GRUPS DE RECERCA GRUPOS DE INVESTIGACIÓN RESEARCH GROUPS

La investigació de l’Àrea s’agrupa fonamentalment al voltant de tres grups de recerca consolidats i en actiu des de fa més de vint anys. Es tracta del CEIPAC (dedicat a l’epigrafia amfòrica i la producció i el comerç d’aliments en l’Imperi romà), el GRAT (centrat en els conflictes religiosos i la prosopografia eclesiàstica hispana durant l’Antiguitat tardana) i GEA (orientat als estudis de gènere a l’antiguitat). Els membres d’aquests grups mantenen relacions amb universitats i institucions internacionals i també assisteixen als congressos especialitzats que se celebren arreu del món acadèmic, fet que els permet difondre la seva recerca particular i donar-li una major projecció. Si voleu conèixer millor aquests tres grups, podeu accedir a les seves respectives pàgines web.

La investigación del Área se agrupa fundamentalmente alrededor de tres grupos de investigación consolidados y en activo desde hace más de veinte años. Se trata del CEIPAC (dedicado a la epigrafía anfórica y la producción y el comercio de alimentos en el Imperio romano), el GRAT (centrado en los conflictos religiosos y la prosopografía eclesiástica hispana durante la Antigüedad Tardía) y GEA (orientado a los estudios de género en la antigüedad). Los miembros de estos grupos mantienen relaciones con universidades e instituciones internacionales y también participan en los congresos especializados que se celebran en el mundo académico, hecho que permite difundir su investigación particular y darle una mayor proyección. Si queréis conocer mejor estos tres grupos, podéis acceder a sus respectivas páginas web.

The research of our Area basically gathers around three research groups, consolidated and active for more than twenty years. They are the CEIPAC (dedicated to the amphoric epigraphy and to the production and trade of food in the Roman Empire), the GRAT ((focused on the religious conflicts and the Hispanic ecclesiastical prosopography during the Late Antiquity), and GEA (devoted to gender studies in antiquity). The members of these groups keep related to international universities and institutions and also participate in many specialized congresses celebrated in the academic world, which allows them to diffuse widely their particular research. If you want to know better these groups, you can access to their respective web pages.