L'AVALUACIÓ DE CORRECCIÓ OBJECTIVA COM A INSTRUMENT DIDÀCTIC PER A L'EFICIÈNCIA EN L'APRENENTATGE DE LA HISTÒRIA

Autor: INSA SAURAS, Yolanda

Les investigacions disponibles sobre el tema evidencien que una de les dificultats de l’aprenentatge de la Història tant a l’àmbit secundari com a l’universitari és la manca de continuïtat en els esforços individuals de l’alumnat per a fixar els nuclis conceptuals i procedimentals que estructuren i construeixen el seu coneixement. La present tesi doctoral intenta verificar que les proves de correcció objectiva constitueixen un vertader instrument d’avaluació-aprenentatge i que, utilitzades com a sistema avaluatiu estimulen la freqüència de l’esforç de l’estudi i, en conseqüència, l’eficiència dels resultats de l’aprenentatge. Aquest estudi ha confirmat aquesta hipòtesi a través d’una mostra de 1040 alumnes de tota Catalunya, ja que la nota mitjana referent a l’examen final de l’alumnat que havia realitzat les proves objectives corresponia a un 6’25 mentre que l’alumnat que no les havia realitzat obtenia com a mitjana un 5’80. A més, aquesta tendència no només és observable de forma generalitzada, sinó que, excepte comptades excepcions, també observem aquesta centre a centre. Una vegada verificada la hipòtesi, aquesta tesi també ha servit per a explotar estadísticament les dades de l’alumnat i aconseguir informació com la correspondència de la nota de l’examen final amb el sexe, la procedència o la condició social d’alumnes i pares, les condicions de l’estudi i ajuda que l’alumne rep a casa, o, per exemple, les seves expectatives de futur.

Universidad UNIVERSITAT DE BARCELONA
Año 2009
Director TREPAT CARBONELL, Cristòfol A.
Codirector
Localización
Investigación
Temática
Tribunal VALLS MONTES Rafael
SANTACANA MESTRE Joan
PRATS CUEVAS Joaquim
GAVALDÀ TORRENTS Antoni
FUENTES MORENO Concha