6. Languages

Idiomes

Idiòmes

 
Arabic
àrab
arab
Aranese
aranès
aranés
assess (to)
avaluar
avalorar
attendance
assistència
assisténcia
Basque
basc
basc
calendar
calendari
calendari
carnet
carnet
castellà
castelhan
Catalan
català
catalan
certificate
certificat
certificat
Chinese
xinès
chinés
class
classe
classa
composition
redacció
redaccion
conversation
conversa
convèrsa
correction
correcció
correccion
course
curs
cors
Danish
danès
danés
date
data
data
dictation
dictat
dictat
dossier
dossier
dossièr
Dutch
neerlandès
neerlandés
English
anglès
anglés
exam
examen
examen
exercises
exercicis
exercicis
fail (to)
suspendre
suspéner
form
imprès
formulari
French
francès
francés
Galician
gallec
galhèc
German
alemany
alemand
Greek
grec
grèc
improve (to)
perfeccionar
perfeccionar
Italian
italià
italian
Japanese
japonès
japonés
language
idioma
idiòma
language
llengua
lengua
learn (to)
aprendre
apréner
lecture room
aula
sala
level
nivell
nivèu
lexicon
lèxic
lexic
millorar
mielhorar
mark, grade
nota
nòta
Norwegian
noruec
noroèc
notes
apunts
nòtes
pass (to)
aprovar
aprovar
payment
pagament
pagament
phonetics
fonètica
fonetica
Portuguese
portuguès
portugués
practise (to)
practicar
practicar
programme
programa
programa
pronunciation
pronunciació
prononciacion
registration
matrícula
matricula
Russian
rus
rus
secretariat
secretaria
secretariat
Spanish
espanyol
espanhòu
speak (to)
parlar
parlar
Swedish
suec
suèc
test
prova
pròva
textbook
llibre de text
translation
traducció
traduccion
tutor
tutor, tutora
tutor tutora
entendre
compréner
vocabulary
vocabulari
vocabulari
write (to)
escriure
escríuer

Learning languages

Aprendre idiomes

Apréner idiòmes

I would like to enrol for
- a German
- a Catalan
- a Spanish
course
Voldria matricular-me d'un curs
- d'alemany
- de català
- d'espanyol
Voleria matricular-me en un cors
- d'alemand
- de catalan
- d'espanhòu
I would like to do an advanced course in
- writing
- speaking
Voldria fer un curs de perfeccionament
- escrit
- oral
Voleria hèr un cors de perfeccionament
- escrit
- orau
Are there any
- intensive
- long term
courses?
Hi ha cursos
- intensius?
- extensius?
I a corsi
- intensius?
- extensius?
How many students are there
- per group?
- per class?
Quants alumnes hi ha
- per grup?
- per classe?
Guairi estudiants i a
- per grop?
- per classa?
May I speak to
- Mr...
- Mrs...
Puc parlar amb
- el professor...?
- la professora...?
Pogui parlar damb
- eth professor?
- era professora?
May I talk to
- my language tutor?
- my course coordinator?
Voldria parlar amb
- el tutor de llengua
- la coordinadora del curs
Voleria parlar damb
- eth tutor de lengua
- era coordinadora de cors

Timetable and calendar

Horaris i calendari

Oraris e calendari

I would like to see
- the timetable
- the calendar
Voldria veure
- els horaris
- el calendari
Voleria veir
- es oraris
- eth calendari
I would like
- the intensive course
- the long term course
- the summer course
calendar
Voleria eth calendari
- des corsi intensius
- des corsi extensius
- des corsi d'ostiu
I want to do an intensive
- English
- Italian
course
Vull fer un curs intensiu
- d'anglès
- d'italià
Voi hèr un cors intensiu
- d'anglés
- d'italian
Voi hèr un cors de
- tres ores setmanaus
- dues ores diàries
Please, could you give me
- the morning
- the lunch-time
- the afternoon
- the evening
course timetable
Voldria l'horari dels cursos
- del matí
- del migdia
- de la tarda
- del vespre
Voleria er orari des corsi
- deth maitin
- deth meddia
- dera tarde
- deth vèspe

- Mornings
- Afternoons
- Evenings
are better for me
Em va més bé
- al matí
- a la tarda
- al vespre
M'estimi mès
- ath maitin
- ena tarde
- ath vèspe

Classrooms and Departments

Aules i departaments

Sales e departaments

Where is
- the Hispanic
- the English
- the Classics
- the German
Philology Department?
On és el Departament de Filologia
- Hispànica?
- Anglesa?
- Clàssica?
- Germànica?
A on ei eth Departament de Filologia
- Ispanica?
- Anglesa?
- Classica?
- Germanica?

Exams, Credits and Certificates

Exàmens, crèdits i certificats

Examens, crèdits e certificats

Could you please send the certificate
- to my home address?
- to my university?
Em poden enviar el certificat
- a la meva adreça?
- a la meva universitat?
Me pòden enviar eth certificat
- entara mia adreça?
- entara mia universitat?

Fees

Preus

Prètzi

In order to pay, do I have to bring
- my passport
- my grant confirmation letter
- my card
for the payment?
Per pagar, he de portar
- el passaport?
- la carta de la beca?
- el carnet?
Cau que pòrta
- eth passapòrt
- era carta dera bèca
- eth carnet
en moment de pagar?
How much are
- corrections?
- translations?
A quin preu són
- les correccions?
- les traduccions?
Guaire còsten
- es correccions?
- es revirades?
How much is
- the mathematics
- the physics
- the biology
vocabulary list?
Quant val el vocabulari
- de matemàtiques?
- de física?
- de biologia?
Guaire còste eth vocabulari
- de matematiques?
- de fisica?
- de biologia?
How much do the
- exercises
- notes
cost?
Quant valen
- els exercicis?
- els apunts?
Guaire còsten
- es exercicis?
- es nòtes de cors?
How much is
- the correction of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
- the translation of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
Quant val
- la correcció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
- la traducció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
Guaire còste
- era correccion
d'aguesta plana?
d'aguest trabalh?
d'aguest document?
d'aguesta tèsi?
d'aguesta carta?
- era traduccion
d'aguesta plana?
d'aguest trabalh?
d'aguest document?
d'aguesta tèsi?
d'aguesta carta?

Linguistic services

Serveis lingüístics

Servicis linguistics

Is there
- a correction
- a translation
service?
Hi ha servei de
- correcció?
- traducció?
I a servici de
- correccion?
- traduccion?
How does
- the correction
- the translation
service work?
Com funciona el servei
- de correccions?
- de traduccions?
Coma foncione eth servici
- de correccion?
- de traduccion?
I would like
- to see
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
- to buy
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
glossaries
Voldria
- veure vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
- comprar vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
Voleria
- guardar vocabularis de
biologia
fisica
matematiques
quimica
dret
- crompar vocabularis de
biologia
fisica
matematiques
quimica
dret

Signs

Rètols

Panèus

Timetable
Horari
Orari
Closed
Tancat
Barrat
Back soon
Tornam lèu
Classroom 2
Aula 2 (dos)
Sala 2 (dus)