4. Matriculació

Matriculacion

 
ampliar
alongar
anul·lació
anullacion
aprovar
aprovar
assignatura
matèria
banc
banca
bolígraf
boligraf
calendari
calendari
carnet
carnet
carpeta
carpeta
certificat
certificat
cicle
cicle
codi
còdi
comprar
crompar
convalidació
validacion
convalidar
validar
crèdit
crèdit
cua
coa
curs
cors
devolució
remborsament
diplomatura
diplomatura
document
document
documentació
documentacion
emplenar
aumplir
especialitat
especialitat
expedient
facultat
facultat
grup
grop
guia
guida
horari
orari
imprès
formulari
instruccions
instruccions
llapis
creion
llicenciatura
licenciatura
matrícula
matricula
matricular-se
matricular-se
modificar
modificar
número
numèro
opcionau
pagar
pagar
ploma
estilografica
preinscripció
preinscripcion
programa
programa
renúncia
renóncia
renunciar
renonciar
resguard
recebut
retolador
retolador
semestre
semèstre
suspendre
suspéner
tesi
tèsi
torn
torn
tràmit
gestion
tutor, tutora
tutor tutora

Demanar informació per matricular-se

Demanar informacion entà matricular-se

Quan
- comença
- acaba
el termini de matriculació?
Quan
- comence
- acabe
eth tèrme de matriculacion?
Quines assignatures són
- obligatòries?
- optatives?
Quines matèries son
- obligatòries?
- opcionaus?
- Aquesta assignatura,
- Aquest curs,
compta com a crèdit?
- Aguesta matèria,
- Aguest cors,
compde coma crèdit?
Em podria explicar on és
- la caixa
- la secretaria de la Facultat?
Me poderie díder a on ei
- era caisha d'estauvis?
- eth secretariat dera Facultat?

Emplenar els impresos

Aumplir es formularis

No ho entenc
Puc escriure-ho amb
- bolígraf?
- llapis?
- retolador?
- ploma?
Ac pogui escríuer
- damb boligraf?
- damb creion?
- damb retolador?
- damb estilografica?

Demanar torn

Demanar torn

Vull número per matricular-me
- al matí
- a la tarda
Voi numèro tà matricular-me tàs corsi
- de maitin
- de tarde

Lliurar els impresos

Liurar es formularis

Modificar la matrícula

Modificar era matricula

Em reconeixeran els crèdits
- de l'Escola d'Idiomes?
- de les pràctiques de la Creu Roja?
Me reconeisheràn es crèdits
- dera Escòla d'Idiòmes?
- des practiques ena Crotz Roja?