6. Languages

Idiomes

 
Arabic
àrab
Aranese
aranès
assess (to)
avaluar
attendance
assistència
Basque
basc
calendar
calendari
carnet
castellà
Catalan
català
certificate
certificat
Chinese
xinès
class
classe
composition
redacció
conversation
conversa
correction
correcció
course
curs
Danish
danès
date
data
dictation
dictat
dossier
dossier
Dutch
neerlandès
English
anglès
exam
examen
exercises
exercicis
extensive
fail (to)
suspendre
form
imprès
French
francès
Galician
gallec
German
alemany
Greek
grec
improve (to)
perfeccionar
intensive
Italian
italià
Japanese
japonès
language
llengua
language
idioma
learn (to)
aprendre
lecture room
aula
level
nivell
lexicon
lèxic
millorar
mark, grade
nota
Norwegian
noruec
notes
apunts
pass (to)
aprovar
payment
pagament
phonetics
fonètica
Portuguese
portuguès
practise (to)
practicar
programme
programa
pronunciation
pronunciació
registration
matrícula
Russian
rus
secretariat
secretaria
Spanish
espanyol
speak (to)
parlar
Swedish
suec
teacher
test
prova
textbook
llibre de text
translation
traducció
tutor
tutor, tutora
entendre
vocabulary
vocabulari
write (to)
escriure

Learning languages

Aprendre idiomes

I would like to enrol for
- a German
- a Catalan
- a Spanish
course
Voldria matricular-me d'un curs
- d'alemany
- de català
- d'espanyol
I would like to do an advanced course in
- writing
- speaking
Voldria fer un curs de perfeccionament
- escrit
- oral
Are there any
- intensive
- long term
courses?
Hi ha cursos
- intensius?
- extensius?
How many students are there
- per group?
- per class?
Quants alumnes hi ha
- per grup?
- per classe?
May I speak to
- Mr...
- Mrs...
Puc parlar amb
- el professor...?
- la professora...?
May I talk to
- my language tutor?
- my course coordinator?
Voldria parlar amb
- el tutor de llengua
- la coordinadora del curs

Timetable and calendar

Horaris i calendari

I would like to see
- the timetable
- the calendar
Voldria veure
- els horaris
- el calendari
I would like
- the intensive course
- the long term course
- the summer course
calendar
I want to do an intensive
- English
- Italian
course
Vull fer un curs intensiu
- d'anglès
- d'italià
Please, could you give me
- the morning
- the lunch-time
- the afternoon
- the evening
course timetable
Voldria l'horari dels cursos
- del matí
- del migdia
- de la tarda
- del vespre

- Mornings
- Afternoons
- Evenings
are better for me
Em va més bé
- al matí
- a la tarda
- al vespre

Classrooms and Departments

Aules i departaments

Where is
- the Hispanic
- the English
- the Classics
- the German
Philology Department?
On és el Departament de Filologia
- Hispànica?
- Anglesa?
- Clàssica?
- Germànica?

Exams, Credits and Certificates

Exàmens, crèdits i certificats

Could you please send the certificate
- to my home address?
- to my university?
Em poden enviar el certificat
- a la meva adreça?
- a la meva universitat?

Fees

Preus

In order to pay, do I have to bring
- my passport
- my grant confirmation letter
- my card
for the payment?
Per pagar, he de portar
- el passaport?
- la carta de la beca?
- el carnet?
How much are
- corrections?
- translations?
A quin preu són
- les correccions?
- les traduccions?
How much is
- the mathematics
- the physics
- the biology
vocabulary list?
Quant val el vocabulari
- de matemàtiques?
- de física?
- de biologia?
How much do the
- exercises
- notes
cost?
Quant valen
- els exercicis?
- els apunts?
How much is
- the correction of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
- the translation of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
Quant val
- la correcció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
- la traducció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?

Linguistic services

Serveis lingüístics

Is there
- a correction
- a translation
service?
Hi ha servei de
- correcció?
- traducció?
How does
- the correction
- the translation
service work?
Com funciona el servei
- de correccions?
- de traduccions?
I would like
- to see
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
- to buy
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
glossaries
Voldria
- veure vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
- comprar vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret

Signs

Rètols

Timetable
Horari
Closed
Tancat
Back soon
Classroom 2
Aula 2 (dos)