6. Languages

Idiomes

Idiòmes

academic credit
crèdit acadèmic
crèdit academic
Arabic
àrab
arab
Aranese
aranès
aranés
assess (to)
avaluar
avalorar
attendance
assistència
assisténcia
Basque
basc
basc
calendar
calendari
calendari
card (membership)
carnet
carnet
Castilian (Spanish)
castellà
castelhan
Catalan
català
catalan
certificate
certificat
certificat
Chinese
xinès
chinés
class
classe
classa
composition
redacció
redaccion
conversation
conversa
convèrsa
coordinator
coordinador, coordinadora
coordinador, coordinadora
correction
correcció
correccion
course
curs
cors
Danish
danès
danés
date
data
data
dictation
dictat
dictat
dossier
dossier
dossièr
Dutch
neerlandès
neerlandés
English
anglès
anglés
exam
examen
examen
exercise book
quadern d'exercicis
quadèrn d'exercicis
exercises
exercicis
exercicis
extensive
extensiu, extensiva
extensiu, extensiva
fail (to)
suspendre
suspéner
form
imprès
formulari
French
francès
francés
Galician
gallec
galhèc
German
alemany
alemand
Greek
grec
grèc
improve (to)
perfeccionar
perfeccionar
intensive
intensiu, intensiva
intensiu, intensiva
Italian
italià
italian
Japanese
japonès
japonés
language
idioma
idiòma
language
llengua
lengua
language lab
laboratori d'idiomes
laboratòri d'idiòmes
learn (to)
aprendre
apréner
lecture room
aula
sala
level
nivell
nivèu
lexicon
lèxic
lexic
make better (to)
millorar
mielhorar
mark, grade
nota
nòta
Norwegian
noruec
noroèc
notes
apunts
nòtes
pass (to)
aprovar
aprovar
payment
pagament
pagament
phonetics
fonètica
fonetica
Portuguese
portuguès
portugués
practise (to)
practicar
practicar
programme
programa
programa
pronunciation
pronunciació
prononciacion
registration
matrícula
matricula
Russian
rus
rus
secretariat
secretaria
secretariat
Self-Study Language Centre
centre d'autoaprenentatge
centre d'autoaprendissatge
Spanish
espanyol
espanhòu
speak (to)
parlar
parlar
Swedish
suec
suèc
teacher
professor, professora
professor, professora
test
prova
pròva
textbook
llibre de text
libre de tèxte
translation
traducció
traduccion
tutor
tutor, tutora
tutor tutora
understand (to)
entendre
compréner
vocabulary
vocabulari
vocabulari
write (to)
escriure
escríuer

Learning languages

Aprendre idiomes

Apréner idiòmes

I would like to study languages
Voldria estudiar idiomes
Voleria estudiar idiòmes
I would like to enrol for
- a German
- a Catalan
- a Spanish
course
Voldria matricular-me d'un curs
- d'alemany
- de català
- d'espanyol
Voleria matricular-me en un cors
- d'alemand
- de catalan
- d'espanhòu
I would like to do a... course for beginners
Voldria fer un curs inicial de...
Voleria hèr un cors elementau de...
I would like to improve my level of...
Voldria ampliar els meus coneixements de...
Voleria mielhorar es mies coneishences de...
I want to go on studying
Vull continuar estudiant...
Voi seguir estudiant...
I want to do a conversation course
Vull fer un curs de conversa
Voi hèr un cors de convèrsa
I would like to do an advanced course in
- writing
- speaking
Voldria fer un curs de perfeccionament
- escrit
- oral
Voleria hèr un cors de perfeccionament
- escrit
- orau
Do I have to take a placement test?
He de fer una prova de nivell?
Me cau hèr ua pròva de nivèu?
How many levels are there?
Quants nivells hi ha?
Guairi nivèus i a?
Are there any
- intensive
- long term
courses?
Hi ha cursos
- intensius?
- extensius?
I a corsi
- intensius?
- extensius?
I am preparing to enrol for level...
M'estic preparant per al nivell...
Estúdii entath nivèu...
I have done level... at my university
He fet el nivell... a la meva universitat
È hèt eth nivèu... ena mia universitat
I have a pretty good level
Tinc un bon nivell
È un bon nivèu
How many students are there
- per group?
- per class?
Quants alumnes hi ha
- per grup?
- per classe?
Guairi estudiants i a
- per grop?
- per classa?
Is there
- a self-study language centre?
- a language lab?
Hi ha
- centre d'autoaprenentatge de llengües?
- laboratori d'idiomes?
I a
- centre d'autoaprendissatge de lengües?
- laboratòri d'idiòmes?
Can I do a conversation exchange?
Puc fer intercanvi de conversa?
Pogui hèr escambi de convèrsa?
Are there any conversation exchange lists?
Hi ha algun fitxer d'intercanvi de conversa?
I a quauqua lista d'escambi de convèrsa?
May I speak to
- Mr...
- Mrs...
Puc parlar amb
- el professor...?
- la professora...?
Pogui parlar damb
- eth professor?
- era professora?
May I talk to
- my language tutor?
- my course coordinator?
Voldria parlar amb
- el tutor de llengua
- la coordinadora del curs
Voleria parlar damb
- eth tutor de lengua
- era coordinadora de cors
Please give me your telephone number
Doni'm el número de telèfon, sisplau
Datz-me eth numèro de telefòn, se vos platz

