9. Informàtica

Computer science

 
antivirus
antivirus
arxivar
file (to)
base de dades
database
buscar
search (to)
cable
wire
CD-ROM
codi
code
connectar
connect (to)
connexió
connection
copiar
copy (to)
E-mail
desconnectar
disc dur
hard disk
disquet
floppy disk
disquetera
disk drive
document
document
editar
edit (to)
engegar
start up (to)
esborrar
delete (to)
fitxer, arxiu
file
formatar
format (to)
full
sheet of paper
gràfica
graphic
impressora
printer
imprimir
print (to)
làser
laser
lletra
letter
memòria
memory
monitor
monitor
instructor
negreta
bold
ordinador
computer
pantalla
screen
programa
programme
ratolí
mouse
subratllar
underline (to)
tabulador
tabulator
tecla
key
teclat
keyboard
virus
virus
xarxa
network

Cursos d'informàtica

Computer courses

Em serveix el carnet de la Facultat
- d'Econòmiques?
- de Física?
- de Dret?
Will
- the Economics
- the Physics
- the Law
School card do?
En acabar, donen algun
- certificat?
- crèdit?
Are any
- certificates
- credits
given at the end of the course?
Vull saber
- l'horari
- el programa
- el contingut
dels cursos d'informàtica
I want to know the computer course
- timetables
- syllabus
- contents

Aula d'informàtica

The computer classroom

On puc trobar
- el monitor?
- la monitora?
Where can I find
- the instructor?
- the instructor?
Necessito
- un ratolí,
- un teclat,
sisplau
I need
- a mouse,
- a keyboard,
please
Are these diskettes
- high density?
- double density?
- formatted?
I would like to learn how to
- make a database
- make graphics
- copy
- change the type of letter
Busco un
- document
- programa
- arxiu
I am looking for
- a document
- a programme
- a file
Voldria
- esborrar
- editar
un document
I would like to
- delete
- edit
a document
Quan acabi, he de deixar l'ordinador
- engegat?
- apagat?
When I finish, do I have to
- leave the computer on?
- switch the computer off?
Hi ha connexió amb
- altres universitats?
- Internet?
Are you connected to
- other universities?
- Internet?

Imprimir

Printing

Em pot donar
- un full de paper,
- uns quants fulls de paper,
sisplau?
Please could you give me
- a sheet of paper?
- some sheets of paper?
Voldria una lletra de mida
- més gran
- més petita
I would like
- bigger
- smaller
letters
Hi ha impressora
- làser?
- en color?

Rètols

Signs

No fumeu
No smoking