9. Computer science

Informàtica

Informatica

alphabetical order
ordre alfabètic
orde alfabetic
antivirus
antivirus
antivirus
bold
negreta
letra grassa
CD-ROM
CD-ROM (ce de rom)
CD-ROM (ce de ròm)
code
codi
còdi
computer
ordinador
ordinador
connect (to)
connectar
connectar
connection
connexió
connexion
copy (to)
copiar
copiar
database
base de dades
basa de dades
delete (to)
esborrar
esfaçar
disconnect (to)
desconnectar
desconnectar
disk drive
disquetera
lector de disquet
document
document
document
E-mail
correu electrònic
corrèu electronic
E-mail address
adreça electrònica
adreça electronica
edit (to)
editar
editar
file
fitxer, arxiu
fichèr, archiu
file (to)
arxivar
archivar
floppy disk
disquet
disquet
format (to)
formatar
formatar
graphic
gràfica
grafic
hard disk
disc dur
disc dur
instructor
monitor, monitora
monitor, monitora
key
tecla
tecla
keyboard
teclat
teclat
laser
làser
làser
letter
lletra
letra
memory
memòria
memòria
monitor
monitor
monitor
mouse
ratolí
arrat
network
xarxa
hilat
print (to)
imprimir
imprimir
printer
impressora
impressora
programme
programa
programa
screen
pantalla
pantalha
search (to)
buscar
cercar
sheet of paper
full
huelha
shut down (to), close (to)
tancar
amortar
start up (to)
engegar
méter en marcha
tabulator
tabulador
tabulador
underline (to)
subratllar
soslinhar
virus
virus
virus
wire
cable
cable

Computer courses

Cursos d'informàtica

Corsi d'informatica

Will
- the Economics
- the Physics
- the Law
School card do?
Em serveix el carnet de la Facultat
- d'Econòmiques?
- de Física?
- de Dret?
Servís eth carnet dera Facultat
- d'Economiques?
- de Fisica?
- de Dret?
What should I bring in order to have a card?
Què he de portar per fer-me el carnet?
Qué me cau portar entà hèr-me eth carnet?
Do I have to apply for a card?
M'he de fer algun carnet?
M'è de hèr quauque carnet?
Are there discounts for exchange students?
Hi ha algun descompte per als estudiants d'intercanvi?
I a descompdes entàs estudiants d'escambi?
I would like to know how much the computer courses cost
Voldria saber el preu dels cursos d'informàtica
Voleria saber eth prètz des corsi d'informatica
Are any
- certificates
- credits
given at the end of the course?
En acabar, donen algun
- certificat?
- crèdit?
Ara fin deth cors, dan quauque
- certificat?
- crèdit?
Do I have to do any kind of test?
He de fer alguna prova?
Me cau hèr quauqua pròva?
I would like to know what the computer course levels are
Voldria saber el nivell dels cursos d'informàtica
Voleria saber eth nivèu des corsi d'informatica
I want to know the computer course
- timetables
- syllabus
- contents
Vull saber
- l'horari
- el programa
- el contingut
dels cursos d'informàtica
Voi saber
- er orari
- eth programa
- eth contengut
des corsi d'informatica
I would like to know the computer course timetables
Voldria saber el calendari dels cursos d'informàtica
Voleria saber eth calendari des corsi d'informatica
I would like to do a basic computing course
Voldria un curs d'informàtica bàsica
Voleria hèr un cors d'informatica elementau
What computer courses are available?
Quins cursos d'informàtica organitzen?
Quini corsi d'informatica organizatz?

