Raimon Sebastian Torres

Investigador IndepedentRaimon Sebastian Torres
Filologia Llatina

Interessos de recerca

Tradició cientificotècnica llatina. Traduccions medievals d’agronomia llatina. Recepció dels textos llatins científics a l’Edat Mitjana i Renaixement. Ús del vocabulari tècnic a les llengües romàniques.

Publicacions

  • “Las fuentes latinas de Ferrer Saiol como traductor de Paladio”al V Congreso Internacional de Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico. Alcanyís, 2010. (comunicació en premsa)
  • Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi. Dirigida per Alejandro Coroleu Lletget i José Luis Vidal Pérez. Tesi doctoral inèdita. Universitat de Barcelona, 2014.