ÀREA D’HISTÒRIA ANTIGA ÁREA DE HISTORIA ANTIGUA ANCIENT HISTORY AREA

Des de 1931, la Universitat de Barcelona ja disposava d’una càtedra específica d’Història Antiga, creada sota l’ègida de Pere Bosch i Gimpera, professor, degà i finalment rector d’aquesta universitat. Però la Guerra Civil Española va forçar el seu exili i el va substituir en el càrrec Martín Almagro Basch (1943), qui va associar la càtedra a la de Prehistòria. Aquest binomi acadèmic havia de prolongar-se amb els seus successors, Lluís Pericot i García (1943) i Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1969), fins que el nomenament de José Remesal Rodríguez (1988) com a catedràtic de Història Antiga va atorgar de nou entitat pròpia a aquests estudis. Posteriorment, també Josep Padró i Parcerisa (2003) i Josep Vilella Masana (2010) van ocupar sengles càtedres de la mateixa especialitat, contribuint a la seva projecció en l’àmbit universitari. En l’actualitat, la nostra Àrea s’insereix en el Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

L’Àrea d’Història Antiga estudia el llegat de les primeres civilitzacions que registren per escrit els esdeveniments col·lectius i les creences individuals. Des de les ciutats-estat de Mesopotàmia als regnes germànics d’Occident, i en especial del món clàssic de les poleis gregues o de l’Imperi romà, ens ha arribat un nombre ingent de documents de caire molt divers, els quals ens permeten conèixer la realitat de les seves respectives societats. Tant des de la docència com de la recerca, el professorat de l’Àrea s’ocupa de la divulgació de l’extraordinari patrimoni de l’Antiguitat.

 

Desde 1931, la Universitat de Barcelona ya disponía de una cátedra específica de Historia Antigua, creada bajo la égida de Pere Bosch i Gimpera, profesor, decano y finalmente rector de esta universidad. Pero la Guerra Civil Española forzó su exilio y le sustituyó en el cargo Martín Almagro Basch (1943), quien asoció dicha cátedra a la de Prehistoria. Este binomio académico había de prolongarse bajo sus sucesores, Lluís Pericot i García (1943) i Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1969), hasta que el nombramiento de José Remesal Rodríguez (1988) como catedrático de Historia Antigua otorgó de nuevo entidad propia a estos estudios. Posteriormente, también Josep Padró i Parcerisa (2003) y Josep Vilella Masana (2010) ocuparon sendas cátedras de la misma especialidad, contribuyendo a su proyección en el ámbito universitario. En la actualidad, nuestra Área se inserta en el Departament d’Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona.

El Área de Historia Antigua estudia el legado de las primeras civilizaciones que registran por escrito los acontecimientos colectivos y las creencias individuales. Desde las ciudades-estado de Mesopotamia a los reinos germánicos de Occidente, y en especial del mundo clásico de las poleis griegas o del Imperio romano, nos ha llegado un número ingente de documentos de muy diverso género, los cuales nos permiten conocer la realidad de sus respectivas sociedades. Tanto desde la docencia como desde la investigación, el profesorado del Área se ocupa de la divulgación del extraordinario patrimonio de la Antigüedad.

 

Since 1931, the Universitat de Barcelona already had a specific chair of Ancient History created under the aegis of Pere Bosch i Gimpera, professor, dean and finally rector of this university. But the Spanish Civil War forced his exile and his substitution by Martín Almagro Basch (1943), who associated this chair to that of Prehistory. This academic pairing was to extend under his successors Lluís Pericot i García (1943) and Joan Maluquer de Motes i Nicolau (1969), until the appointment of José Remesal Rodríguez (1988) as chair professor of Ancient History granted again singular entity to these studies. Afterwards, too Josep Padró i Parcerisa (2003) and Josep Vilella Masana (2010) occupied respective chairs of this same specialty contributing to its projection in the university sphere. Our Area is included in the Departament d’Història i Arqueologia of the Universitat de Barcelona.

The Area of Ancient History studies the legacy of the first civilisations which keep written records of their collective deeds and individual beliefs. From the city-states of Mesopotamia to the Western Germanic kingdoms, and especially from the classical world of the Greek poleis or that of the Roman Empire, it survived a great number of assorted documents which allow us to know the reality of their respective societies. Through teaching and researching as well, the professors of our Area disclose the extraordinary patrimony of Antiquity.

Universitat de Barcelona 
Facultat de Geografia i Història
Departament d’Història i Arqueologia 
Campus Virtual 
CRAI Filosofia, Geografia i Història 
Alumni UB  
Món UB 
Enllaços