11. Self-study language centre

Centre d'autoaprenentatge d'idiomes

Centre d'autoaprendissatge d'idiòmes

 
book
llibre
libre
book (to)
reservar
reservar
bookcase
prestatgeria
estatgères
card
fitxa
ficha
cassette
caisheta
composition
redacció
redaccion
computer
ordinador
ordinador
conversation
conversa
convèrsa
correction
correcció
correccion
dictation
dictat
dictat
dictionary
diccionari
diccionari
exam
examen
examen
exchange
intercanvi
escambi
exercise
exercici
exercici
grammar
gramàtica
gramatica
headphones
auriculars
escotaders
keyboard
teclat
teclat
level
nivell
nivèu
loans
préstec
prèst
magazine
revista
revista
mock exam
model d'examen
morphosyntax
morfosintaxi
morfosintaxi
newspaper
diari
diari
practise (to)
practicar
practicar
press
premsa
premsa
printer
impressora
impressora
screen
pantalla
pantalha
shelf
prestatge
estatgèra
spelling
ortografia
ortografia
tape-recorder
casset
caisheta
test
prova
pròva
text
text
tèxte
tray, rack
safata
plata
video
vídeo
vidèo
video tape
videocaisheta

Self-study language centre resources

Recursos del centre d'autoaprenentatge

Recorsi deth centre d'autoaprendissatge

May I use
- the video?
- the tape-recorder?
- the computer?
- the CD-ROM?
Puc fer servir
- el vídeo?
- el casset?
- l'ordinador?
- el CD-ROM? (ce de rom)
Pogui hèr a servir
- eth vidèo?
- era caisheta?
- er ordinador?
- eth CD-ROM? (ce de ròm)
Are there any instructions for using
- the video?
- the CD-ROM?
- the tape-recorder?
Hi ha instruccions per fer servir
- el vídeo?
- el CD-ROM? (ce de rom)
- el casset?
I a instruccions entà hèr a foncionar
- eth vidèo?
- eth CD-ROM? (ce de ròm)
- era caisheta?

- Can I ask the advisor
- Can I ask the advisor
some questions?
Puc fer consultes
- a l'assessor?
- a l'assessora?
Pogui hèr consultes
- ar assessor?
- ara assessora?

Use of the Self-Study Language Centre

Ús del centre d'autoaprenentatge

Us deth centre d'autoaprendissatge

I would like some material for
- Catalan
- French
- English
beginners
Voldria materials de nivell inicial
- de català
- de francès
- d'anglès
Voleria materiau de nivèu elementau
- de catalan
- de francés
- d'anglés
Necessito exercicis
- de comprensió oral
- de comprensió escrita
- de conversa
- de pronunciació
È de besonh exercicis
- de comprenença orau
- de comprenença escrita
- de convèrsa
- de prononciacion
Where can I find some
- topics for compositions?
- topics for conversations?
On puc trobar
- temes de redacció?
- temes de conversa?
A on pogui trapar
- tèmes de redaccion?
- tèmes de convèrsa?
Have you got any manuals
- on composition?
- on grammar?
- on correspondence?
Tenen algun manual de
- redacció?
- gramàtica?
- correspondència?
Auetz quauque manuau de
- redaccion?
- gramatica?
- correspondéncia?
I would like to revise
- spelling rules
- morphological rules
- syntax rules
- lexical rules
Vull repassar temes
- d'ortografia
- de morfologia
- de sintaxi
- de lèxic
Voi repassar tèmes
- d'ortografia
- de morfologia
- de sintaxi
- de lexic
I would like to read
- a newspaper
- a magazine
- a book
Vull llegir
- un diari
- una revista
- un llibre
Voi liéger
- un diari
- ua revista
- un libre
I would like to prepare
- a... exam
- a... test
Voldria preparar
- un examen de...
- una prova de...
Voleria premanir
- un examen de...
- ua pròva de...
I would like to work with
- the computer
- the tape-recorder
- the video
Voldria treballar amb
- l'ordinador
- el casset
- el vídeo
Voleria trabalhar damb
- er ordinador
- era radiocaisheta
- eth vidèo
I would like to do a dictation
- for beginners
- at intermediate level
- at advanced level
Voldria fer un dictat
- de nivell elemental
- de nivell mitjà
- de nivell avançat
Voleria hèr un dictat
- de nivèu elementau
- de nivèu miei
- de nivèu auançat
Where should I leave
- the card
- the cassette
- the video tape
- the headphones
when I have finished?
Quan acabi, on he de deixar
- la fitxa?
- la cinta?
- el vídeo?
- els auriculars?
Quan acaba, a on è de deishar
- era ficha?
- era caisheta?
- eth vidèo?
- es escotaders?

Opening hours

Horari

Orari

Loans

Préstec

Prèst

Can I borrow
- this book?
- this magazine?
- this video tape?
- this exam?
Em puc emportar
- aquest llibre?
- aquesta revista?
- aquest vídeo?
- aquest examen?
Me pogui emportar
- aguest libre?
- aguesta revista?
- aguest vidèo?
- aguest examen?

Signs

Rètols

Panèus

Notices
Anuncis
Anoncis
Languages
Llengües
Lengües
Levels
Nivells
Nivèus
Timetable
Horari
Orari