Marina Castells Llavanera

Professora Emèrita
Departament de Didàctica de Les Ciències Experimentals i de la Matemàtica.
Facultat de Formació del Professorat
Campus Mundet, Llevant
Passeig Vall d’Hebron, 171
08035 Barcelona
+34934035038
marina.castells@ub.edu

Interessos de recerca

El meu interès principal és la Història de la Ciència com a font molt destacada per a la Didàctica de les Ciències, juntament amb la seva relació amb la Filosofia i la Sociologia de la Ciència. També m’interessa la Història de la Ciència més local, ja que pot oferir casos que poden ajudar a comprendre els nostres orígens històrics i culturals en diversos camps del saber, i poder relacionar-los amb altres HC locals, nacionals o transnacionals. Aquests casos poden ser personalitats, institucions, textos poc coneguts, etc .

Publicacions

  • Castells, M.; Konstantinidou, A. (2012) Understanding pre-galilean motion trajectory by nowadays students. Can an ancient obstacle be overcome by our students? A: Roca, A A. (Eds) The Circulation of Science and Technology. S03 Symposium on the History of Science and Education, pp. 165- 173, Barcelona: European Society for the History of Science & IEC.
  • Konstantinidou, K.; Castells, M.; Cerveró, J.M. (2008) Ens poden ajudar els Tòpics d’Aristòtil a entendre les formes espontànies de raonar en física i a trobar arguments persuasius per als estudiants?, A: Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica. Nova època. Vol. 01 Núm. 03, pp: 13 – 29.
  • Castells, M.; Konstantinidou, A. (2008) The use of Galileo’s Dialogue to obtain interesting questions and arguments to convince students in the Physics’ classes, A: H. Hunger, F. Seebacher, G. Holzer (Editors) Styles of Thinking in Science and Technology. The Third ICESHS (European Society for the History of Science), pp: 822-833, Vienna: Austrian Academy of Sciences,
  • Castells, M.(2000) Aplicació del model de Laudan a l’estudi de la unificació de les dues classes d’elctricitat (electrostàtica i dinàmica) al s. XVIII. A: Batlló, J., de la Fuente, P; Puig, R. V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica (IEC). pp: 315 – 327, Barcelona: SCHCT
  • Castells, M. (1996) Els “Diàlegs dels dos Grans Sistemes del Món de Galileo Galilei”; un exemple vàlid en el context actual en l’ensenyament de la física. A: G. Blanes i Ll. Garrigós (Coord) IV Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica, pp: 487 – 498, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans (IEC).

En preparació:

  • Castells, M., Konstatninidou, A.; Cerveró, J.M. Una activitat argumentativa sobre electrostática basada en textos d’història de la Ciència. Article per Actes d’Història de la Ciència i de la Tècnica basat en la Comunicació Oral amb el mateix títol presentada a les XII Jornades d’Història de la Ciència i Ensenyament (València, 2012) organitzades per la SCHCT