CLIP - ICE / OCTUBRE 2013

 

Últim dia de matrícula: 10 d'octubre de 2013

 Presentació

Metodologia

 

Cursos

Ús de tecnologies en educació

Orientació i seguiment

Estratègies didàctiques

Creativitat amb recursos multimèdia

Coaching educatiu: claus per l'autolideratge i el treball en equip

Estratègies d'avaluació de competències

Entorns innovadors d'aprenentatge

Educació emocional

 

Didàctica multisensorial de les ciències un nou mètode inclusiu i transdisciplinari

Introducció al mobile learning

Promoció l'autoestima de l'alumnat i del professorat

 

Les activitats organitzades per l'ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament.

Els certificats d'aquests cursos s'incorporen directament a l'expedient de formació del professor/a (XTEC) i es podran utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Calendari Horari Duració Període de matrículació Preu

Del 22 d' octubre al 20 de desembre de 2013

curs virtual

40 hores

A partir del 12 de setembre de 2013

90 €

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.
No es retornarà l’import de la matrícula llevat de casos de malaltia greu de l’alumne o d’altres casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.
Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Informació
Telèfon: 934 021 024
www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments