10. Oficina bancària

At the bank agency

10.1 Obrir un compte  10.2 Canviar divises  10.3 Gestions bancàries  10.4 Horaris  10.5 Incidències  10.6 Rètols  
 
agència
agency
aval
guarantee
banc
bank
bestreta
advance
bitllet
note
savings bank
cancel·lar
cancel (to)
canvi
exchange
canviar
change (to)
cobrar
charge (to)
comissió
commission
comprovant
receipt
diners
money
manager
divisa
dòlar
dollar
estalvi
saving
estalviar
save (to)
extracte
statement
finestreta
window
signature
firmar
import
amount
impost
tax
deposit
ingressar
credit (to)
interès
interest
lletra
bankbook
lliura
pound
moneda
coin
multa
fine
número secret
PIN number
pagament
payment
pagar
pay (to)
pes
peso
pestell
bolt
loan
quantitat
quantity
rebut
bill
reintegrament
withdrawal
saldo
balance
signar
sign (to)
sobre
envelope
sucursal
branch
taló barrat
crossed cheque
talonari
chequebook
targeta
card
taulell
desk
taxa
rate
termini
instalment
transferència
transfer
treure
draw (to)

Obrir un compte

Opening an account

Voldria sol·licitar
- una targeta de crèdit
- una targeta moneder
I would like to apply for
- a credit card
- a cash card
Què necessito per obrir
- un compte?
- una llibreta?
What do I need in order to open
- an account?
- a savings account?

Canviar divises

Changing foreign currency

Voldria canviar
- dòlars
- lliures
I would like to change
- dollars
- pounds
Té monedes
- de 5 (cinc)
- de 10 (deu)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
cèntims?
Do you have
- 5 cent
- 10 cent
- 20 cent
- 50 cent
coins?
Té bitllets
- de 5 (cinc)
- de 10 (deu)
- de 20 (vint)
- de 50 (cinquanta)
euros?
Do you have
- 5 euro
- 10 euro
- 20 euro
- 50 euro
notes?
A quant es canvia
- el dòlar?
- la lliura?
What is the exchange rate for
- the dollar?
- the pound?

Gestions bancàries

Financial transactions

I am expecting
- a transfer
- a refund
- an advance payment
El número
- de la llibreta
- del compte
és el...
My
- savings account
- account
number is...
Voldria
- un crèdit
- una bestreta
I would like
- a bank loan
- an advance
Vull domiciliar el pagament
- del lloguer
- del rebut de la llum
- del rebut de l'aigua
- del telèfon
I want to pay
- the rent
- the electricity bill
- the water bill
- the telephone bill
by direct debit
Vull fer un ingrés
- al compte
- a la llibreta
número...
I want to pay into my
- account
- savings account
number...
Vull cancel·lar
- aquesta llibreta
- aquest compte
- aquesta targeta
I want to cancel
- this savings book
- this account
- this card
Voldria un taló
- al portador
- nominatiu
- barrat
- conformat
Necessito
- conformar
- registrar
la meva firma
I need
- to certify
- to register
my signature

Horaris

Business hours

Fins a quina hora fan
- ingressos?
- pagaments?
Until what time can
- deposits
- payments
be made?

Incidències

Incidents

La banda magnètica de la targeta
- s'ha ratllat
- s'ha esborrat
The magnetic strip on the card
- is scratched
- has been erased
M'han pres
- la llibreta
- la targeta
My
- savings book
- credit card
has been stolen

Rètols

Signs

Sobres
Envelopes
Número secret
PIN number
Continuar
Continue
Corregir
Correct
Cancel·lar
Cancel
Ingressar sense
- llibreta
- targeta
Benvingut
Welcome
Bitllets
Notes
Caixa
Cash desk
Document
Document
Llibreta
Savings book
Canvi
Exchange
Horari
Business hours
Informació
Information
Despatx
- del director
- de la directora