Butlletí ICE UB. Juliol de 2016. Núm. 11

S’ha resolt la setena convocatòria REDICE-16. S’han seleccionat 32 projectes que pertanyen a 11 de les 18 facultats de la UB i a un centre adscrit (Escola Universitària d’Infermeria (2) i facultats de Belles Arts (2), Biblioteconomia i Documentació (1), Economia i Empresa (6), Educació (9), Farmàcia (2), Filologia (1), Filosofia (1), Matemàtiques (1), Psicologia (5) i Química (2)).

Com fer una presentació oral
En aquest curs es presentaran estratègies per millorar les habilitats de la comunicació en públic. El professorat de secundària podrà posar en pràctica els aprenentatges i els transferirà al seu alumnat, atès que és una competència professional que aquests han de desenvolupar.
Calendari: 13-18-20-25 i 27 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h.

L’estímul a través de la música fa emergir processos perceptius, cognitius, emocionals i motors, diu el Dr. Joan Cuscó, musicòleg que es pregunta «Per què fem música els humans?». Ens ho explica a les IX Jornades de Música: experiències musicals amb impacte més enllà de l’aprenentatge de la música, organitzades per l’ICE, que tindran lloc el 9 i 10 de setembre al campus de Mundet.

L’ICE de la UB participa en el IX CIDUI 2016, dedicat a Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge, organitzant la taula rodona de cloenda mitjançant el grup GIFD  (moderadora: T. Pagès): «La formación del profesorado como factor de su desarrollo profesional y de mejora de la calidad de la docencia: evaluación y análisis institucional de su impacto». Hi assistiran el director de l’AQU i el director de l’ANECA.

.

Per millorar les destreses comunicatives en llengua anglesa, l’ICE organitza el curs Presentacions professionals en anglès adreçat a PDI i PAS. L’objectiu és ampliar el vocabulari que es fa servir en parlar sobre les característiques de la feina que es desenvolupa i la descripció dels organismes, i millorar les competències en el domini de la llengua oral pel que fa a les presentacions professionals.

Podem considerar la plàstica un canal facilitador de l’expressió dels nostres alumnes? El curs Treballem formes, línies i colors proporciona al professorat d’infantil i primària materials i tècniques, com ara el traç, el dibuix, el color, l’estampació, el gravat i els audiovisuals, molt adients per desenvolupar la creació i la sensibilitat. Es farà de l’11 al 15 de juliol, de 9 a 13 h, al campus de Mundet.

La Càtedra Jean Monnet de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ofereix el curs Cultura i dret a la Unió Europea, que permet analitzar com es presenta la Unió Europea en els llibres de text de secundària i què caldria explicar als estudiants. Ofereix recursos didàctics i suports addicionals als ensenyants de secundària i batxillerat. Es farà de l’11 al 15 de juliol, de 16 a 19 h, al campus de Mundet.

La incorporació dels treballs de fi de grau (TFG) a l’estructura curricular dels plans d’estudis és una tasca complexa. L’ICE ofereix una plataforma de reflexió i debat per compartir experiències, plantejar dubtes, analitzar models de bones pràctiques i recollir idees per millorar els projectes en l’obra Els treballs de fi de grau a la Universitat de Barcelona, de consulta lliure.

Les competències són objectius a assolir en tots els nivells del sistema educatiu. L’obra Competències bàsiques i currículum aclareix què signifiquen i presenta les indicades pel Departament d’Ensenyament per als àmbits lingüístic, matemàtic, cientificotecnològic i digital, així com una proposta de competències transversals. Mostra les competències corresponents a l’educació primària i a la secundària obligatòria, amb orientacions per tractar-les a les aules i recomanacions per avaluar-les. Per al PDI i el PAS que en el seu lloc de treball hagi de produir o comprendre textos en anglès, l’ICE organitza el curs Redacció de textos en anglès. Es treballarà vocabulari, abreviatures, comprensió de missatges i comunicacions, adaptació als nivells de formalitat (registre formal i informal), i també redacció de missatges (correus electrònics, cartes, etc.) pel que fa a aspectes d’estructura i connexió d'idees i ús de les formes verbals.
Enllaç a cursos amb matrícula oberta

Si voleu donar-vos de baixa del Butlletí de Novetats de l’ICE-UB, ho podeu fer responent aquest missatge de correu electrònic: escrivint a la resposta la paraula «baixa», o «cancel·lació».

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments