8. Photocopy service

Servei de fotocòpies

Fotocòpies

bind (to)
enquadernar
religar
block up (to)
encallar
encalhar
break (to)
espatllar
espatlar
card (business card)
targeta
tarja
card (identity)
carnet
carnet
card (light cardboard)
cartolina
carton
change
canvi
cambi
change money (to)
descanviar
cambiar moneda
chapter
capítol
capítol
collect (to)
recollir
recuélher
coloured paper
paper de colors
papèr de colors
copy
còpia
còpia
copy (to)
copiar
copiar
dark
fosc, fosca
escur, escura
document
document
document
dossier
dossier
dossièr
essay
treball
trabalh
exercise
exercici
exercici
extend (to), enlarge (to)
ampliar
agranir
form
imprès
formulari
illegible
il·legible
illegible
index
índex
indèx
instruction
instrucció
instruccion
laminate (to)
plastificar
plastificar
laminated covers
tapes plastificades
cubèrtes plastificades
lesson
lliçó
leçon
light (colour)
clar, clara
clar, clara
machine
màquina
maquina
map
mapa
mapa
map
plànol
plan
notes
apunts
nòtes
original
original
originau
page
pàgina
plana
photocopier
fotocopiadora
fotocopiadora
photocopy
fotocòpia
fotocòpia
photocopy service
reprografia
reprografia
reduce (to)
reduir
redusir
season ticket
abonament
abonament
self-service
autoservei
autoservici
sheet of paper
full
huelha
side
cara
cara
spine
llom
cant
spiral
espiral
espirau
staple (to)
grapar
grapar
text
text
tèxte
thesis
tesi
tèsi
urgent
urgent
urgent

Making photocopies

Fer fotocòpies

Fotocòpies

I would like you to do some photocopies for me
Voldria que em fessin fotocòpies
Voleria que me héssetz fotocòpies
Please make two copies of each original
Faci'm dues còpies de cada original, sisplau
Hètz-me dues còpies de cada originau, se vos platz
I would like a photocopy of
- this chapter
- this sheet of paper
- this card
- this form
- this index
- this lesson
- this page
Vull una fotocòpia
- d'aquest capítol
- d'aquest full
- d'aquest carnet
- d'aquest imprès
- d'aquest índex
- d'aquesta lliçó
- d'aquesta pàgina
Voi ua fotocòpia
- d'aguest capítol
- d'aguesta huelha
- d'aguest carnet
- d'aguest formulari
- d'aguest indèx
- d'aguesta leçon
- d'aguesta plana
I need some photocopies from
- page... to page...
- chapter... to chapter...
Voldria fotocopiar
- de la pàgina... a la pàgina...
- del capítol... al capítol...
Voleria fotocopiar
- dera plana... enquiara plana...
- deth capítol... enquiath capítol...
I would like a 20 % enlargement
Voldria una ampliació del 20 % (vint per cent)
Voleria un agrandiment deth 20% (vint per cent)
I would like a 50 % reduction
Voldria una reducció del 50 % (cinquanta per cent)
Voleria ua reduccion deth 50% (cinquanta per cent)
Could you enlarge this text, please?
Em pot ampliar aquest text, sisplau?
Me podetz agranir aguest tèxte, se vos platz?
Could you reduce this plan, please?
Em pot reduir aquest plànol, sisplau?
Me pòt redusir aguest plan, se vos platz?
I would like to photocopy some passport-size photographs
Voldria fer fotocòpies de fotografies de carnet
Voleria hèr fotocòpies de fotografies de carnet
I would like a colour photocopy
Voldria una fotocòpia en color
Voleria ua fotocòpia en color
Do you do photocopies
- on coloured paper?
- on card?
Fan fotocòpies
- en paper de colors?
- en cartolina?
Hètz fotocòpies
- en papèr de colors?
- en carton?
What colour
- paper
- card
do you have?
Quins colors
- de paper hi ha?
- de cartolina tenen?
Quini colors
- auetz de papèr?
- auetz de carton?
This photocopy hasn't come out very well
Aquesta fotocòpia no ha sortit gaire bé
Aguesta fotocòpia non a gessut guaire ben
This sheet of paper is illegible
Aquest full és il·legible
Aguesta huelha ei illegibla
Could you please do this photocopy for me again?
Em pot repetir aquesta fotocòpia, sisplau?
Me pòt tornar a hèr aguesta fotocòpia, se vos platz?
I would like to have these two sheets of paper
- copied on both sides
- stapled
- reduced
- enlarged
Voldria aquests dos fulls
- a doble cara
- grapats
- reduïts
- ampliats
Voleria aguestes dues huelhes
- a dobla cara
- grapades
- redusides
- agranides
I would like Professor X's notes
Voldria els apunts del professor...
Voleria es nòtes de cors deth professor...
I would like Professor X's dossier
Voldria el dossier de la professora...
Voleria eth dossièr dera professora...

