11. Self-study language centre

Centre d'autoaprenentatge d'idiomes

 
advisor
book
llibre
book (to)
reservar
bookcase
prestatgeria
card
fitxa
cassette
CD-ROM
composition
redacció
computer
ordinador
conversation
conversa
correction
correcció
currículum
dictation
dictat
dictionary
diccionari
exam
examen
exchange
intercanvi
exercise
exercici
grammar
gramàtica
headphones
auriculars
keyboard
teclat
level
nivell
loans
préstec
magazine
revista
mock exam
model d'examen
morphosyntax
morfosintaxi
newspaper
diari
practise (to)
practicar
press
premsa
printer
impressora
screen
pantalla
shelf
prestatge
spelling
ortografia
tape-recorder
casset
test
prova
text
text
tray, rack
safata
video
vídeo
video tape

Self-study language centre resources

Recursos del centre d'autoaprenentatge

May I use
- the video?
- the tape-recorder?
- the computer?
- the CD-ROM?
Puc fer servir
- el vídeo?
- el casset?
- l'ordinador?
- el CD-ROM? (ce de rom)
Are there any instructions for using
- the video?
- the CD-ROM?
- the tape-recorder?
Hi ha instruccions per fer servir
- el vídeo?
- el CD-ROM? (ce de rom)
- el casset?

- Can I ask the advisor
- Can I ask the advisor
some questions?
Puc fer consultes
- a l'assessor?
- a l'assessora?

Use of the Self-Study Language Centre

Ús del centre d'autoaprenentatge

I would like some material for
- Catalan
- French
- English
beginners
Voldria materials de nivell inicial
- de català
- de francès
- d'anglès
Where can I find some
- topics for compositions?
- topics for conversations?
On puc trobar
- temes de redacció?
- temes de conversa?
Have you got any manuals
- on composition?
- on grammar?
- on correspondence?
Tenen algun manual de
- redacció?
- gramàtica?
- correspondència?
I would like to revise
- spelling rules
- morphological rules
- syntax rules
- lexical rules
Vull repassar temes
- d'ortografia
- de morfologia
- de sintaxi
- de lèxic
I would like to read
- a newspaper
- a magazine
- a book
Vull llegir
- un diari
- una revista
- un llibre
I would like to prepare
- a... exam
- a... test
Voldria preparar
- un examen de...
- una prova de...
I would like to work with
- the computer
- the tape-recorder
- the video
Voldria treballar amb
- l'ordinador
- el casset
- el vídeo
I would like to do a dictation
- for beginners
- at intermediate level
- at advanced level
Voldria fer un dictat
- de nivell elemental
- de nivell mitjà
- de nivell avançat
Where should I leave
- the card
- the cassette
- the video tape
- the headphones
when I have finished?
Quan acabi, on he de deixar
- la fitxa?
- la cinta?
- el vídeo?
- els auriculars?

Opening hours

Horari

Loans

Préstec

Can I borrow
- this book?
- this magazine?
- this video tape?
- this exam?
Em puc emportar
- aquest llibre?
- aquesta revista?
- aquest vídeo?
- aquest examen?

Signs

Rètols

Notices
Anuncis
Languages
Llengües
Levels
Nivells
Recycled paper
Paper reciclat
Timetable
Horari