DOCÈNCIA DOCENCIA TEACHING

Els professors d’Història Antiga imparteixen docència en els graus d’Història i d’Arqueologia, i també en diversos màsters i programes de doctorat de l’àmbit de les humanitats. I malgrat que l’aprofundiment dels estudis varia, tots els ensenyaments comparteixen la mateixa intenció: proporcionar als estudiants els coneixements i els recursos que els permetin entendre els processos històrics i les societats que en resulten. Mitjançant classes teòriques i pràctiques, així com seminaris especialitzats, l’alumne assimila una visió global de la Història alhora que es forma en l’àrea específica que més l’apassiona. D’aquesta manera, s’afavoreix un aprenentatge obert i una perspectiva multidisciplinària que redunda positivament en la formació acadèmica.

 

Los profesores de Historia Antigua imparten docencia en los grados de Historia y de Arqueología y también en diversos masters y programas de doctorado del ámbito de las humanidades. Y a pesar de que la profundidad de los estudios varía, todos los estudios comparten la misma intención: proporcionar a los estudiantes los conocimientos y los recursos que les permitan entender los procesos históricos y las sociedades resultantes. Mediante clases teóricas y prácticas, así como seminarios especializados, el alumno asimila una visión global de la Historia al tiempo que se forma en el área específica que más le apasiona. De esta manera, se favorece un aprendizaje abierto desde una perspectiva multidisciplinaria que redunda positivamente en la formación académica.

 

The professors of Ancient History teach in the degrees of History and Archaeology, and also in different masters and doctorates of Humanities. Although the depth of the studies varies, they all share the same purpose: to provide the students the knowledge and the resources that may allow them to understand the historical processes and the resulting societies. Through theoretical and practical lessons, as well as specialized seminars, the students assimilate a global vision of History while forming in the specific area that they are most passionate about. This method favours an open learning from a multidisciplinary perspective that positively results in academic training.