaking
Digui, digui?
Qué mane?
Yes, it's me
Sí, sóc jo
Òc, que sò jo
No, he/she is not in
No, no hi és
Non, non i é pas
Who's calling?
De part de qui?
De part de qui?
Who wants to talk to him/her?
Qui el demana?
Qui demane?
She / He will be here
- in a while
- for lunch
- in the afternoon
- for dinner
- in the evening
Vindrà
- d'aquí a una estona
- a l'hora de dinar
- a mitja tarda
- a l'hora de sopar
- cap al tard
Vierà
- d'ací a ua estona
- tara ora de dinar
- tà mieja tarde
- tara ora de sopar
- tard
He is out / She is out
És fora
Non i é
She / He will come back
- tomorrow
- the day after tomorrow
- next week
Tornarà
- demà
- demà passat
- la setmana que ve
Tornarà
- deman
- deman passat
- era setmana que ven
He/ She doesn't live here any more
Ja no viu aquí
Ja non viu aciu
She / He left
- a few days ago
- one week ago
- two months ago
Se n'ha anat
- fa pocs dies
- fa una setmana
- fa dos mesos
Se n'a anat
- hè pògui dies
- hè ua setmana
- hè dus mesi
Do you want me to give her / him a message?
Vol que li doni algun encàrrec?
Voletz que li dèisha ua comission?
Please call back later
Truqui més tard, sisplau
Telefonatz mès tard, se vos platz
I don't understand you
No l'entenc
Non vos compreni pas
Could you repeat that, please?
M'ho pot repetir, sisplau?
M'ac podetz tornar a díder, se vos platz?
Please speak slowly
Parli a poc a poc, sisplau
Parlatz a pòga pòc, se vos platz
I'm sorry. Wrong number
Ho sento, s'equivoca
Me sap de grèu, vos auetz enganhat

Calling the operator for information

Trucades a informació

Demanar informacion

I would like to know the timetable for
- the train to...
- the bus to...
Voldria saber l'horari
- dels trens a...
- dels autobusos a...
Voleria saber er orari
- des trens tà...
- des autobusi entà...
Could you please give me the telephone number for the Catalan Library
Em pot donar el número de telèfon de la Biblioteca de Catalunya?
Me pòt dar eth numèro de telefòn dera Biblioteca de Catalunya?
Can I buy theatre tickets over the phone?
Es poden comprar entrades de teatre per telèfon?
Se pòt crompar entrades entath teatre per telefòn?
Do you know what
- the Science Museum
- the Miró Foundation
opening hours are?
Tenen l'horari
- del Museu de la Ciència?
- de la Fundació Miró?
An er orari
- deth Museu de la Ciència?
- dera Fundació Miró?
What time do the Montjuïc fountains go on?
Quin horari tenen les fonts de Montjuïc?
Quin ei er orari der espectacle des hònts de Montjuïc?