The computer classroom

Aula d'informàtica

Sala d'informatica

Could you let me have a diskette, please?
Em pot deixar un disquet, sisplau?
Me podetz deishar un disquet, se vos platz?
Where is the computer classroom?
On és l'aula d'informàtica?
A on ei era sala d'informatica?
Where can I find
- the instructor?
- the instructor?
On puc trobar
- el monitor?
- la monitora?
A on pogui trobar
- ath monitor?
- ara monitora?
What classrooms may I use?
Quines aules puc fer servir?
Quines sales pogui hèr a servir?
What computer may I use?
Quin ordinador puc fer servir?
Quin ordinador pogui hèr a servir?
Are there any screens in colour?
Hi ha pantalla de color?
I a pantalhes en color?
I need
- a mouse,
- a keyboard,
please
Necessito
- un ratolí,
- un teclat,
sisplau
È de besonh
- un arrat,
- un teclat,
se vos platz
What software is available?
Quins processadors de textos tenen?
Quini processadors de tèxtes auetz?
I can't understand the instructions
No sé interpretar les ordres
Non sabi interpretar cap es ordes
How can I
- make bold letters?
- underline?
- make graphics?
- order alphabetically?
Com puc fer
- negretes?
- subratllat?
- un gràfic?
- un ordre alfabètic?
Com pogui hèr
- es letres grasses?
- entà soslinhar?
- un grafic?
- un orde alfabetic?
Could you please help me?
Em pot ajudar, sisplau?
Me podetz ajudar, se vos platz?
Please, explain it to me more slowly
Expliqui-m'ho més a poc a poc, sisplau
Explicatz-m'ac mès a pòga pòc, se vos platz
What is the RAM memory of this computer?
Quanta memòria té aquest ordinador?
Quina capacitat de memòria a aguest ordinador?
I would like to see this CD-ROM
Voldria veure aquest CD-ROM (ce de rom)
Voleria veir aguest CD-ROM (ce de ròm)
Do I have to pay a supplementary fee?
He de pagar alguna quota suplementària?
Me cau pagar quauqua quòta de mès?
Are these diskettes
- high density?
- double density?
- formatted?
Aquests disquets,
- són d'alta densitat?
- són de doble densitat?
- estan formatats?
Aguesti disquets,
- son de nauta densitat?
- son de dobla densitat?
- son formatats?
My diskette doesn't work
El meu disquet no funciona
Eth mèn disquet non foncione
Where can I buy diskettes?
On puc comprar disquets?
A on pogui crompar disquets?
I would like to learn how to
- make a database
- make graphics
- copy
- change the type of letter
Voldria aprendre
- a fer una base de dades
- a fer gràfics
- a copiar
- a canviar de lletra
Voleria apréner
- a hèr ua basa de dades
- a hèr grafics
- a copiar
- a cambiar de letra
May I learn... language?
Puc aprendre llenguatge...?
Pogui apréner lenguatge...?
I am looking for
- a document
- a programme
- a file
Busco un
- document
- programa
- arxiu
Cerqui un
- document
- programa
- archiu
I would like to
- delete
- edit
a document
Voldria
- esborrar
- editar
un document
Voleria
- esfaçar
- editar
un document
When I finish, do I have to
- leave the computer on?
- switch the computer off?
Quan acabi, he de deixar l'ordinador
- engegat?
- apagat?
Quan acaba, è de deishar er ordinador
- connectat?
- amortat?
May I save the document on the hard disk?
Puc arxivar el document al disc dur?
Pogui sauvar eth document en disc dur?
Are you connected to
- other universities?
- Internet?
Hi ha connexió amb
- altres universitats?
- Internet?
I a connexion
- damb d'autes universitats?
- d'Internèt?
Can I connect to Internet?
Puc connectar-me a Internet?
Me pogui connectar en Internèt?
I would like to have an E-mail address
Voldria tenir una adreça de correu electrònic
Voleria auer ua adreça de corrèu electronic

Printing

Imprimir

Imprimir

The printer doesn't print graphics
La impressora no imprimeix els gràfics
Era impressora non imprimís es grafics
The printer is broken
La impressora no funciona
Era impressora non foncione
The printer is broken
S'ha espatllat la impressora
S'a espatlat era impressora
Have you got any recycled paper?
Té paper reciclat?
Auetz papèr reciclat?
Please could you give me
- a sheet of paper?
- some sheets of paper?
Em pot donar
- un full de paper,
- uns quants fulls de paper,
sisplau?
Me podetz dar
- ua huelha de papèr,
- quauques huelhes de papèr,
se vos platz?
We have run out of paper
S'ha acabat el paper
Eth papèr s'ei acabat
Where can I find some paper for the printer?
On puc trobar paper per imprimir?
A on pogui trobar papèr entà imprimir?
I would like
- bigger
- smaller
letters
Voldria una lletra de mida
- més gran
- més petita
Voleria ua letra de mida
- mès gròssa
- mès petita
Can I choose the type of letter?
Puc triar el tipus de lletra?
Pogui trigar eth tipe de letra?
Is there
- a laser printer?
- a colour printer?
Hi ha impressora
- làser?
- en color?
I a impressora
- làser?
- en color?
How does the printer work?
Com funciona la impressora?
Coma foncione era impressora?
Can I print these files?
Puc imprimir aquests arxius?
Pogui imprimir aguesti archius?
I would like to use the printer
Voldria fer servir la impressora
Voleria hèr a servir era impressora

Signs

Rètols

Panèus

Instructors room
Aula de monitors
Sala de monitors
Use of the Internet is solely for educational purposes
L'ús d'Internet està restringit a finalitats vinculades amb la docència
Er us d'Internèt ei limitat a finalitats estacades damb era docéncia
Games are not allowed
No es poden fer servir jocs
Non se pòt hèr a servir jòcs
Do not move computers or printers around
No canvieu de lloc ni els ordinadors ni les impressores
Non cambietz es ordinadors ne es impressores de lòc
Do not save your documents on the hard disk. The files are deleted periodically
No guardeu fitxers al disc dur. Periòdicament es netegen
Non sauvetz fichèrs en disc dur. Periodicament se netegen
Insert your diskette and load the antivirus
Passeu els vostres disquets per l'antivirus
Passatz es vòsti disquets per antivirus
Food and drinks are not allowed in this room
No es poden entrar ni begudes ni menjar a la sala
Non se pòt entrar begudes ne minjar ena sala
No smoking
No fumeu
Non humetz