13. Photography

Fotografia

Fotografia

 
album
àlbum
àlbum
battery
pila
pila
black
negre, negra
nere, nera
case, cover
funda
estug
colour
color
color
velar-se
velar-se
copy
còpia
còpia
develop (to)
revelatge
revelat
developing
revelar
revelar
diaphragm
diafragma
diafragma
enlarge (to)
ampliar
agranir
enlargement
ampliació
agrandiment
expired
exposure
exposició
exposicion
film
pel·lícula
pellicula
filter
filtre
filtre
flash
flaix
flaish
format
format
format
frame
marc
quadre
lens
objectiu
objectiu
light bulb
bombeta
bombeta
matt
mat
mat, mata
negative
negatiu
negatiu
paper
paper
papèr
photo
foto
fòto
fotografia
fotografia
photographer
fotografiar
fotografiar
repair
reparació
reparacion
sensibilitat
sensibilitat
shutter
obturador
obturader
slide
diapositiva
diapositiva
rodet, carret
rodet
strap
corretja
correja
ticket
resguard
recebut
tripod
trípode
trespès
video
vídeo
vidèo
video tape
videocaisheta
white
blanc, blanca
blanc, blanca

Passport-size photos

Fer-se fotos de carnet

Hèr-se fòtos de carnet

I need 4 photos
- for my passport
- for my university card
Necessito 4 (quatre) fotos
- per al passaport
- per al carnet de la universitat
È de besonh 4 (quate) fòtos
- entath passapòrt
- entath carnet dera universitat
I would like my photos
- in colour
- in black and white
- bigger
- smaller
Voldria les fotos
- en color
- en blanc i negre
- més grans
- més petites
Voleria es fòtos
- en color
- en blanc e nere
- mès granes
- mès petites
La màquina
- no va bé
- no funciona
- no fa cap senyal
Era maquina
- non marche ben
- non foncione
- non hè cap de senhau

Signs at the phone box

Rètols de les màquines de fotos de carnet

Panèus des maquines de fòtos de carnet

Coins
Monedes
Monedes
Eye level
Move the seat
- up
- down
- Alci
- Abaixi
el seient
- Lheuatz
- Abaishatz
eth sèti
Wait
Esperi
Demoratz
Triï
- foto carnet
- foto passaport
- DNI
Trigatz
- fòto carnet
- fòto passapòrt
- DNI

Buying photographic material

Comprar material fotogràfic

Crompar materiau fotografic

I would like a
- 12 exposure
- 24 exposure
- 36 exposure
roll of film
Voldria un rodet
- de 12 (dotze)
- de 24 (vint-i-quatre)
- de 36 (trenta-sis)
exposicions
Voleria un rodet
- de 12 (dotze)
- de 24 (vint-e-quate)
- de 36 (trenta-sies)
exposicions
I would like a
- 100 ASA
- 200 ASA
- 400 ASA
film
Voldria pel·lícula de sensibilitat
- 100 (cent) ASA
- 200 (dos-cents) ASA
- 400 (quatre-cents) ASA
Voleria ua pellicula de sensibilitat
- 100 (cent) ASA
- 200 (dus cents) ASA
- 400 (quate cents) ASA
Do you have
- frames?
- albums?
Tenen
- marcs?
- àlbums?
Auetz
- quadres tà fòtos?
- àlbums?
I would like
- a battery
- a light bulb
- a flash
- a lens
- a filter
- a strap
- a case
Voldria
- una pila
- una bombeta
- un flaix
- un objectiu
- un filtre
- una corretja
- una funda
Voleria
- ua pila
- ua bombeta
- un flaish
- un objectiu
- un filtre
- ua correja
- un estug
Do you have
- VHS videotapes?
- eight millimetre film?
Auetz caishetes
- VHS? (ve ac essa)
- de 8 (ueit) millimètres?
I want
- a 30 minute tape
- a 60 minute tape
- a 90 minute tape
Vull una cinta
- de 30 (trenta)
- de 60 (seixanta)
- de 90 (noranta)
minuts
Voi ua caisheta
- de 60 (seishanta)
- de 90 (nauanta)
- de 120 (cent vint)
menutes

Developing

Revelar

Revelar

Vull un revelat
- setinat
- mat
- en color
- en blanc i negre
- normal
Voi un revelat
- satinat
- mat
- en color
- en blanc e nere
- normau
Voldria les fotos
- d'aquesta mida
- de 10 x 15 (deu per quinze)
- més grans
Voleria es fòtos
- d'aguest format
- de 10 x 15 (dètz per quinze)
- mès granes

Prices and period of time

Preus i terminis

Prètzi e tèrmes de temps

How much
- is it?
- will it be?
Quant
- val?
- valdrà?
Guaire
- còste?
- costarà?
I made the order
- yesterday
- the day before yesterday
- last week.
Vaig fer l'encàrrec
- ahir
- abans-d'ahir
- la setmana passada
Era encomana la hí
- ager
- delàger
- era setmana passada