3. Accomodation

Allotjament

Lotjament

(toilet) bowl, toilet
vàter
servici
advantage
avantatge
avantatge
apartment / flat
apartament
apartament
baker's
forn de pa
horn de pan
balcony
balcó
balcon
balcony (larger), terrasse
terrassa
terrassa
bath
bany
banh
bed
llit
lhet
bench
banc
banca
blanket
flassada
hlatsada
blind
persiana
persiana
boarding house
pensió
pension
boiler
escalfador
cauhader
break to
espatllar-se
espatlar-se
bus
autobús
autobús
butane gas
gas butà
gas butan
casserole
cassola
caceròla
cheap
barat, barata
abarat, abarata
check out
anar-se'n
anar-se'n
chemist's
farmàcia
farmàcia
church
església
glèisa
coffee maker
cafetera
cafetèra
contract
contracte
contracte
cutlery
coberts
cubèrts
deposit (as a down payment)
fiança
fidança
deposit (in a bank)
dipòsit
depòsit
dining-room
menjador
minjador
dish
plat
sètia
dishwasher
rentaplats
lauavaishèra
door
porta
pòrta
drinking glass
vas, got
vasso, veire
dry cleaner's
tintoreria
tintureria
dryer
assecadora
secabugada
electrical appliance
electrodomèstic
electrodomestic
electricity
corrent
corrent
estate agent's
agència immobiliària
agéncia immobiliària
exchange to
canviar
cambiar
expense
despesa
despena
expensive
car, cara
car, cara
extend (to) (premises)
ampliar
alongar
flat
pis
pis
fridge
nevera
gelèra
frying-pan
paella
padena
grill
graella
gresilha
hall
vestíbul
vestibul
heating system
calefacció
cauhatge
hostel
alberg
aubèrja
hot water
aigua calenta
aigua cauda
hotel
hotel
otèl
house
casa
casa
key
clau
clau
kitchen
cuina
codina
kitchen facilities
dret a cuina
dret a codina
laundry
bugaderia
lauaria
leave (to)
marxar
anar-se'n
letter box
bústia
boèta
lift
ascensor
ascensor
light
llum
lum
lodge (to)
allotjar-se
alotjar-se
lodging
allotjament
lotjament
mend (to)
reparar
reparar
microwave
microones
microondes
natural gas
gas natural
gas naturau
neighbourhood
barri
barri
news stand
quiosc
quiòsc
oven
forn
horn
pay by direct debit (to), have amt. paid intoone's bank account (to)
domiciliar
domiciliar
peacefulness
tranquil·litat
tranquillitat
personal computer
ordinador
ordinador
phone box
cabina telefònica
cabina telefonica
piece of furniture
moble
mòble
pillow
coixí
coishin
pot
olla
ola
price
preu
prètz
put off (to)
ajornar
ajornar
radiocassette player
radiocasset
radiocaisheta
receipt
rebut
recebut
rent
lloguer
loguèr
residence hall
col·legi major
residéncia universitària
room
habitació
cramba
sale
venda
venta
service
servei
servici
share (to)
compartir
compartir
sheets
llençols
linçòs
shelf
prestatge
estatgèra
shop
botiga
botiga
stairs
escala
escala
station
estació
estacion
student residence
residència d'estudiants
ostau d'estudiants
supermarket
supermercat
supermercat
table
taula
taula
take a shower (to)
dutxar-se
dochar-se
telephone
telèfon
telefòn
television
televisió
television
the elderly
tercera edat
gent grana
tobacconist's
estanc
estanc
towel
tovallola
tovalhòla
train
tren
tren
tube
metro
mètro
wash (to)
rentar
lauar
washing machine
rentadora
lauadora
window
finestra
hièstra

