16. Public transport

Transports públics

Transpòrts publics

 
air pocket
sotrac
sostracada
brake (to)
frenar
frenar
breakdown
avaria
pana
bus
autobús
autobús
cable car
telefèric
teleferic
car
cotxe
coche
card
targeta
tarja
vagó
vagon
change
transbord
transbordament
charge (to)
cobrar
crubar
check in (to)
facturar
facturar
claim
reclamació
reclamacion
coach
autocar
autocar
coach
coche de linha
date
data
data
daytime
delay
retard
retard
entrance
entrada
entrada
exit
sortida
gessuda
fare
tarifa
tarifa
fine
multa
multa
for hire
lliure
liure
funicular
funicular
funicular
get off (to)
baixar
baishar
get on (to)
pujar
pujar
itinerary
itinerari
itinerari
consigna
consigna
line
línia
linha
link
enllaç
luggage
equipatge
equipatge
map
mapa
mapa
map
plànol
plan
metro
metro
mètro
motorbike
moto
mòto
night
de net
pay (to)
pagar
pagar
plane
avió
avion
platform
andana
cai
receipt
rebut
recebut
season ticket
abonament
abonament
seat
seient
sèti
ship
vaixell
vaishèth
start (to)
engegar
station
estació
estacion
stationmaster
cap d'estació
cap d'estacion
stop
parada
parada
stop (to)
parar
arturar
suburban
rodalia
entorns
suitcase
maleta
maleta
taxi
taxi
taxi
taximeter
taxímetre
taximètre
ticket
bitllet
bilhet
ticket counter
taquilla
hiestron
timetable
horari
orari
train
tren
tren
wheelchair

Asking for information about transport

Demanar informació sobre transports

Demanar informacion sus es transpòrts

I would like a
- city transport
- suburban transport
guide
Voldria una guia dels transports
- de la ciutat
- de rodalia
Voleria ua guida des transpòrts
- dera vila
- des entorns
Please, give me a map
- of the metro
- of the city
Doni'm un plànol
- del metro,
- de la ciutat,
sisplau
Dongue'm un plan
- deth mètro,
- dera vila,
se vos platz
How can I get to the
- Bellvitge
- Mundet
- Diagonal
campus, please?
Com puc anar al campus de
- Bellvitge?
- Mundet?
- Diagonal?
Com pogui anar entath campus
- de Bellvitge?
- de Mundet?
- de Diagonal?
Per anar a Badalona,
- he de canviar de metro?
- he de fer transbord?
Entà anar tà Badalona,
- me cau cambiar de mètro?
- me cau hèr transbordament?
Could you please tell me where
- the metro station is?
- Sants' station is?
- the bus stop is?
Em pot dir on és
- l'estació de metro?
- l'estació de Sants?
- la parada d'autobús?
Me pòt díder a on ei
- era estacion de mètro?
- era estacion de Sants?
- era parada d'autobús?
Where is the nearest
- taxi rank?
- metro station?
On és
- la parada de taxis
- l'estació de metro
més propera?
A on ei
- era parada de taxis
- era estacion de mètro
mès apròp?
What is the tube timetable
- on working days?
- on public holidays?
Quin és l'horari del metro
- els dies de feina?
- els dies de festa?
Quin ei er orari deth mètro
- es dies obrèrs?
- es dies de hèsta?
I would like to know the timetable for
- the train to Sitges
- the coach to Figueres
Voleria saber er orari
- des trens que van tà Sitges
- des autocars que van tà Figueres
Could you tell me what time
- the train
- the coach
leaves?
Em podria dir a quina hora surt
- el tren?
- l'autocar?
Me poderie díder a quina ora ges
- eth tren?
- er autocar?
I would like to know the
- RENFE (Spanish railways)
- the Taxi Cooperative
telephone number
Voldria saber el telèfon
- de RENFE
- de la Cooperativa del Taxi
Voleria saber eth telefòn
- de RENFE
- dera Cooperativa deth Taxi

Buying tickets

Comprar bitllets

Crompar bilhets

Where do they sell tickets for the
- metro?
- bus?
- suburban train?
On venen bitllets
- de metro?
- d'autobús?
- per als trens de rodalia?
A on venen es bilhets
- de mètro?
- d'autobús?
- entàs trajèctes cuerti?
Are there
- daily
- two-day
- one-week
cards?
Hi ha targetes
- d'un dia?
- de dos dies?
- d'una setmana?
I a targes
- d'un dia?
- de dus dies?
- d'ua setmana?
Are there
- monthly
- tourist
season tickets?
Hi ha abonaments
- mensuals?
- turístics?
I a abonaments
- mesadèrs?
- toristics?
Can I go on
- the Montjuïc cable car
- the Tibidabo funicular
- the night buses
with this card?
Amb aquesta targeta puc agafar
- el telefèric de Montjuïc?
- el funicular del Tibidabo?
- els autobusos nocturns?
Damb aguesta tarja pogui préner
- eth teleferic de Montjuïc?
- eth funicular deth Tibidabo?
- es autobusi de net?
Where can I buy
- bus tickets?
- cards?
- season tickets?
On es compren
- els bitllets d'autobús?
- les targetes?
- els abonaments?
A on se crompen
- es bilhets d'autobús?
- es targes?
- es abonaments?

Taking a taxi

Agafar un taxi

Préner un taxi

Taxi!
Taxi!
Taxi!
Are you free?
Està lliure?
Ei liure?
Please, take me to
- the... station
- the... hotel
- the... hospital
- the... travel agency
Porti'm a
- l'estació de...,
- l'hotel...,
- l'hospital...,
- l'agència de viatges...,
sisplau
Quant val?
Guaire còste?
Què li dec?

Signs

Rètols

Panèus

Ticket counter
Taquilla
Casièr
Tickets
Bitllets
Bilhets
Timetable
Horari
Orari
Platform
Andana
Cai
Night fare
Tarifa de net
Daytime fare
Tarifa diürna
Tarifa diürna
Special fare
Entrance
Entrada
Entrada
Exit
Sortida
Gessuda
Car park
Aparcament
Parcatge
Season tickets
Abonaments
Abonaments
Litter bin
Paperera
Paperèra