2. At the student's office

Oficina de l'estudiant

Burèu der estudiant

 
adress
adreça
adreça
bank
banc
banca
card
carnet
carnet
certificate
certificat
certificat
complaint
queixa
reclamacion
contact
contacte
contacte
contact (to)
contactar
contactar
copy
còpia
còpia
course
curs
cors
credit
crèdit
crèdit
termini
tèrme
duplicate
duplicat
duplicat
fax
fax
fax
form
imprès
formulari
ampliar
alongar
grant
beca
bèca
group
grup
grop
guide
guia
guida
help (to)
ajudar
ajudar
insurance
assegurança
assegurança
know (to)
conèixer
conéisher
leave (to)
marxar
anar-se'n
marks
notes
nòtes
mentor
museum
museu
musèu
papers
documentació
documentacion
record
expedient
register (to)
matricular-se
matricular-se
registration
matrícula
matricula
robbery
robatori
panatòri
facultat
facultat
secretariat
secretaria
secretariat
subject
assignatura
matèria
talk (to)
parlar
parlar
timetable
horari
orari
excursió
excursion
tutor
tutor, tutora
tutor, tutora
visit (to)
visitar
visitar

First contacts

Primers contactes

Prumèrs contactes

My name is
- Maria
- Joan
Em dic
- Maria
- Joan
Me digui
- Maria
- Joan
I come from
- France
- Greece
Vinc
- de França
- de Grècia
Vengui
- de França
- de Grècia
I have just arrived from
- the airport
- the station
Acabo d'arribar
- de l'aeroport
- de l'estació
Vengui d'arribar
- der aeropòrt
- dera estacion
I would like
- to talk to my mentor
- to talk to my mentor
Voldria parlar
- amb el meu mentor
- amb la meva mentora
Voleria parlar
-damb eth mèn mentòr
-damb era mia mentòra

Getting your student card

Fer-se el carnet d'estudiant

Eth carnet d'estudiant

Quant val?
Guaire còste?

Academic issues

Assumptes acadèmics

Ahèrs academics

I would like to talk to
- my coordinator
- my tutor
Voldria parlar amb
- el meu coordinador
- la meva tutora d'estudis
Voleria parlar damb
- eth mèn coordinador
- era mia tutora d'estudis
What time does my tutor see
- his students?
- her students?
- El meu tutor,
- La meva tutora,
quin horari té d'atenció als alumnes?
Quin ei er orari d'atencion as estudiants
- deth mèn tutor?
- dera mia tutora?

Information about how to register

Informació sobre la matrícula

Informacion sus era matricula

Grants, marks and certificates

Beques, notes i certificats

Bèques, nòtes e certificats

Problems

Incidències

Incidéncies

I have left
- my umbrella
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
- my bag
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
- my briefcase
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
- my folder
at the classroom
in the metro
on the bus
on the train
M'he deixat
- el paraigua
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
- la bossa
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
- la cartera
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
- la carpeta
a l'aula
al metro
a l'autobús
al tren
M'è deishat
- eth paraigua
ena classa
en mètro
en autobús
en tren
- era bossa
ena classa
en mètro
en autobús
en tren
- eth pòrtabilhets
ena classa
en mètro
en autobús
en tren
- era carpeta
ena classa
en mètro
en autobús
en tren

Cultural and leisure activities

Activitats culturals i de lleure

Activitats culturaus e de léser