Looking for accommodation

Buscar allotjament

Cercar lotjament

I am looking for
- accommodation
- information about flats to share
Busco
- allotjament
- informació de pisos compartits
Cerqui
- lotjament
- informacion d'apartaments compartits
I am interested in
- a student residence
- a hall residence
- a hotel
- a boarding house
- a room
- an apartment
- a shared flat
- a hostel
M'interessa
- una residència d'estudiants
- un col·legi major
- un hotel
- una pensió
- una habitació
- un apartament
- un pis compartit
- un alberg
M'estimi mès
- un ostau d'estudiants
- ua residéncia universitària
- un otèl
- ua pension
- ua cramba
- un apartament
- un apartament tà compartir
- ua aubèrja
I would like to share
- a flat included in the programme for the elderly
- an apartment with other students
Voldria compartir
- un pis del programa tercera edat
- un apartament amb altres estudiants
Voleria compartir
- un pis deth programa gent grana
- un apartament damb d'auti estudiants
I would like to lodge
- in a boarding house
- in a private flat
Em voldria allotjar
- en una pensió
- en un pis particular
Voleria alotjar-me
- en ua pension
- en un apartament
I would like to have a room with kitchen facilities
Voldria una habitació amb dret a cuina
Voleria ua cramba damb dret a codina
I would like the apartment to be
- near the metro
- near the campus
- near the university
Vull que l'apartament estigui
- a prop del metro
- al costat del campus
- a la vora de la universitat
Voi qu'er apartament sigue
- apròp deth mètro
- ath cant deth campus
- apròp dera universitat
I want the apartment to
- be easily accessible
- have natural light
- be furnished
- be in a quiet neighbourhood
Vull que l'apartament
- estigui ben comunicat
- tingui llum natural
- tingui mobles
- estigui en un barri tranquil
Voi qu'er apartament
- sigue ben comunicat
- age lum naturau
- age mòbles
- sigue en un barri tranquil

Furniture and fittings

Equipament

Equipament deth lotjament

How many rooms does this flat have?
Quantes habitacions té aquest pis?
Guaires crambes a aguest apartament?
Does it have a fully-equipped bathroom?
Té bany complet?
I a un banh complet?
Is the kitchen well fitted out?
Té la cuina ben equipada?
Era codina ei ben equipada?
Does it have a balcony?
Té balcó o terrassa?
I a balcon o terrassa?
How many square feet has it got?
Quants metres quadrats té?
Guairi mètres carrats a?
How many beds has it got?
Quants llits té?
Guairi lhets i a?
Is there
- a lift
- a fridge
- a washing machine
- a dishwasher
- an oven
- a microwave oven
- a television
- a radiocassette player
- a computer
- a telephone
- hot water
- a heating system
in the flat?
En aquest pis, hi ha
- ascensor?
- nevera?
- rentadora?
- rentaplats?
- forn?
- microones?
- televisió?
- radiocasset?
- ordinador?
- telèfon?
- aigua calenta?
- calefacció?
En aguest apartament, i a
- ascensor?
- gelèra?
- lauadora?
- lauavaishèra?
- horn?
- microondes?
- television?
- radiocaisheta?
- ordinador?
- telefòn?
- aigua cauda?
- cauhatge?
Does the kitchen work on
- natural gas?
- butane gas?
- electricity?
La cuina funciona amb
- gas natural?
- gas butà?
- electricitat?
Era codina foncione damb
- gas naturau?
- gas butan?
- electricitat?
Is/Are there
- dishes
- glasses
- cutlery
- pans
- saucepans
- casseroles
- pots
- grills
- a coffee maker
in the kitchen?
La cuina està equipada amb
- plats?
- gots?
- coberts?
- paelles?
- pots?
- cassoles?
- olles?
- graelles?
- cafetera?
Era codina ei equipada damb
- sèties?
- veires?
- cubèrts?
- padenes?
- pòts?
- caceròles?
- oles?
- grasilhes?
- cafetèra
Will one of the shelves in the fridge be for me?
Podré fer servir un prestatge de la nevera?
Poderè dispausar d'ua estatgèra dera gelèra?
Are there
- sheets
- blankets
- towels
- shelves and a table
in the room?
A l'habitació, hi trobaré
- llençols?
- flassades?
- tovalloles?
- taula i prestatges?
Ena cramba i a
- linçòs?
- hlatsades?
- tovalhòles?
- taula e estatgères?
Is there a pillow in the room?
A l'habitació, hi trobaré coixí?
I a quauque coishin ena cramba?