Timetable and calendar

Horaris i calendari

Oraris e calendari

I would like to see
- the timetable
- the calendar
Voldria veure
- els horaris
- el calendari
Voleria veir
- es oraris
- eth calendari
What times are there?
Quins horaris hi ha?
Quini oraris i a?
I would like
- the intensive course
- the long term course
- the summer course
calendar
Voldria el calendari
- dels cursos intensius
- dels cursos extensius
- dels cursos d'estiu
Voleria eth calendari
- des corsi intensius
- des corsi extensius
- des corsi d'ostiu
How many hours of classes are there per week?
Quantes hores de classe hi ha a la setmana?
Guaires ores de classa i a per setmana?
How many hours are there in a course?
De quantes hores són els cursos?
De guaires ores son es corsi?
I want to do an intensive
- English
- Italian
course
Vull fer un curs intensiu
- d'anglès
- d'italià
Voi hèr un cors intensiu
- d'anglés
- d'italian
I want to do
- a three hour a week course
- a two hour a day course
Vull fer un curs
- intensiu de tres hores setmanals
- de dues hores diàries
Voi hèr un cors de
- tres ores setmanaus
- dues ores diàries
Please, could you give me
- the morning
- the lunch-time
- the afternoon
- the evening
course timetable
Voldria l'horari dels cursos
- del matí
- del migdia
- de la tarda
- del vespre
Voleria er orari des corsi
- deth maitin
- deth meddia
- dera tarde
- deth vèspe
May I change group?
Puc canviar de grup?
Pogui cambiar de grop?
The timetable doesn't suit me. Are there any other groups?
L'horari no em va bé. Hi ha algun altre grup?
Aguest orari non me conven. I a quauque aute grop?

- Mornings
- Afternoons
- Evenings
are better for me
Em va més bé
- al matí
- a la tarda
- al vespre
M'estimi mès
- ath maitin
- ena tarde
- ath vèspe

Classrooms and Departments

Aules i departaments

Sales e departaments

What classroom do I have to go to?
A quina aula he d'anar?
Entà quina sala me cau anar?
How can I get to classroom...?
Com puc anar a l'aula...?
Com pogui anar entara sala...?
Where is the classroom for level ...?
On és l'aula del nivell...?
A on ei era sala deth nivèu...?
Where is the Catalan Language Service, please?
On són els Serveis Lingüístics, sisplau?
A on son es Servicis Lingüistics, se vos platz?
Where is the Language School, please?
On és l'Escola d'Idiomes, sisplau?
A on ei era Escòla d'Idiòmes, se vos platz?
Where is
- the Hispanic
- the English
- the Classics
- the German
Philology Department?
On és el Departament de Filologia
- Hispànica?
- Anglesa?
- Clàssica?
- Germànica?
A on ei eth Departament de Filologia
- Ispanica?
- Anglesa?
- Classica?
- Germanica?
How can I get to the... Department?
Com es va al Departament de...?
Coma se va entath Departament de...?
Is there
- a self-study language centre?
- a language lab?
Hi ha
- centre d'autoaprenentatge?
- laboratori d'idiomes?
I a
- centre d'autoaprendissatge?
- laboratòri d'idiòmes?
How can I get to
- the Self-study Language Centre?
- the language lab?
Com es va
- al centre d'autoaprenentatge?
- al laboratori d'idiomes?
Coma pogui anar entath
- centre d'autoaprendissatge?
- laboratòri d'idiòmes?

