7. PREPOSICIONS     Imprimir en pdf Imprimir

Introducció

La majoria de les preposicions llatines són etimològicament adverbis de lloc, com ho demostra el fet que algunes d'elles —com ara, per exemple, ante, circa, coram, post, super, etc.— conserven a totes les èpoques el seu valor adverbial.

El pas d'adverbis a preposicions va ser possible pel fet d'acompanyar de manera generalitzada uns casos concrets de la flexió —acusatiu i ablatiu— per a assenyalar una circumstància concreta fins el punt de convertir-se en modificadors d'aquests casos.

 

7.1. Ordre de col·locació de les preposicions

Les preposicions se situen generalment davant del substantiu el qual acompanyen. Si el substantiu regit per una preposició va acompanyat d'adjectiu, aquest pot situar-se en l'ordre següent:

Sintagmes
Exemples
a) preposició + adjectiu + substantiu.   ex altera parte (Cèsar) 'de l'altra banda'
b) adjectiu + preposició + substantiu.   multas ob causas (Ciceró) 'per moltes causes'
c) preposició + substantiu + adjectiu.   in finibus suis (Cèsar) 'en el seu territori'
d) substantiu + preposició + adjectiu   aetate in sua (Plaute) 'a la seva edat'

 

Si el substantiu va acompanyat d'un complement del nom en cas genitiu, aquest pot situar-se en l'ordre següent:

a) preposició + genitiu + substantiu
Per ex.:
prope solis occasum (Cèsar) 'cap a la posta del sol'
b) preposició + substantiu + genitiu
Per ex.:
a senatu populi Romani (Cèsar) 'del senat del poble romà'
c) genitiu + preposició + substantiu
Per ex.:
suorum in terrore ac fuga (Cèsar) 'en el terror i la fugida dels seus'

La preposició cum apareix sempre com a enclítica darrere de l'ablatiu dels pronoms personals i del reflexiu de 3a. persona: mecum, tecum, secum, nobiscum, uobiscum. Sovint apareix també com a enclítica darrere de l'ablatiu dels pronoms relatiu, indefinit i interrogatiu: quocum, quacum, quibuscum, tot i que són també freqüents les formas cum quo, cum qua, cum quibus.

 

7.2. Quadre general de les preposicions

La consulta al diccionari ha de permetre en tot moment copsar el significat més adient d'acord amb el context en el qual es trobi cada preposició; tot i així, els significats més usuals de les preposicions llatines són els següents:

 

PREPOSICIONS + acusatiu
PREPOSICIÓ TRADUCCIÓ EXEMPLE
ad

a, cap a, al costat de, a la vora de, a presència de, per a

ad ripam (Cèsar)
ad Caesarem
ad uiuendum
'cap a la riba'
'a presència de Cèsar'
'per a viure'
aduersum
davant de, en front de, contra
aduersum stimulum (Terenci) 'contra l'esperó'
aduersus aduersus castra Romana (Livi) 'en front del campament romà'
ante
davant de, abans de
ante omnes (Cèsar) 'davant de tots'
apud
al costat de, a casa de, a, en, entre
apud aquam (Sal·lusti)
apud Heium (Ciceró)
apud Romanos