Economic conditions

Condicions econòmiques

Condicions economiques

How much does
- the apartment
- the room
- the flat
- the student residence
cost?

- L'apartament,
- L'habitació,
- El pis,
- La residència,
quin preu té?
Guaire còste
- er apartament?
- era cramba?
- eth pis?
- era residéncia?
Do I have to pay in advance?
He de pagar els mesos per endavant?
Me cau pagar es mesi per auança?
Do I need to pay a deposit?
He de deixar fiança?
Me cau deishar fidança?
What does this deposit cover?
Què cobreix la fiança?
Qué garantís era fidança?
I would like to pay the rent by direct debit
Voldria domiciliar el lloguer
Voleria domiciliar eth loguèr
Will you send me a bill?
Em farà un rebut?
Me haratz un recebut?
I will come to pay every month
Passaré cada mes a pagar
Passarè a pagar cada mes
I want to pay the first three months rent
Vull pagar els tres primers mesos de lloguer
Voi pagar es tres prumèrs mesi deth loguèr
I would like to postpone the rent payment
Voldria ajornar el pagament del lloguer
Voleria ajornar eth pagament deth loguèr
What are the advantages of the programme for the elderly?
El programa tercera edat, quins avantatges té?
Quini avantatges a eth programa gent grana?
Does the price include water, electricity and gas bills?
Aquest preu, inclou l'aigua, la llum i el gas?
Aguest prètz includís era aigua, era lum e eth gas?
Are there any other charges apart from the rent?
Hi ha alguna altra despesa de lloguer?
I a bèra auta despena mès sense compdar eth loguèr?
Does the rent for the room include the phone bill?
El lloguer de l'habitació, inclou les despeses de telèfon?
Eth loguèr dera cramba, includís es despenes de telefòn?
When could I pick up the keys?
Quan podria recollir les claus?
Quan pogui vier a cercar es claus?
Is the laundry included in the price?
Aquest preu inclou rentar la roba?
Aguest prètz includís eth servici de lauaria?
May I take two hot showers a day?
Em puc dutxar dos cops al dia amb aigua calenta?
Me pogui dochar dus còps ath dia damb aigua cauda?
I would like to extend my stay six more months
Vull allargar l'estada sis mesos més
Voi alongar era demorança sies mesi mès
May I extend the contract?
Puc allargar el contracte?
Pogui alongar eth contracte?
I want to leave
Vull marxar
Me'n voi anar
I would like to move to another flat
Voldria canviar de pis
Voleria cambiar d'apartament
I want a room in the centre of town
Vull una habitació més cèntrica
Voi ua cramba mès apròp deth centre
I would like a cheaper apartment
Voldria un apartament més econòmic
Voleria un apartament mès abarat
I want an apartment for two, with a telephone
Vull un apartament per a dues persones, amb telèfon
Voi un apartament entà dues persones, damb telefòn

