Formació de formadors: Tècniques de relaxació vivencial aplicades a l’aula (TREVA) - Nivell I

Descripció i objectius

1. Formar formadors perquè puguin impartir cursos de TREVA en els centres docents.

2. Practicar i integrar les TREVA.

3. Aprendre a guiar les TREVA amb alumnes de diverses característiques i etapes educatives.

Continguts

1. El programa TREVA

  1.1 Bases psicològiques, pedagògiques i psicopedagògiques

  1.2 Emmarcament en els projectes educatius

2. Les dotze tècniques de relaxació vivencial aplicades a l’aula

  2.1 Teoria i pràctica de cada unitat didàctica corresponent a una tècnica

3. Orientacions didàctiques i metodològiques

  3.1 Metodologia: indicacions generals

  3.2 Factors específics

  3.3 Tipus d’exercicis

  3.4 La creativitat TREVA

4. Avaluació del programa TREVA

  4.1 Instruments

  4.2 Aplicació

  4.3 Recollida i anàlisi de dades

Metodologia

  • Avaluació inicial.
  • Introducció teòrica de cada contingut.
  • Exercitació vivencial individual, per parelles i en grup.
  • Suport audiovisual.
  • Debat i intercanvi d’experiències.

Formació

Dr. Luis López González

Destinataris

Docents d’infantil, primària i secundària interessats en l’aplicació del programa TREVA de relaxació a l’escola que vulguin ser formadors d’aquest programa. Pedagogs, psicòlegs, psicopedagogs i altres professionals relacionats amb l’educació.

Calendari i horari

6, 13, 20, 27 de novembre i 4 de desembre de 2013, de 17.30 a 21.30 h

Hores

30 (20 hores presencials més 10 de treball personal)

Places

25

Lloc

Universitat de Barcelona. Campus de Mundet. Aula per determinar.

Període d’inscripció

Del 18 de setembre al 30 d’octubre de 2013

Places limitades

Preu

95 €

Inscripció

Per Internet:
Formulari de matrícula

Informació

www.ub.edu/ice
icecursos@ub.edu
Telèfon: 934 021 024

La matrícula es considerarà formalitzada quan s’hagi abonat l’import de la inscripció.

No es retornarà l’import de la matrícula llevat de malaltia greu de l’alumne o de casos greus i excepcionals degudament acreditats, tal com està previst a la normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona.

Les activitats organitzades per l’ICE tenen els mateixos efectes per al professorat que les activitats incloses en el Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament.

Els certificats d’aquests cursos s’incorporen directament a l’expedient de formació del professor/a (XTEC) i es poden utilitzar com a acreditació per participar en els diferents concursos o convocatòries del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb els termes que indiqui cada convocatòria.

Per iniciar aquesta activitat cal que hi hagi un nombre mínim de persones inscrites.

Més informació

Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE)

Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona
Telèfon: 93 403 51 75
Fax: 93 402 10 16

Veure Ubicació

  Bústia de queixes i suggeriments