Secció d’Universitat de l’ICE

La Secció d’Universitat de l’ICE és responsable de programar el Pla de Formació del Professorat de la UB, per complir el precepte estatutari que recull com a dret del PDI «tenir accés a la formació permanent, amb la finalitat de garantir la constant millora de la tasca docent i investigadora».

L’objectiu es impulsar la professionalització del professorat i contribuir a la millora de la qualitat de la docència universitària, a través del disseny, l’organització i la gestió de la formació permanent, i de l’assessorament, la informació i l’assistència tècnica al PDI.

Les activitats de formació s’apliquen tant a la docència i la gestió com a la recerca i la transferència de coneixement. La Secció col·labora també amb altres institucions per l’organització d’activitats relacionades amb la formació del professorat universitari.

El Pla de formació del PDI dóna resposta a les necessitats d’actualització de coneixements, de millora de la qualificació i de l’adquisició de competències professionals del professorat, i a les expectatives de la UB de disposar d’una plantilla de professorat qualificada i preparada per assumir els objectius institucionals.

Per cobrir les diferents demandes o necessitats, tant des del punt de vista institucional com individual, ofereixen els següents programes i activitats de suport i assessorament per desenvolupament professional del professorat:

 • Programa de formació en docència:
  • Màster en Docència Universitària para Professorat Novell;
  • Formació permanent;
  • Formació específica a demanda dels centres;
  • Formació en tutoria;
  • Formació en idiomes para la docència.
 • Programa de formació en investigació i transferència
 • Programa de formació en gestió
 • Projectes i col·laboracions
 • Publicacions
 • Acreditació i sistema de qualitat

La Secció d’Universitat compta amb el Consell de Coordinació format per els coordinadors de formació de centre, que, com a representats de les seves facultats i escoles, garanteixen que la formació que s’ofereix respon a les necessitats reals i a la línies estratègiques per la millora de la qualitat docent. del seu centre.

Versión en castellano