20. Medical attention

Serveis mèdics

Servicis medicaus

abdomen, belly
ventre
vrente
ache
dolor
dolor
alcohol
al·lèrgic, al·lèrgica
allergic, allergica
allergic
al·lèrgia
allèrgia
allergy
alcohol
alcòl
analysis
anàlisi
analisi
ankle support
turmellera
cauilhèra
antibiotic
antibiòtic
antibiotic
arm
braç
braç
aspirin
aspirina
aspirina
asthma
asma
asma
back
esquena
esquia
band-aid
tireta
benda adesiva
bandage
bena
benda
bandage (to)
embenar
bendar
be burnt (to), burn oneself (to)
cremar-se
cremar-se
bed
cama
cama
blood pressure
pressió sanguínia
tension arteriau
bronchitis
bronquitis
bronquiti
burn
cremada
cremada
casualty department
urgències
urgéncies
chemist's
farmàcia
farmàcia
chiropodist
calmant
calmant
clinic
dispensari
dispensari
cold
constipat
constipat
cold
refredat
constipat
condom
preservatiu
preservatiu
constipation
restrenyiment
arrestrenhiment
contraceptive
anticonceptiu
contraceptiu
cotton wool
cotó fluix
coton idrofil
cough
tos
tos
cream
crema
crèma
cure (to)
curar
guarir
cut
tall
talh
dentist
dentista
dentista
diarrhoea
diarrea
diarrèa
disinfectant
desinfectant
desinfectant
dizziness
mareig
romadís de cap
doctor
metge, metgessa
mètge, metgessa
documentation
documentació
documentacion
ear
orella
aurelha
elbow
colze
code
elbow guard, elbow pad
colzera
emparacode
eye
ull
uelh
feel dizzy (to)
marejar-se
auer romadís de cap
fever
febre
fèbre
flu
grip
gripa
foot
peu
fracture
fractura
fractura
gauzes
gases
gases
get drunk (to)
emborratxar-se
emborrachar-se
girdle
faixa
faisha
gynaecologist
ginecòleg, ginecòloga
ginecològ, ginecològa
haemorrhage
hemorràgia
emorràgia
hand
man
have a bowel movement (to)
anar de ventre
cagar
head
cap
cap
health
salut
salut
hear (to)
sentir-hi
enténer-i
hepatitis
hepatitis
epatiti
hives
urticària
urticària
hospital
hospital
espitau
hurt (to)
fer mal
hèr mau
ill
malalt
malaut
ill
malalta
malauta
illness
malaltia
malautia
injection
injecció
injeccion
injury
ferida
herida
insomnia
insomni
insomnia
insulin
insulina
insulina
insurance
assegurança
assegurança
itch
picor
piquèra
knee
genoll
jolh
knee bandage
genollera
jolhèra
knock (to)
colpejar-se
pataquejar-se
laxative
laxant
laxant
measles
xarampió
sarrampilhon
medicine
medicament
medicament
medicine (science)
medicina
medecina
medicine chest
farmaciola
armari de farmàcia
molar
queixal
caishau
mumps
galteres
gautissons
neck
coll
còth
nurse
infermer, infermera
infirmièr, infirmièra
nurse (specializing in giving injections)
practicant
practicaire, practicaira
office, surgery
consultori
consultòri
ointment
pomada
pomada
operate (to)
operar
auperar
operation
operació
operacion
ophthalmologist
oftalmòleg, oftalmòloga
oftalmològ, oftalmològa
pain
mal
mau
painkiller
analgèsic
analgesic
penicillin
penicil·lina
penicillina
peroxide
aigua oxigenada
aigua oxigenada
pharyngitis
faringitis
faringiti
plaster (to)
enguixar
emplastrar
pneumonia
pulmonia
paumonia
policy
pòlissa
polissa
polio
pòlio
poliomieliti
pregnant
embarassada
embarrassada
prescription
recepta
recèpta
private hospital
clínica
clinica
psychiatrist
psiquiatre, psiquiatra
psiquiatre
psychologist
psicòleg, psicòloga
psicològ, psicològa
pulse
pols
pos
remedy
remei
remèdi
sanitary pad
compresa
compressa
see (to)
veure-hi
veder-i
serious
greu
grèu
shift
torn
torn
slight
lleu
leugèr, leugèra
sore throat
angines
angines
speck
brossa
lordèra
spot
gra
gran
sticking plaster
esparadrap
esparadrap
sting
picada
picada
stitch
punt
punt
stomach
estómac
estomac
sunstroke
insolació
insolacion
suppository
supositori
supositòri
tablet
pastilla
pastilha
tetanus
tètanus
tetanòs
thermometer
termòmetre
termomètre
tooth
dent
dent
tranquillizer
callista
pedicur, pedicura
tuberculosis
tuberculosi
tuberculòsi
twist (to)
torçar
tòrcer
vomit
vòmit
vòmit
wristband
canellera
emparacanèth
x-ray
radiografia
radiografia
zone
zona
zòna

Asking for medical assistance

Demanar assistència

Demanar assisténcia

I need
- a doctor
- some medicine
- a chemist's
Necessito
- un metge
- un medicament
- una farmàcia
È de besonh
- un mètge
- un medicament
- ua farmàcia
Please take me to the hospital
Porti'm a urgències, sisplau
Portatz-me entà urgéncies, se vos platz
Could you please call...?
Pot avisar...?
Podetz avisar...?
I would like to go to
- the dentist's
- the gynaecologist's
- the psychiatrist's
Voldria anar al
- dentista
- ginecòleg
- psiquiatre
Voleria anar
- entath dentista
- entath ginecològ
- entath psiquiatre
I want to make an appointment with the...
Vull demanar hora per al...
Voi demanar ora entath...
I would like to see
- an ophthalmologist
- an ENT specialist
Voldria que em visités
- un oftalmòleg
- un otorinolaringòleg
Voleria que me visitèsse
- un oftalmològ
- un otorrinolaringologista
I have to have
- an analysis
- an X-ray
M'he de fer
- una anàlisi
- una radiografia
M'è de hèr
- ua analisi
- ua radiografia
Can you advise me about a...?
Em pot aconsellar un...?
Me pòt arrecomanar un...?
Where is Doctor X's office?
On és el consultori del doctor...?
A on ei eth consultòri deth doctor...?

