Metodologia Clip

Per entendre la formació via Internet que s’ofereix, primer de tot, cal conèixer l’entorn de treball dels cursos: el Campus Virtual. Per fer-ho ens pot servir l’experiència que segurament hem tingut com a alumnes de cursos presencials.

Un cop ens situem en aquest rol, entendrem que el Campus Virtual és l’aula d’aprenentatge (amb el professor tutor, els materials i el grup classe) associada a una manera diferent de concebre l’educació a distància: la formació via Internet o virtual.

Aquesta concepció de la formació implica tenir en compte diferens aspectes:

Entorn d’aprenentatge

Aquest entorn ens proporciona una estructura bàsica sobre la qual es pot construir cada un dels cursos i ens ofereix: eines de comunicació (correu personal, fòrums de debat, xats, etc.), accés a materials multimèdia, eines de seguiment de l’aprenentatge i d’avaluació (qüestionaris, autoavaluacions, indicadors de progrés personal, etc.).

Aquest Campus Virtual esdevé, doncs, l’espai de formació al qual podrem accedir des de qualsevol ordinador amb connexió a Internet, independentment de l’hora i l’espai perquè s’adapta a la nostra disponibilitat, sempre dins del calendari docent establert per a cada curs, a través d’un codi i una contrasenya personal que es facilita un cop s’ha fet el procés de matrícula corresponent.

El professor tutor

El professor tutor és la persona que s’encarrega de la docència del curs i de la tutorització de l’alumne durant el període lectiu. És la figura que fa de pont, de contacte, entre l’alumne i la dinàmica del curs.

Les tasques de tutorització impliquen dedicació personal a cada alumne. Les consultes s’han d’atendre al més ràpid possible, s’han de proposar activitats de treball i situacions de reflexió i debat, i també s’ha de valorar el procés instructiu del curs en relació amb els objectius.

Aquestes premisses estan definides per les funcions bàsiques següents:

 • Rebre l’alumne a l’inici del curs i fer-ne el seguiment.
 • Centrar-se en la consecució dels objectius didàctics concrets del curs.
 • Facilitar l’aprenentatge.
 • Posar en situació de pràctica progressiva l’alumne.
 • Estimular l’aprenentatge de l’alumne.
 • Comunicar-se amb els alumnes.
 • Elaborar els qüestionaris d’avaluació.
 • Avaluar el procés d’aprenentatge de l’alumne en relació amb la matèria i el calendari de treball.
 • Potenciar l’ús dels diferents recursos didàctics del Campus.

L’alumne

En formalitzar el procés de matrícula es genera un codi i una contrasenya d’accés al curs o cursos a què s’ha matriculat l’alumne. Aquestes dades li donen accés al Campus Virtual del curs o cursos com a alumne.

Pel fet de ser-ho disposa d’un professor tutor de suport, té accés als materials del curs i a altres recursos didàctics perquè es gestioni el propi procés de formació. Dit d’una altra manera, l’alumne és el protagonista del seu propi procés formatiu, és qui regula el seu propi ritme a través dels recursos que té a la seva disposició.

Per tant, amb aquest tipus de formació via Internet, l’alumne farà un doble aprenentatge: no sols rebrà formació sobre la matèria concreta del curs, sinó que també s’instruirà en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en el seu àmbit professionalitzador.

La dinàmica de treball

La formació a distància via Internet implica principalment dos elements: el treball personal d’estudi i la participació al Campus Virtual.

És important combinar aquests dos elements. Per aconseguir treballar adequadament i participar en el Campus Virtual disposeu dels recursos següents:

 • La figura del professor tutor, responsable de guiar l’alumne al llarg del curs.
 • Un pla docent on s’explicita la metodologia de treball.
 • Una agenda de treball personal.
 • Uns materials d’autoaprenentatge elaborats per experts en la matèria.
 • Unes eines de comunicació individual (correu electrònic) i grupals (fòrums i xats).
 • Un sistema d’avaluació del procés d’aprenentatge personal.
 • Una bústia de contacte amb el nostre suport tècnic del Campus.
 • Una bústia de contacte amb la secretaria del curs per fer-hi consultes sobre gestió acadèmica.

Més informació

Institut de Ciències de l'Educació (ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments