13. Photography

Fotografia

 
album
àlbum
battery
pila
black
negre, negra
camera
case, cover
funda
colour
color
velar-se
copy
còpia
develop (to)
revelatge
developing
revelar
diaphragm
diafragma
enlarge (to)
ampliar
enlargement
ampliació
expired
exposure
exposició
film
pel·lícula
filter
filtre
flash
flaix
format
format
frame
marc
lens
objectiu
light bulb
bombeta
matt
mat
negative
negatiu
paper
paper
photo
foto
fotografia
photographer
fotografiar
repair
reparació
sensitivity
shutter
obturador
slide
diapositiva
strap
corretja
ticket
resguard
tripod
trípode
video
vídeo
video tape
waterproof
submergible
white
blanc, blanca

Passport-size photos

Fer-se fotos de carnet

I need 4 photos
- for my passport
- for my university card
Necessito 4 (quatre) fotos
- per al passaport
- per al carnet de la universitat
I would like my photos
- in colour
- in black and white
- bigger
- smaller
Voldria les fotos
- en color
- en blanc i negre
- més grans
- més petites
La màquina
- no va bé
- no funciona
- no fa cap senyal

Signs at the phone box

Rètols de les màquines de fotos de carnet

Coins
Monedes
Eye level
Move the seat
- up
- down
- Alci
- Abaixi
el seient
Wait
Esperi
Triï
- foto carnet
- foto passaport
- DNI
Out of order
Fora de servei

Buying photographic material

Comprar material fotogràfic

I would like a
- 12 exposure
- 24 exposure
- 36 exposure
roll of film
Voldria un rodet
- de 12 (dotze)
- de 24 (vint-i-quatre)
- de 36 (trenta-sis)
exposicions
I would like a
- 100 ASA
- 200 ASA
- 400 ASA
film
Voldria pel·lícula de sensibilitat
- 100 (cent) ASA
- 200 (dos-cents) ASA
- 400 (quatre-cents) ASA
Do you have
- frames?
- albums?
Tenen
- marcs?
- àlbums?
I would like
- a battery
- a light bulb
- a flash
- a lens
- a filter
- a strap
- a case
Voldria
- una pila
- una bombeta
- un flaix
- un objectiu
- un filtre
- una corretja
- una funda
I want
- a 30 minute tape
- a 60 minute tape
- a 90 minute tape
Vull una cinta
- de 30 (trenta)
- de 60 (seixanta)
- de 90 (noranta)
minuts

Developing

Revelar

Vull un revelat
- setinat
- mat
- en color
- en blanc i negre
- normal
Voldria les fotos
- d'aquesta mida
- de 10 x 15 (deu per quinze)
- més grans

Prices and period of time

Preus i terminis

How much
- is it?
- will it be?
Quant
- val?
- valdrà?
I made the order
- yesterday
- the day before yesterday
- last week.
Vaig fer l'encàrrec
- ahir
- abans-d'ahir
- la setmana passada