ANÀLISI DELS ESPAIS DE PRESENTACIÓ ARQUEOLÒGICS DE L'EDAT DEL METALLS

Autor: MASRIERA ESQUERRA, Clara

La present recerca parteix d’una problemàtica que essencialment es planteja en el camp de la Prehistòria i més concretament dels períodes protohistòrics. En la mesura que el coneixement de la Prehistòria no es recolza exclusivament en allò que s’estudia en el sistema educatiu reglat, sinó que en gran part la població coneix aquesta disciplina gràcies a les restes materials, ja siguin jaciments arqueològics o objectes dels museus, es pot comprendre que el problema que ens hem plantejat recau sobre les formes en les que s’han presentat aquests jaciments. Concretament, la tesi focalitza el seu interès en els jaciments arqueològics reconstruïts-restituïts a partir dels quals es formula la hipòtesi principal que ve a ser: En la mesura que la majoria de persones tenen dificultats en la conceptualització de l’espai físic, la visita a un jaciment arqueològic restituït hauria de portar a una major comprensió d’aquests. Per arribar a determinar la validesa o no de la hipòtesis la tesi s’estructura en cinc grans apartats i una conclusió.

Universidad UNIVERSITAT DE BARCELONA
Año 2007
Director SANTACANA MESTRE, Joan
Codirector
Localización UNIVERSITAT DE BARCELONA. DEPARTAMENT DE DIDÀCTICA DE LES CIÈNCIES SOCIALS
Investigación Didáctica patrimonial
Temática
Tribunal GONZÁLEZ MARCEN Paloma
CUENCA LÓPEZ José María
HERNÁNDEZ CARDONA Francesc Xavier
RUIZ ZAPATERO Gonzalo
PRATS CUEVAS Joaquim