Binding

Enquadernar

Religar

I would like to have
- this essay
- this thesis
- these notes
- these documents
- these maps
bound
Voldria enquadernar
- aquest treball
- aquesta tesi
- aquests apunts
- aquests documents
- aquests plànols
Voleria religar
- aguest trabalh
- aguesta tèsi
- aguestes nòtes
- aguesti documents
- aguesti plans
Could you spiral-bind this essay?
Voldria posar espiral en aquest treball
Voleria religar aguest trabalh damb ua espirau
I would like to have
- this document
- this card
- this map
laminated
Voldria plastificar
- aquest document
- aquest carnet
- aquest mapa
Voleria plastificar
- aguest document
- aguest carnet
- aguest mapa
I would like
- brown
- grey
- light blue
- yellow
- light green
- light pink
covers
Voldria les tapes de color
- marró
- gris
- blau cel
- groc
- verd clar
- rosa pàl·lid
Voleria es cubèrtes de color
- marron
- gris
- blu cèu
- auriò
- verd clar
- ròsa palle
I would like the spine
- in red
- in black
- in dark green
Voldria el llom de color
- vermell
- negre
- verd fosc
Voleria eth cant de color
- vermelh
- nere
- verd escur
I would like
- plastic
- card
covers
Voldria unes tapes de
- plàstic
- cartolina
Voleria ues cubèrtes de
- plastic
- carton

Prices

Preus

Prètzi

How much is each copy?
Quant val cada còpia?
Guaire còste cada còpia?
How much are these copies?
Quant valen aquestes còpies?
Guaire còsten aguestes còpies?
Are there any discounts?
Hi ha descomptes?
I a descompdes?
Is there a discount for regular orders?
Hi ha abonaments?
I a abonaments?
How much will it be?
Quant valdrà?
Guaire costarà?
Will it cost more than... euros?
Valdrà més de... euros?
Costarà mès de... èuros?
How much does
- laminating this card
- binding this essay
cost?
Quant val
- plastificar aquest carnet?
- enquadernar aquest treball?
Guaire còste
- plastificar aguest carnet?
- religar aguest trabalh?
How much are
- these notes?
- these exercises?
Quant valen
- aquests apunts?
- aquests exercicis?
Guaire còsten
- aguestes nòtes de cors?
- aguesti exercicis?

Time limits

Terminis

Tèrmes

When can I come to pick it up?
Quan puc passar a recollir-ho?
Quan pogui passar a recuelhe'c?
When will these copies be done?
Quan estaran aquestes còpies?
Quan seràn hètes aguestes còpies?
I need it now
Ho necessito per ara mateix
Ac è de besonh entà ara madeish
Could you please make these copies today?
Em podrien fer aquestes còpies per avui?
Me poderien hèr aguestes còpies entà aué?
I will come back
- in a while
- later
- this afternoon
- tomorrow morning
Passaré
- d'aquí a una estona
- més tard
- aquesta tarda
- demà al matí
Passarè
- d'ací a ua estona
- mès tard
- aguesta tarde
- deman ath maitin
It is very urgent
És molt urgent
Qu'ei fòrça urgent

Photocopy self-service

Autoservei de fotocòpies

Autoservici de fotocòpies

How does the photocopier work?
Com funciona la fotocopiadora?
Coma foncione era fotocopiadora?
Could you please give me change?
Em pot descanviar, sisplau?
Me podetz cambiar moneda, se vos platz?
Do you have change for the photocopier?
Té canvi per a la fotocopiadora?
Auetz cambi entara fotocopiadora?
I need two one euro coins
Necessito 2 (dues) monedes d'1 (un) euro
Me cau 2 (dues) monedes d'1 (un) èuro
Are these coins valid for the photocopier?
Aquestes monedes van bé per a la fotocopiadora?
Me servissen aguestes monedes entara fotocopiadora?
Does the machine give change?
La màquina, torna canvi?
Torne cambi era maquina?
Do you have cards for the photocopier?
Tenen targetes per a la fotocopiadora?
Auetz targes entara fotocopiadora?
Are these cards valid for anything else?
Aquestes targetes serveixen per a alguna altra cosa?
Aguestes targes servissen entà quauquarren mès?
How many photocopies can I make with one card?
Quantes fotocòpies puc fer amb una targeta?
Guaires fotocòpies pogui hèr damb ua tarja?
Can I programme the photocopier?
Puc programar la fotocopiadora?
Pogui programar era fotocopiadora?
I don't understand the instructions
No entenc les instruccions
Non compreni es instruccions
Could you please help me?
Em pot ajudar, sisplau?
Me podetz ajudar, se vos platz?
The copies come out
- too light
- too dark
Les còpies queden
- massa clares
- massa fosques
Es còpies gessen
- massa clares
- massa escures
The photocopier
- doesn't work
- is broken
- is blocked up
La fotocopiadora
- no funciona
- s'ha espatllat
- s'ha encallat
Era fotocopiadora
- non foncione
- s'a espatlat
- s'a encalhat
The photocopier
- doesn't take my money
- doesn't accept the card
- doesn't return the coin
- doesn't return the card
La fotocopiadora
- em retorna la moneda
- no accepta la targeta
- s'ha quedat la moneda
- s'ha quedat la targeta
Era fotocopiadora
- me torne era moneda
- non accèpte era tarja
- non m'a tornat era moneda
- non m'a tornat era tarja

Signs at the photocopier

Rètols de les fotocopiadores

Instruccions des fotocopiadores

To use the photocopier, key in your number and introduce your card or your coins
Posi el seu número clau, targeta de facturació o moneda per fer servir la fotocopiadora
Entratz eth vòste numèro clau, era tarja de facturacion o monedes entà hèr a servir era fotocopiadora
This machine gives change
Aquesta màquina torna canvi
Aguesta maquina càmbie monedes
It works with... euro coins
Funciona amb monedes de...
Foncione damb monedes de...
Paper supply
Subministrament de paper
Aprovediment de papèr
Copy exit
Sortida de còpies
Gessuda des còpies
Reduce
Reduir
Redusir
Enlarge
Ampliar
Agranir
Double-sided copy
Còpia a doble cara
Còpia a dobla cara
Book mode
Mode de llibres
Mòde de libres
Copy quality
Qualitat de còpia
Qualitat dera còpia
For any difficulties, phone...
Per a incidències, telèfon...
Entàs incidéncies, telefonatz entath...