4. Registration

Matriculació

Matriculacion

 
llicenciatura
licenciatura
bank
banc
banca
buy (to)
comprar
crompar
calendar
calendari
calendari
cancellation
anul·lació
anullacion
card
carnet
carnet
certificate
certificat
certificat
code
codi
còdi
course
curs
cors
credit
crèdit
crèdit
cycle
cicle
cicle
deposit slip
resguard
recebut
document
document
document
renúncia
renóncia
extend (to)
ampliar
alongar
fail (to)
suspendre
suspéner
felt-tip pen
retolador
retolador
fill in (to)
emplenar
aumplir
folder
carpeta
carpeta
form
imprès
formulari
group
grup
grop
guide
guia
guida
instructions
instruccions
instruccions
modify (to)
modificar
modificar
number
número
numèro
optional
opcionau
papers
documentació
documentacion
paperwork
tràmit
gestion
pass (to)
aprovar
aprovar
pay (to)
pagar
pagar
pen
bolígraf
boligraf
ploma
estilografica
pencil
llapis
creion
programme
programa
programa
queue
cua
coa
record
expedient
refund
devolució
remborsament
register (to)
matricular-se
matricular-se
registration
matrícula
matricula
school
facultat
facultat
specialization
especialitat
especialitat
subject
assignatura
matèria
syllabus
pla d'estudis
term
semestre
semèstre
thesis
tesi
tèsi
timetable
horari
orari
turn, shift
torn
torn
tutor
tutor, tutora
tutor tutora
validate (to)
convalidar
validar
validation
convalidació
validacion
waive (to)
renunciar
renonciar

Asking for information about registration

Demanar informació per matricular-se

Demanar informacion entà matricular-se

When does registration
- begin?
- finish?
Quan
- comença
- acaba
el termini de matriculació?
Quan
- comence
- acabe
eth tèrme de matriculacion?
What subjects are
- compulsory?
- optional?
Quines assignatures són
- obligatòries?
- optatives?
Quines matèries son
- obligatòries?
- opcionaus?
Does
- this subject
- this course
count as a credit?
- Aquesta assignatura,
- Aquest curs,
compta com a crèdit?
- Aguesta matèria,
- Aguest cors,
compde coma crèdit?
Could you tell me where
- the savings bank is?
- the school secretariat is?
Em podria explicar on és
- la caixa
- la secretaria de la Facultat?
Me poderie díder a on ei
- era caisha d'estauvis?
- eth secretariat dera Facultat?

Filling in the forms

Emplenar els impresos

Aumplir es formularis

Can I write
- in pen?
- in pencil?
- in felt-tip pen?
- in fountain pen?
Puc escriure-ho amb
- bolígraf?
- llapis?
- retolador?
- ploma?
Ac pogui escríuer
- damb boligraf?
- damb creion?
- damb retolador?
- damb estilografica?

Your turn to register

Demanar torn

Demanar torn

I want a number to register
- in the morning
- in the afternoon
Vull número per matricular-me
- al matí
- a la tarda
Voi numèro tà matricular-me tàs corsi
- de maitin
- de tarde

Handing in the forms

Lliurar els impresos

Liurar es formularis

Changing your registration

Modificar la matrícula

Modificar era matricula

Em reconeixeran els crèdits
- de l'Escola d'Idiomes?
- de les pràctiques de la Creu Roja?
Me reconeisheràn es crèdits
- dera Escòla d'Idiòmes?
- des practiques ena Crotz Roja?