Exams, Credits and Certificates

Exàmens, crèdits i certificats

Examens, crèdits e certificats

Is there a final examination?
Hi ha examen final?
I a examen finau?
Will a final mark be given?
La nota final s'especificarà?
S'especificarà era nòta finau?
How many credits are given for this course?
Aquest curs, a quants crèdits equival?
Aguest cors, a guairi crèdits equivau?
I need
- a certificate with my final mark
- a certificate of attendance
Necessito
- un certificat amb la nota final
- un certificat d'assistència
Me cau
- un certificat damb era nòta finau
- un certificat d'assisténcia
Could you please send the certificate
- to my home address?
- to my university?
Em poden enviar el certificat
- a la meva adreça?
- a la meva universitat?
Me pòden enviar eth certificat
- entara mia adreça?
- entara mia universitat?

Fees

Preus

Prètzi

How much is the course?
Quin preu té el curs?
Guaire còste eth cors?
Are the courses free for exchange students?
Per als estudiants d'intercanvi, els cursos són gratuïts?
Son de franc es corsi entàs estudiants d'escambi?
Can I get a discount
- for being an exchange teacher?
- for being an exchange student?
Tinc algun descompte
- com a professor d'intercanvi?
- com a estudiant d'intercanvi?
È quauque descompde
- coma professor d'escambi?
- coma estudiant d'escambi?
What other advantages have I got?
Quins altres avantatges tinc?
Quini d'auti avantatges è?
May I pay the registration in two payments?
Puc pagar la matrícula en dos terminis?
Pogui pagar era matricula en dus còps?
How much is the registration form?
Quant val l'imprès de matrícula?
Guaire còste eth formulari de matricula?
Is there anything else to pay?
S'ha de pagar alguna altra cosa?
Cau pagar quauquarren mès?
Where should I go to pay?
On he d'anar a pagar?
A on m'ac cau anar a pagar?
Can I pay through my bank account?
Puc domiciliar el pagament?
Pogui domiciliar eth pagament?
What should I bring in order to make the payment?
Què he de portar per pagar?
Qué me cau portar entà pagar?
In order to pay, do I have to bring
- my passport
- my grant confirmation letter
- my card
for the payment?
Per pagar, he de portar
- el passaport?
- la carta de la beca?
- el carnet?
Cau que pòrta
- eth passapòrt
- era carta dera bèca
- eth carnet
en moment de pagar?
How much are
- corrections?
- translations?
A quin preu són
- les correccions?
- les traduccions?
Guaire còsten
- es correccions?
- es revirades?
How much is
- the mathematics
- the physics
- the biology
vocabulary list?
Quant val el vocabulari
- de matemàtiques?
- de física?
- de biologia?
Guaire còste eth vocabulari
- de matematiques?
- de fisica?
- de biologia?
How much do the
- exercises
- notes
cost?
Quant valen
- els exercicis?
- els apunts?
Guaire còsten
- es exercicis?
- es nòtes de cors?
How much is
- the dossier?
- the textbook?
- the exercise book?
Quant val
- el dossier?
- el llibre de text?
- el quadern d'exercicis?
Guaire còste
- eth dossièr?
- eth libre de tèxte?
- eth quadèrn d'exercicis?
How much is
- the correction of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
- the translation of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
Quant val
- la correcció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
- la traducció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
Guaire còste
- era correccion
d'aguesta plana?
d'aguest trabalh?
d'aguest document?
d'aguesta tèsi?
d'aguesta carta?
- era traduccion
d'aguesta plana?
d'aguest trabalh?
d'aguest document?
d'aguesta tèsi?
d'aguesta carta?

Linguistic services

Serveis lingüístics

Servicis linguistics

Is there
- a correction
- a translation
service?
Hi ha servei de
- correcció?
- traducció?
I a servici de
- correccion?
- traduccion?
How does
- the correction
- the translation
service work?
Com funciona el servei
- de correccions?
- de traduccions?
Coma foncione eth servici
- de correccion?
- de traduccion?
I would like
- to see
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
- to buy
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
glossaries
Voldria
- veure vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
- comprar vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
Voleria
- guardar vocabularis de
biologia
fisica
matematiques
quimica
dret
- crompar vocabularis de
biologia
fisica
matematiques
quimica
dret
I would like to make a consultation about terms
Voldria fer una consulta terminològica
Voleria hèr ua consulta terminologica

Signs

Rètols

Panèus

Timetable
Horari
Orari
Summer timetable
Horari d'estiu
Orari d'ostiu
Open from 9 to 12
Obert de 9 (nou) a 12 (dotze)
Dubèrt de 9 (nau) a 12 (dotze)
Closed
Tancat
Barrat
Back soon
Tornem de seguida
Tornam lèu
Registration has already begun
Matrícula oberta
Matriculacion dubèrta
Classroom 2
Aula 2 (dos)
Sala 2 (dus)