'al costat de l'aigua'
'a casa d'Heius'
'entre els romans'
circa
al voltant de, pels volts de
circa urbes (Livi)
circa lucem
'al voltant de la ciutat'
'cap a trenc d'alba'
circum circum forum 'al voltant del fòrum'
cis
d'aquest costat, deçà
cis Rhenum (Cèsar) 'deçà del Rin'
citra citra flumen (Cèsar) 'cap a aquesta banda del riu'
contra
davant de, contra
contra speculum
contra hostes
'davant del mirall'
'davant dels enemics' > 'contra els enemics'
erga
cap a, amb, envers
erga regem (Nepot) 'envers el rei'
extra
fora de
extra urbem 'fora de la ciutat'
infra
part dessota, al peu de, després de
infra infimos homines (Terenci)
infra Vesuuium
'part dessota dels homes més vils'
'al peu del Vesuvi'
inter
entre
inter mare Alpesque 'entre el mar i els Alps'
intra
dintre de
intra se
'dintre d'ells'
iuxta
al costat de, prop de, segons
iuxta murum
iuxta Heraclitum
'al costat del mur'
'segons Heràclit'
ob
davant de, a causa de, per
ob oculos
ob eam rem
'davant dels ulls'
'per aquest motiu'
penes en poder de penes Romanos (Tàcit) 'en poder dels romans'
per
a través de, al llarg de, durant, mitjançant, per
per mare
per litus
per diem
per uim
per se
'a través del mar'
'al llarg de la platja'
'durant el dia'
'mitjançant la força'
'per si mateix'
post
darrere de, després de
post templum
post bellum
'darrere el temple'
'després de la guerra'
praeter
pel davant de, llevat de, tret de, contra
praeter oculos
praeter paucos
praeter morem
'per davant dels ulls'
'tret d'uns pocs'
'contra el costum'
prope
a prop de, vora, gairebé
prope castra (Ciceró) 'prop del campament'
propter
a prop de, a causa de
propter humum (Ovidi)
propter filios
'a prop de terra'
'per causa dels fills'
secundum al llarg de, després de secundum flumen
secundum ea
'al llarg del riu'
'després d'això'
supra
sobre, per sobre, abans de, per damunt de
supra caput
supra hanc memoriam
supra leges (Ciceró)
'<suspès> sobre el cap'
'abans d'aquest record'
'per damunt de les lleis'
trans
a l'altra banda de
trans flumen 'a l'altra banda del riu'
uersus cap a, contra Africam uersus 'en direcció a Àfrica'
ultra
més enllà de
ultra Sicilianam uillam (Ciceró) 'més enllà de la vil·la siciliana'

 

 

PREPOSICIONS + ablatiu
PREPOSICIÓ TRADUCCIÓ EXEMPLE
a, ab, abs
de, des de
ab urbe
'des de la ciutat'
coram
(al) davant de
coram populo
'davant del poble'
cum

amb

cum diis
'amb els déus'
de
des de dalt, des de, de, sobre
de caelo
'des del cel'
e / ex
des de dins, des de, de
e portu
'des de dins del port'
palam
en presència de
palam nobis
'en presència de nosatres' = 'en presència nostra'
prae
davant de
prae se
'davant d'ell' = 'davant seu'
pro
davant (de), en lloc de, en defensa de
pro litoribus
ego ibo pro te (Plaute)
pro libertate
'davant les costes'
'<hi> aniré en lloc teu'
'en defensa de la llibertat'
sine
sense
sine timore (Cèsar)
'sense por'
tenus
fins a
tecto tenus
'fins al sostre'

 

 

PREPOSICIONS + acusatiu / ablatiu
PREPOSICIÓ
RÈGIM
TRADUCCIÓ EXEMPLE
in + acusatiu

a, cap a, contra

in urbem
in hostes

'a la ciutat'
'cap al enemics' / 'contra els enemics'
+ ablatiu
en, dins de
in manu
in barbaris
'a la mà', 'dins de la mà'
'enmig dels bàrbars'
sub + acusatiu
sota, a sota de, al peu de
sub tectum
sub montem
'<a> sota el teulat <de la casa>'
'al peu de la muntanya'
+ ablatiu
sota, a sota de, a la vora de
sub imperio
sub muro
'sota l'autoritat'
'a la vora del mur'
super + acusatiu
sobre, damunt de, a més de
super lectum
super dotem
'damunt del llit'
a més de la dot'
+ ablatiu
sobre, al damunt de, al voltant de
super ceruice
'al damunt del coll'

 

 

 

 

 

Universitat de Barcelona
Facultat de Filologia | Departament de Filologia Llatina

Creative Commons License
Tots els continguts estan registrats amb una llicència de Creative Commons.