Going to the doctor's

Anar a cal metge

Anar entath mètge

I don't feel well
No em trobo bé
Non me tròbi ben
I have a fever
Tinc febre
È fèbre
I feel sick
Em trobo malament
Me tròbi malament
It hurts me here
Em fa mal aquí
Me hè mau ací
I have
- earache
- toothache
My knee aches
My foot hurts
Em fa mal
- l'orella
- el queixal
- el genoll
- el peu
Me hè mau
- era aurelha
- eth caishau
- eth jolh
- eth pè
My... hurts me a little
Tinc una mica de dolor a...
Me hè un shinhau de mau...
My
- head
- neck
- stomach
- abdomen
- back
aches
Tinc
- mal de cap
- mal de coll
- mal d'estómac
- mal de ventre
- mal d'esquena
È
- mau de cap
- mau de còth
- mau d'estomac
- mau de vrente
- mau d'esquia
I have caught a cold
M'he refredat
M'è constipat
I have cut my...
M'he fet un tall a...
M'è hèt un talh en...
I received a blow to my...
M'he donat un cop a...
M'è dat un còp en...
I've just got a speck in my eye
Se m'ha posat una brossa a l'ull
M'a entrat ua lordèra en uelh
I have twisted
- my arm
- my foot
- my knee
- my leg
M'he torçat
- el braç
- el peu
- el genoll
- la cama
M'è torçut
- eth braç
- eth pè
- eth jolh
- era cama

I am constipated
I can't sleep
No puc
- anar de ventre
- dormir
Non pogui
- cagar
- dromir
I can't see properly
No hi veig bé
Non i veigui ben
I can't hear properly
No hi sento bé
Non i enteni ben
I am pregnant
Estic embarassada
Sò embarrassada
I am allergic
- to sticking plaster
- to penicillin
Sóc al·lèrgic
- a l'esparadrap
- a la penicil·lina
Sò allergic
- ar esparadrap
- ara penicillina
I am
- diabetic
- diabetic
Sóc
- diabètic
- diabètica

- diabetic
- diabetica
Could you give me a prescription for
- this medicine?
- a medicine for...?
Em pot receptar
- aquest medicament?
- un medicament per a...?
Me pòt receptar
- aguest medicament?
- un medicament entà...?

Buying medicine

Comprar medicaments

Crompar medicaments

Where's the chemist's?
On hi ha una farmàcia?
A on i a ua farmàcia?
Are there any on duty chemists'?
Hi ha farmàcies de torn?
I a farmàcies de torn?
Where can I buy this medicine?
On puc comprar aquesta medecina?
A on pogui crompar aguest medicament?
Do I need a prescription to buy aspirins?
Necessito una recepta per comprar aspirines?
Me cau ua recèpta entà crompar aspirines?
I would like
- alcohol
- cotton wool
- some band-aids
- some condoms
- a suntan cream
Voldria
- alcohol
- cotó fluix
- tiretes
- preservatius
- una crema solar
Voleria
- alcòl
- coton idrofil
- bendes adesives
- preservatius
- ua crèma entath solei
I need
- an ankle support
- a wristband
- a support girdle
Necessito
- una turmellera
- una canellera
- una faixa
È de besonh
- ua cauilhèra
- un emparacanèth
- ua faisha
Can I try
- the knee bandage
- the elbow guard
on?
Em puc emprovar
- la genollera?
- la colzera?
Me pogui sajar
- era jolhèra?
- er emparacode?
Do you have a remedy
- for toothaches?
- for hives?
- for diarrhoea?
Tenen algun remei per
- al mal de queixal?
- a la urticària?
- a la diarrea?
Auetz quauque remèdi entà
- eth mau de caishau?
- era urticària?
- era diarrèa?
Do I have to pay for the medicines?
He de pagar els medicaments?
È de pagar es medicaments?
Where can I get my ears pierced?
On fan forats a les orelles?
A on hèn horats enes aurelhes?

Insurance

Assegurança

Assegurança

I have this insurance policy
Tinc aquesta assegurança
È aguesta assegurança
What does my policy cover?
Quina cobertura em dóna la meva pòlissa?
Qué corbís era mia polissa d'assegurança?
I don't have social security papers
No tinc la documentació de la Seguretat Social
Non è era documentacion dera Seguretat Sociau
I want to take out medical insurance
Vull subscriure una pòlissa mèdica
Voi soscríuer ua polissa de salut
I would like medical insurance
Voldria una assegurança mèdica
Voleria ua assegurança de salut

Signs

Rètols

Panèus

Duty Chemist's
Farmàcia de torn
Farmàcia de torn
Casualty Department
Urgències
Urgéncies
Clinical Analysis
Anàlisis clíniques
Analisis cliniques