Changing lodgings

Canviar de residència

Cambiar de residéncia

I would like to move to another flat
Voldria canviar de pis
Voleria cambiar d'apartament
I would like lodgings nearer
- the university
- the campus
- the train station
- the bus stop
- the centre
- the sea
Voldria un allotjament més proper
- a la universitat
- al campus de...
- a l'estació de tren
- a la parada d'autobusos
- al centre
- al mar
Voleria un lotjament mès apròp
- dera universitat
- deth campus de...
- dera estacion de tren
- dera parada d'autobús
- deth centre
- deth mar
I want a more economical flat
Vull un pis més barat
Voi un apartament mès abarat
I would like to share a flat with
- two other students
- another student
Voldria compartir un pis
- amb dos estudiants
- amb un altre estudiant
Voleria compartir apartament
- damb dus estudiants
- damb un aute estudiant
I would like
- a better-equipped flat
- a flat with more electric appliances
- a flat with more services
Voldria un pis
- que estigui en condicions
- amb més electrodomèstics
- amb més serveis
Voleria un apartament
- que sigue en condicions
- damb mès aparelhs electrodomestics
- damb mès servicis
I would like
- a more peaceful flat
- a less noisy flat
- a flat with more natural light
Voldria
- un pis amb més tranquil·litat
- un pis amb menys soroll
- un pis amb més llum
Voleria
- un apartament a on i age mès tranquillitat
- un apartament a on i age mens tapatge
- un apartament mès soleienc
What is the cheapest form of accommodation?
Quin és l'allotjament més barat?
Quin ei eth lotjament mès abarat?

Services and breakages

Serveis i avaries

Servicis e panes

Is there
- a laundry
- a dry cleaner's
- a chemist's
- a supermarket
- a baker's
- a tobacconist's
- a news stand
- a metro station
- a phone box
- a church
near the building?
A prop de l'edifici hi ha
- bugaderia?
- tintoreria?
- farmàcia?
- supermercat?
- forn de pa?
- un estanc?
- un quiosc?
- l'estació de metro?
- una cabina telefònica?
- una església?
I a
- lauaria
- tintureria
- farmàcia
- supermercat
- horn de pan
- un estanc
- un quiòsc
- ua estacion de mètro
- ua cabina telefonica
- ua glèisa
apròp dera bastissa?
Are there
- any shops
- any bus-stops
near the building?
A prop de l'edifici hi ha
- botigues?
- autobusos?
I a
- botigues
- autobusi
apròp dera bastissa?
Where is
- a bank?
- a chemist's?
- a bar?
- a bookshop?
- a phone box?
- a doctor?
On hi ha
- un banc?
- una farmàcia?
- un bar?
- una llibreria?
- un telèfon?
- un metge?
A on i a
- ua banca?
- ua farmàcia?
- un bar?
- ua libreria?
- un telefòn public?
- un mètge?

- My blinds are broken
- My fridge is broken
- My telephone is out of order
Se m'ha espatllat
- la persiana
- la nevera
- el telèfon
Se m'a espatlat
- era persiana
- era gelèra
- eth telefòn
Please, can you repair
- my boiler
- my shower
- the water tank
in the toilet
Em poden reparar
- l'escalfador,
- la dutxa,
- el dipòsit del vàter,
sisplau?
Me podetz apariar
- eth cauhader,
- era docha,
- era cistèrna deth servici,
se vos platz?

Signs

Rètols

Panèus

Lift
Ascensor
Ascensor
Reception
Consergeria
Recepcion
Entrance
Entrada
Entrada
Exit
Sortida
Gessuda
Car park
Aparcament
Parcatge
Keep the entrance clear
Deixeu entrar
Deishatz entrar
Keep the exit clear
Deixeu sortir
Deishatz gésser
Fire escape
Escala d'incendis
Escala d'incendis
Emergency exit (window)
Finestra de socors
Hièstra de secors
Emergency exit (door)
Porta d'emergència
Pòrta d'emergéncia
Caretaker's flat
Porteria
Porteria
The other door, please
Per l'altra porta, sisplau
Pera auta pòrta, se vos platz
Closed for holidays
Tancat per vacances
Barrat per vacances
Flat to rent
Pis per llogar
Apartament tà logar
Flats for sale
Venda de pisos
Venta d'apartaments
For sale
En venda
En venta
Please, close the door
Tanqueu la porta, sisplau
Barratz era pòrta, se vos platz
Summer timetable
Horari d'estiu
Orari d'ostiu